Akcininkų struktūra

Viso mūsų akcininkų bazę sudaro daugiau nei 16 tūkst. Institucinių ir mažmeninių investuotojų.

Lietuvos Respublikai (akcininko valią įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, toliau – Daugumos akcininkas) priklauso 74,99 % „Ignitis grupės“ akcijų, o likusi akcijų dalis priklauso instituciniams (16,62 %) ir mažmeniniams (8,39 %) investuotojams.

Nėra jokių kitų akcininkų, kurie valdytų daugiau kaip 5 % „Ignitis grupės“ akcijų.

Akcininkai

 

Daugumos akcininkas

Daugumos akcininko „Ignitis grupės“ akcijų valdymas vykdomas vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, kuriame nustatytos akcininko turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose bendrovėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (toliau – Nuosavybės gairės), „Ignitis grupės“ įstatais.

Lūkesčių laiškas

Daugumos akcininko kompetencija

„Ignitis grupės“ korporatyvinio valdymo gairėse nurodyta, kad Daugumos akcininkas pagal savo kompetenciją naudojasi akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis ir deda visas pastangas, kad „Ignitis grupės“ ir jos įmonių grupė galėtų savarankiškai vykdyti savo veiklą, t. y. Daugumos akcininkas:

- nesiima veiksmų, kurie galėtų trukdyti „Ignitis grupės“ ir  jos įmonių grupei vykdyti savo veiklą savarankiškai;
- nedaro įtakos kasdieniam „Ignitis grupės“ veiklos valdymui ir neturi ir neįsigyja reikšmingos akcijų dalies vienoje ar keliose pagrindinėse jos patronuojamosiose bendrovėse;
- nesiima (arba neatsisako imtis) veiksmų, dėl kurių (arba dėl atsisakymo jų imtis) būtų pakenkta „Ignitis grupės“, kaip į biržos prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės, statusui ar „Ignitis grupės“ tinkamumui būti tokia bendrove arba „Ignitis grupės“ būtų realiai trukdoma laikytis teisės aktuose nustatytų pareigų ir reikalavimų, taikytinų į biržos prekybos sąrašus įtrauktoms bendrovėms;
- vykdo visus sandorius ir užtikrina santykius su „Ignitis grupės“  grupės įmonėmis rinkos sąlygomis (laikydamasis ištiestos rankos principo) ir įprastomis komercinėmis sąlygomis;
- nebalsuoja už sprendimą pakeisti „Ignitis grupės“ įstatus, kuriuo būtų prieštaraujama „Ignitis grupės“ veiklos savarankiškumo principui, ir nesiūlo tokio sprendimo;
- balsuoja taip, kad užtikrintų, kad „Ignitis grupės“ valdymas atitiktų gerosios valdysenos principus, nustatytus Valdysenos kodekse.

Daugumos akcininko lūkesčiai

Vadovaujantis Nuosavybės gairėmis, Daugumos akcininkas ne rečiau kaip kas ketverius metus parengia ir pateikia „Ignitis grupei“ raštą dėl Daugumos akcininko siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir jai keliamų lūkesčių. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. balandžio 13 d. finansų ministro įsakymu buvo patvirtintas raštas dėl valstybės lūkesčių, susijusių su „Ignitis grupės“ įmonių grupės veikla. Jo naujausia pataisa, palaikanti su „Ignitis grupės“ įmonių grupės strategiją, pateikta 2021 m. vasario 17 d.

Rašte Daugumos akcininkas nurodo šiuos lūkesčius dėl „Ignitis grupės“ įmonių grupės strateginių prioritetų:


- užtikrinti elektros energijos skirstomojo tinklo plėtrą ir patikimumo didinimą;
- užtikrinti patikimą ir lanksčią Lietuvos energetikos sistemą ir jos vystymą, prisidedant prie pokyčių energetikos sektoriuje įgyvendinimo Lietuvoje ir regione;
- plėsti žaliąją gamybą, prisidedant prie Lietuvos ir regioninių įsipareigojimų didinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių apimtį;
- vystyti inovatyvius sprendimus ir aktyviai ieškoti naujų pelningos veiklos plėtros galimybių;


- užtikrinti tvarią „Ignitis grupės“ įmonių grupės veiklos plėtrą:


- vadovautis aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos praktikos principais (įskaitant valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo kriterijus);


- prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, prioritetą teikiant darnaus vystymosi tikslams (DVT), kuriems Grupės veikla turi didžiausią įtaką;


- nuosekliai mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.