2022 08 23 Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2022 m. rugpjūčio 23 d. šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

VAS įvyks 2022 m. rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centras, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  • dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., svarstymo;
  • dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., patvirtinimo;
  • dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos, Grupė:

  • prašo informuoti apie ketinimą dalyvauti VAS asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš VAS (arba iki 2022 m. rugsėjo 27 d. imtinai) el. paštu [email protected];
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti VAS tiems akcininkams arba tiems, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Priedai:

2022 m. I pusm. tarpinis pranesimas
Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima
Bendrasis balsavimo biuletenis