Akcininkų struktūra

Viso mūsų akcininkų bazę sudaro daugiau nei 16 tūkst. Institucinių ir mažmeninių investuotojų.

Lietuvos Respublikai (akcininko valią įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, toliau – Daugumos akcininkas) priklauso 74,99 % „Ignitis grupės“ akcijų, o likusi akcijų dalis priklauso instituciniams (16,62 %) ir mažmeniniams (8,39 %) investuotojams.

Nėra jokių kitų akcininkų, kurie valdytų daugiau kaip 5 % „Ignitis grupės“ akcijų.

Akcininkai

 

Daugumos akcininkas

Daugumos akcininko „Ignitis grupės“ akcijų valdymas vykdomas vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, kuriame nustatytos akcininko turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose bendrovėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (toliau – Nuosavybės gairės), „Ignitis grupės“ įstatais.

Lūkesčių laiškas

Daugumos akcininko kompetencija

„Ignitis grupės“ korporatyvinio valdymo gairėse nurodyta, kad Daugumos akcininkas pagal savo kompetenciją naudojasi akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis ir deda visas pastangas, kad „Ignitis grupės“ ir jos įmonių grupė galėtų savarankiškai vykdyti savo veiklą, t. y. Daugumos akcininkas:

- nesiima veiksmų, kurie galėtų trukdyti „Ignitis grupės“ ir  jos įmonių grupei vykdyti savo veiklą savarankiškai;
- nedaro įtakos kasdieniam „Ignitis grupės“ veiklos valdymui ir neturi ir neįsigyja reikšmingos akcijų dalies vienoje ar keliose pagrindinėse jos patronuojamosiose bendrovėse;
- nesiima (arba neatsisako imtis) veiksmų, dėl kurių (arba dėl atsisakymo jų imtis) būtų pakenkta „Ignitis grupės“, kaip į biržos prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės, statusui ar „Ignitis grupės“ tinkamumui būti tokia bendrove arba „Ignitis grupės“ būtų realiai trukdoma laikytis teisės aktuose nustatytų pareigų ir reikalavimų, taikytinų į biržos prekybos sąrašus įtrauktoms bendrovėms;
- vykdo visus sandorius ir užtikrina santykius su „Ignitis grupės“  grupės įmonėmis rinkos sąlygomis (laikydamasis ištiestos rankos principo) ir įprastomis komercinėmis sąlygomis;
- nebalsuoja už sprendimą pakeisti „Ignitis grupės“ įstatus, kuriuo būtų prieštaraujama „Ignitis grupės“ veiklos savarankiškumo principui, ir nesiūlo tokio sprendimo;
- balsuoja taip, kad užtikrintų, kad „Ignitis grupės“ valdymas atitiktų gerosios valdysenos principus, nustatytus Valdysenos kodekse.

Daugumos akcininko lūkesčiai

Vadovaujantis Nuosavybės gairėmis, Daugumos akcininkas ne rečiau kaip kas ketverius metus parengia ir pateikia „Ignitis grupei“ raštą dėl Daugumos akcininko siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir jai keliamų lūkesčių.

2023 m. gegužės 11 d. buvo atnaujintas daugumos akcininko lūkesčių raštas (toliau – Lūkesčių raštas). 74,99 proc. Grupės akcijų valdanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Daugumos akcininkas) tikisi strateginių krypčių tęstinumo.

Lūkesčių raštas atnaujintas dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos ir poreikio dar didesnį prioritetą teikti žaliosios gamybos plėtrai ir regiono energetinio saugumo užtikrinimui. Daugumos akcininko keliami lūkesčiai strateginėms Grupės kryptims išlieka nuoseklūs ankstesniems lūkesčių raštams, tačiau labiau akcentuojami prioritetai žaliosios gamybos plėtrai, energetinio saugumo užtikrinimui ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimui.

Žalioji gamyba

Prioritetas skiriamas kryptingai, tvariai ir pelningai žaliosios gamybos plėtrai, siekiant reikšmingai prisidėti prie regiono energetinio saugumo ir žaliosios transformacijos. Daugumos akcininkas Lūkesčių rašte pažymi, kad Grupė turėtų toliau ieškoti galimybių didinti elektros energijos gamybos apimtis ir investuoti į elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje ir ES šalyse. Pagrindinės žaliosios gamybos technologijos, į kurias Grupė turėtų investuoti: jūrinis vėjas, sausumos vėjas, saulė bei hibridinės technologijos. Ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas pasiruošimui jūrinio vėjo projektams Lietuvoje ir jų sėkmingam įgyvendinimui. Grupė taip pat turėtų ieškoti galimybių investuoti į energijos kaupimo sprendimus (pvz. vandenilis, baterijos, sintetinis kuras ir kt.).

Energetinis saugumas

Daugumos akcininkas pabrėžia, kad Grupė turi užtikrinti jos valdomos nacionaliniam ir energetiniam saugumui užtikrinti svarbios infrastruktūros – Elektrėnų gamybos komplekso eksploatuojamų įrenginių – prieinamumą ir ilgalaikį darbo resursą.

Sprendimai klientams

Lūkesčių rašte tikimasi, kad Grupė didins elektros energijos tiekimo regione apimtis, aprūpindama galutinius klientus savo žaliosios gamybos jėgainėse pagaminta švaria energija bei užtikrindama gerą vartotojų patirtį. Prioritetas turi būti skiriamas ir savo klientų portfelio plėtrai bei jo panaudojimui ilgalaikių elektros pirkimo sutarčių (angl. PPA – power purchase agreements) sudarymui, taip įgalinant spartesnę savo žaliosios gamybos plėtrą. Finansų ministerija akcentuoja, kad AB „Ignitis grupė“ turėtų siekti masto ekonomijos privalumų išnaudojimo, teikiant konkurencingas ir įperkamas energetikos paslaugas verslui ir gyventojams, bei užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą.

Lūkesčių rašte dėmesys skiriamas ir elektros energijos skirstymo tinklo atsparumo išorės poveikiui ir skirstymo efektyvumo užtikrinimui, tinklo plėtrai, energetikos rinkos vystymosi bei elektrifikacijos įgalinimui Lietuvoje. Nurodoma investuoti į naujų elektros vartotojų, elektromobilių įkrovimo stotelių pajungimus, elektros tinklo galių plėtrą bei susijusių energetikos rinkų vystymąsi (transporto, pramonės, šildymo elektrifikaciją). Vykdyti elektros energijos skirstymo tinklo valdymo automatizavimą, tinklo skaitmeninimą, įgyvendinti išmaniųjų skaitiklių diegimo programą bei užtikrinti nustatytus skirstomųjų tinklų patikimumo rodiklius.

Be to, atnaujintame Lūkesčių rašte padidinti Daugumos akcininko lūkesčiai dėl kapitalo grąžos - įgyvendindama Grupės strategiją, Grupė turi užtikrinti ne mažesnį nei 6,5 procento koreguoto panaudoto kapitalo grąžos rodiklį.