Alternatyvūs veiklos rodikliai    
  Rodiklis Formulė Apibrėžimas Rodiklio reikšmė ir interpretavimas
  Apyvartinis kapitalas Trumpalaikis turtas (išskyrus ilgalaikį turtą, skirtą parduoti) - pinigai ir pinigų ekvivalentai - kitas trumpalaikis finansinis turtas - trumpalaikiai įsipareigojimai + ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis + trumpalaikės paskolos Apyvartinis kapitalas rodo, kokia kapitalo, išskyrus naudojamą investicijoms į ilgalaikį turtą, suma susijusi su verslo operacijomis. Apyvartinis kapitalas yra veiklos efektyvumo rodiklis. Kuo mažesnis apyvartinis kapitalas, tuo efektyvesnės įmonės operacijos ir lėšų panaudojimas.
  + nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
  Apyvartinis kapitalas / Pajamos  Apyvartinis kapitalas Efektyvumo rodiklis, parodantis apyvartinį kapitalą kaip procentą nuo pajamų. Apyvartinis kapitalas / Pajamos yra veiklos efektyvumo rodiklis. Kuo mažesnis rodiklis, tuo efektyvesnės įmonės operacijos ir lėšų panaudojimas.
  ____________________________________________
   
  Pajamos 
  EBIT Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą - finansinės veiklos Pajamos + finansinės veiklos sąnaudos + išvestinių finansinių priemonių perkainojimas ir uždarymo rezultatai EBIT – veiklos pelnas - pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius. Pelningumo rodiklis naudojamas skaičiuojant veiklos pinigų srautus, įvertinant kapitalo kaštus per nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.
  Bendrojo likvidumo koeficientas Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje Likvidumo rodiklis, kuris parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus. Bendrojo likvidumo rodiklis parodo įmonės galimybę padengti trumpalaikius įsipareigojimus trumpalaikiu turtu ir parodo įmonės likvidumo poziciją. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo geresnė likvidumo pozicija.
  ___________________________________________________________________________________
   
  Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje
  EBIT marža EBIT Pelningumo rodiklis, parodantis EBIT kaip procentą nuo pajamų. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą. 
  _________________________
   
  Pajamos
  EBITDA Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą - finansinės veiklos Pajamos + finansinės veiklos sąnaudos + išvestinių finansinių priemonių perkainojimas ir uždarymo rezultatai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Ilgalaikio turto perkainavimas, vertės sumažėjimas (atstatymas) ir nurašymas + ATL rinkos vertės pokytis + Ilgalaikių gautinų sumų ir paskolų vertės sumažėjimas (atstatymas) EBITDA - pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Pelno rodiklis naudojamas skaičiuojant veiklos pinigų srautus.
  EBITDA marža EBITDA Pelningumo rodiklis, parodantis EBITDA kaip procentą nuo pajamų. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą. 
  _________________________
   
  Pajamos
  Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas % Finansinės skolos Svertinis rodiklis, kuris parodo laipsnį, kuriuo įmonė finansuoja savo veiklą iš skolinto kapitalo lyginant su nuosavu kapitalu. Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Grupės galimybės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus bei pritraukti daugiau naujo skolinto kapitalo. Vienas iš rodiklių nurodytų Grupės dividendų apskaičiavimo politikoje.
  ___________________________________________
   
  Nuosavas kapitalas
  Grynoji skola Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - kitas finansinis turtas Grynoji skola – tai visi Grupės finansiniai įsipareigojimai, iš jų eliminuojant turimas grynųjų pinigų lėšas bei jų ekvivalentus bei trumpalaikes investicijas. Grynoji skola parodo Grupės įsiskolinimo lyg jei jos pinigai ir jų ekvivalentai ir trumpalaikės investicijos būtų panaudotos grąžinti neapmokėtas skolas. Rodiklis naudojamas Grupės kredito reitingo peržiūros procese.
  Grynoji skola / EBITDA 12 mėn. kartais Grynoji skola Santykis, kuris parodo Grupės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno Rodiklio reikšmė parodo kiek metų Grupei reikės grąžinti skolas jei grynoji skola ir EBITDA būtų laikomi konstanta. Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Grupės galimybės padengti savo finansinius įsipareigojimus iš uždirbto pelno. Tai vienas pagrindinių rodiklių, parodančių Grupės įsiskolinimo lygį.
  _________________________________________
   
  EBITDA 12 mėn. kartais
  Grynoji skola / Koreguota EBITDA Grynoji skola Santykinis rodiklis, kuris parodo Grupės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno. Rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia dirbti Grupei, kad jos koreguoto EBITDA pelno dydis susilygintų su Grupės skolomis. Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Grupės galimybės padengti savo finansinius įsipareigojimus iš uždirbto pelno. Tai vienas pagrindinių rodiklių, parodančių Grupės įsiskolinimo lygį.
  ___________________________________________
   
  Koreguota EBITDA
  Investicijos Investicijos į ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą bei įmonių akcijas Kapitalas išleistas ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto bei įmonių akcijų įsigijimui. Rodiklis parodo kiek Grupė skiria kapitalo ilgalaikio materialaus bei nematerialaus turto bei įmonių akcijų įsigijimui, atnaujinimui, pakeitimui. Tai vienas pagrindinių rodiklių, reikšmingai įtakojančių Grupės pinigų srautų bei įsiskolinimo lygį. 
  Laisvas veiklos pinigų srautas (FOCF) Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos - Investicijos Laisvas veiklos pinigų srautas tai pinigų srautas liekantis įmonei padengus veiklos ir kapitalo išlaidas. Kuo didesnis FOCF, tuo daugiau pinigų srautų yra prieinamų akcininkams ir įmonės skolintojams. Jei FOCF yra neigiamas, įmonė turi rasti papildomą finansavimą veiklai finansuoti.
  Koreguota EBITDA EBITDA + laikini reguliaciniai skirtumai + laikini išvestinių priemonių rinkos vertės pokyčiai + naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų piniginis efektas + atsargų ir gautinų sumų nurašymai ir vertės sumažėjimai + ilgalaikio turto pardavimo rezultatas+ kiti nepasikartojantys ir/arba ne piniginiai, ir/arba susiję su kitais laikotarpiais, ir/arba nesusiję su pagrindine Grupės veikla EBITDA eliminavus nepasikartojančius ir/arba ne piniginius, ir/arba susijusius su kitais laikotarpiais, ir/arba nesusijusius su pagrindine Grupės veikla. Koreguota EBITDA yra pagrindinis Grupės veiklos rodiklis, naudojamas kaip grupės tikslų rodiklis. Šis rodiklis leidžia patikimiau palyginti Grupės rezultatus skirtingais laikotarpiais ir su kitomis panašaus profilio įmonėmis nei EBITDA.
  Koreguota nuosavo kapitalo grąža (Koreguotas ROE) Koreguotas grynasis pelnas  Koreguoto grynojo pelno santykio su nuosavybe pelningumo rodiklis. Koreguotas ROE vienas pagrindinių Grupės veiklos rodiklių, naudojamas kaip rodiklis Grupės tikslams. Grupės akcininkai išreiškia lūkesčius per koreguotą ROE. Koreguotas ROE parodo, kaip efektyviai Grupė naudoja akcininkų kapitalas pelnui uždirbti. 
  ________________________________________________________________________________________________________________
   
  Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
  Koreguotas EBIT Koreguota EBITDA – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Koreguota EBITDA atėmus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Koreguotas EBIT yra pelno rodiklis, leidžiantis patikimiau palyginti Grupės rezultatus skirtingais laikotarpiais ir su kitomis panašaus profilio įmonėmis nei EBIT.
  Koreguotas grynasis pelnas Koreguotas EBIT +  ilgalaikio turto, atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimai, nurašymai + finansinės veiklos pajamos - finansinės veiklos sąnaudos + išvestinių finansinių priemonių perkainojimas ir uždarymo rezultatai - Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos - Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos - koregavimų įtaka pelno ir atidėtajam pelno mokesčiui Grynasis pelnas eliminavus nepasikartojančius ir/arba ne piniginius, ir/arba susijusius su kitais laikotarpiais, ir/arba nesusijusius su pagrindine Grupės veikla. Koreguotas grynais pelnas parodo Pajamas liekančias atėmus visas sąnaudas iš visų Grupės Pajamų. Tai vienas svarbiausių rodiklių, sprendžiant dėl Grupės dividendų išmokėjimo bei naudojamas Koreguotai nuosavo kapitalo grąžai apskaičiuoti, kuri yra vienas iš akcininko keliamų tikslų Grupei.
  Koreguoto EBIT marža Koreguotas EBIT Pelningumo rodiklis, parodantis koreguotą EBIT kaip procentą nuo Pajamų. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą.
  ____________________________________
   
  Pajamos
  Koreguoto grynojo pelno marža Koreguotas grynasis pelnas Pelningumo koeficientas, kuris parodo koreguotą EBIT kaip procentą nuo Pajamų. Rodiklis rodo, kiek kiekvienas Euras Pajamų, kurį uždirbo Grupė, eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus, atneša pelno. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą.
  ________________________________________________
   
  Pajamos
  Koreguotos EBITDA marža Koreguota EBITDA Pelningumo koeficientas, kuris parodo koreguotą EBITDA kaip procentą nuo Pajamų. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą. Rodiklis taip pat yra naudingas stebint Grupės efektyvumą. Kuo didesnė Grupės koreguotos EBITDA marža, tuo mažesnės yra Grupės veiklos sąnaudos palyginus su visomis pajamomis ir aukštesnis efektyvumas.
  ___________________________________
   
  Pajamos
  Nuosavo kapitalo grąža (ROE) Grynasis pelnas (nuostolis) Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykio pelningumo rodiklis. ROE yra Grupės veiklos rodiklis. Nuosavo kapitalo grąža parodo kaip efektyviai įmonė naudoja akcininkų turtą pelnui uždirbti.
  _________________________________________________________________________________________________
   
  Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
  Nuosavo kapitalo lygis Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje Svertinis rodiklis, kuris parodo viso turto finansavimo nuosavu kapitalu proporciją. Šis rodiklis rodo kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas. Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo labiau Grupė priklauso nuo skolintų lėšų savo veikloje.
  _____________________________________________________________________________
   
  Visas turtas laikotarpio pabaigoje
  Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE) EBIT                                            Pelningumo rodiklis, kuris parodo kaip gerai Grupė įdarbina savo kapitalą. Rodiklis parodo kaip gerai įmonė panaudoja savo kapitalą pelnui uždirbti. Didesnė rodiklio vertė rodo didesnį grupės įdarbinto kapitalo pelningumą.
  _________________________________________________________________________________________________________
   
  Grynosios skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis + nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
  Pinigai iš vykdomos veiklos (FFO) EBITDA + gautos palūkanos - sumokėtos palūkanos - ataskaitinių metų pelno mokestis FFO yra naudojamas įmonės pinigų srauto skaičiavime atsižvelgiant į EBITDA, grynąsias palūkanas ir pelno mokesčio sąnaudas.  FFO parodo Grupės gebėjimą uždirbti pinigus. Rodiklis naudojamas Grupės kredito reitingo peržiūros metu atliekamos S&P reitingų agentūros.
  Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos Veiklos sąnaudos - Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai, dujų gamybai pirkimai - atstatymai - vertės sumažėjimai - perkainavimai - nurašymai - ATL perkainavimo ir atidėjinių sąnaudos - trumpalaikiai mažaverčiai nuomos įsipareigojimai Sąnaudos, netiesiogiai susijusios su produktų gamyba ar paslaugų teikimu. Padeda vadovybei spręsti apie Grupės veiklos efektyvumą stebint valdymo išlaidas.
  Turto apyvartumo rodiklis Pajamos Efektyvumo rodiklis, kuris parodo pajamų ir viso turto santykį, Rodiklis rodo, kaip efektyviai Grupė naudoja savo kapitalą. Didesnė reikšmė rodo didesnį viso turto valdymo efektyvumo laipsnį.
  ____________________________________________________________________________________________________
   
  Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
  Turto grąža (ROA) Grynasis pelnas (nuostolis) Pelningumo rodiklis, kuris parodo kaip gerai Grupė įdarbina savo visą turtą. Rodiklis apibūdina Grupės turto panaudojimo efektyvumą. Didesnė rodiklio reikšmė parodo kaip efektyviai Grupė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.
  _________________________________________________________________________________________________
   
  Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
         
  Kiti apibrėžimai      
  Rodiklis Rodiklio skaičiavimo metodika Apibrėžimas Rodiklio reikšmė ir interpretavimas
  Finansinės skolos Ilgalaikės paskolos ir obligacijos + trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai  + ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis + trumpalaikės paskolos + nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Tai finansiniai įsipareigojimai apimantys sutartinius įsipareigojimus. Rodiklis parodo įmonės įsiskolinimo dydį.
  Pajamos Pajamos pagal sutartis su klientais + kitos Pajamos Grupės Pajamos iš pagrindinės ir nepagrindinės veiklų. Parodo Grupės apyvartos dydį.  Yra naudojamas Grupės palyginimui su panašaus profilio įmonėmis ir kitų rodiklių, kuriuos naudoja vadovybė, skaičiavimams.