Darnumo veiklos ir rezultatai

 

Aktualių rodiklių stebėsena ir atvira pažangos komunikacija – neatsiejama darnumo veiklų dalis. Siekiame pateiki išsamią informaciją apie vykdomas darnumo veiklas. Rengdami ataskaitas vadovaujamės tarptautiniais reikalavimais ir standartais.

„Ignitis grupė“, įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, didelį dėmesį skiria energetikos sektoriaus dekarbonizacijai, energetikos sistemos modernizavimui, atsinaujinančios energetikos plėtrai, inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos principų.

„Ignitis grupės“ nefinansinius rezultatus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos srityse visapusiškai įvertino „Sustainalytics“ ir MSCI.

Aplinkos apsauga

Vienas iš Grupės atsakingos veiklos prioritetų yra aplinkos tausojimas ir energetinis sąmoningumas. Prie Darnaus vystymosi tikslų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimo Grupė prisideda laikydamasi Aplinkos apsaugos politikoje įvardytų principų.

Siekdama efektyviausiu būdu mažinti neigiamą poveikį aplinkai, Grupė telkia pastangas tose srityse, kur poveikis didžiausias ir veiksmai leidžia pasiekti geriausių rezultatų. „Ignitis grupė“ įsipareigojo iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą (angl. net zero). Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Grupė investuoja į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. Siekiant Grupės veikloje užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą, Grupės įmonės yra skatinamos įsidiegti ISO 14001 standartą.

ŠESD emisijos

Klimato kaita yra vienas didžiausių šio šimtmečio žmonijos iššūkių, kuris reikalauja tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus bei kiekvieno asmens įsitraukimo. Nors elektra ir šiluma – ekonomikos variklis, pasak Tarptautinės energetikos agentūros, energijos ir šilumos energijos gamyba yra daugiausiai anglies dioksido (CO2) išmetantis sektorius. Todėl energetikos sektoriaus transformacija ir dekarbonizacija yra būtini norint įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir apriboti vidutinį žemės temperatūros padidėjimą iki 1,5 C laipsnio.

„Ignitis grupės“ įmonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos*

  Matavimo vienetas 2019 m. 2020 m.
Tiesioginės (1 sritis) emisijos Tūkst. t CO2 ekv. 233 767
Netiesioginės (2 sritis) emisijos (rinkos metodas) Tūkst. t CO2 ekv. 343 427
Kitos netiesioginės (3 sritis) Tūkst. t CO2 ekv. 3 083 3 899
Iš viso Tūkst. t CO2 ekv. 3 659 5 093

* Čia nurodytos ŠESD emisijos yra mažesnės, nei nurodyta 2020 m, „Ignitis grupės“ metinėje ataskaitoje. Skirtumas susidaro dėl to, kad po ataskaitos išleidimo datos skaičiavimai buvo patikslinti – pagal ŠESD auditoriaus rekomendacijas į 3 taikymo sritį neįtraukta didmeninė energijos prekybos veikla.

Emisijos iš atsinaujinančių energijos išteklių

  Matavimo vienetas 2019 m. 2020 m.
Biologinės kilmės emisijos Tūkst. t CO2 ekv. 59 122

Emisijų skaičiavimai buvo tikrinami išorinių auditorių. Ataskaitas galima rasti:

2019 m. auditoriaus patikrinimo išvada   2020 m. auditoriaus patikrinimo išvada

Atsižvelgiant į klimato kaitos keliamų iššūkių svarbą, nuolatinis ŠESD mažinimas yra strategiškai svarbus Grupei, kurios tikslas – iki 2050 m. pasiekti nulinį ŠESD emisijų balansą. Stiprinant šio tikslo įgyvendinimą, Grupėje suformuotas Darnios plėtros komitetas prižiūri emisijų mažinimo ir kitų darnumo veiklų pažangą bei teikia rekomendacijas Grupės valdybai.

ŠESD mažinimo tikslų siekiame šiais pagrindiniais būdais:

  • sparčiai plėsdami iš atsinaujinančių išteklių gaminamos energijos pajėgumus,

  • gerindami infrastruktūros energetinį efektyvumą,

  • optimizuodami veiklai reikalingų išteklių vartojimą,

  • vystydami sprendimus, kurie padeda klientams vartoti tvariau,

  • pritaikydami naujausias technologijas ir investuodami į vidines ir išorines inovacijas.

Kitos emisijos

Grupės veikloje gaminant šilumos ir elektros energiją  į orą išmetamos pagrindinės kitos emisijos yra azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2) ir dulkės. Šių emisijų koncentracijos reguliariai stebimos ir griežtai laikomasi visų aplinkos apsaugos normatyvų. Detalią informaciją apie šias emisijas galima rasti grupės įmonių puslapiuose:

Kauno kogeneracinė jėgainė
Vilniaus kogeneracinė jėgainė
„Ignitis gamyba“

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Siekdama stiprinti kovą su klimato kaita ir visapusiškai prisidėti prie ŠESD emisijų mažinimo, Grupė ypatingą dėmesį skiria energijos vartojimo efektyvumui didinti. Efektyvus energijos vartojimas yra tam tikrų energijos tausojimo priemonių taikymas verslo ekonominei naudai ir vienas svarbiausių ilgalaikių Lietuvos energetikos strateginių tikslų.


Susitarimai su Energetikos ministerija

„Ignitis grupė“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) su Energetikos ministerija 2020 metų spalio mėn. pasirašė trišalį energijos taupymo susitarimą. Juo ESO iki 2030 m. įsipareigoja sutaupyti ne mažiau nei 1,6 TWh galutinės energijos.

Susitarime numatyta, kad ESO pati arba per kitus asmenis įgyvendins energijos vartojimo efektyvumo priemones, kurios padės sutaupyti energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir objektuose. 1,6 TWh sutaupymas yra ambicingas tikslas – palyginimui, tokį elektros energijos kiekį visi Lietuvos gyventojai suvartoja per maždaug pusmetį.

Plačiau apie susitarimą čia (nuoroda).

2020 metų gruodžio mėn. „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės ESO, „Ignitis“ ir „Ignitis gamyba“ su Energetikos ministerija pasirašė penkiašalį energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Juo ESO, „Ignitis“ ir „Ignitis gamyba“ įsipareigoja šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Taip vartotojams padedama mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Daugiau apie susitarimą rasite įmonių interneto svetainėse:

ESO     Ignitis     Ignitis gamyba


Pažangios energijos klubas

ESO subūrė Pažangios energijos klubą, vienijantį bendroves, kurios efektyviai naudodamos energiją, prisideda prie švaresnės ateities kūrimo ir šia patirtimi dalijasi su kitomis rinkos dalyvėmis. Klubas padeda mūsų šaliai įgyvendinti duotą įsipareigojimą per 6 metus nuo 2014 m. sutaupyti 11,7 TWh energijos. Verslui tai leidžia ne tik įnešti indėlį į bendrą tikslą mažinant anglies dvideginio išmetimus, bet ir sumažinti veiklos kaštus.

Klubo iniciatyva tarpusavyje ir viešojoje erdvėje dalinamasi informacija apie įdiegtus energijos vartojimo efektyvumo didinimo sprendimus, o tai prisideda prie įmonės įvaizdžio ir reputacijos gerinimo partnerių, klientų bei esamų ir potencialių darbuotojų akyse.

Daugiau informacijos apie Pažangios energijos klubą rasite čia (nuoroda).


Ignitis detektyvai

Kovoje su klimato kaita didelę reikšmę turi kiekvieno iš mūsų indėlis, todėl vaikų švietimas apie energijos taupymą yra itin svarbus. Grupė prisideda prie jaunosios kartos energetinio sąmoningumo stiprinimo vystydama projektą „Ignitis detektyvai“. Projektas žaismingais formatais pasakoja vaikams apie energijos taupymo svarbą ir būdus.

Plačiau susipažinti galite čia (nuoroda).

Atliekos

Visos Grupės veikloje susidariusios atliekos yra rūšiuojamos, išskiriant antrines žaliavas, pavojingas atliekas, bei yra apskaitomos GPAIS (Vieningoje gaminių pakuočių ir jų atliekų informacinėje sistemoje) prieš priduodant sutvarkymui specializuotiems atliekų tvarkytojams. Grupės partneriams ir rangovams taikomi vienodi tinkamo atliekų tvarkymo standartai.

Grupė pabrėžia, jog pirmasis žingsnis atliekų valdyme – jų mažinimas. Ruošiantis veiklos pradžiai naujoje Kauno kogeneracinėje jėgainėje, verčiančiai atliekas į energiją, Grupė vysto atliekų mažinimo ir žiedinės ekonomikos sąmoningumo skatinimo projektą. Plačiau apie žiedinės ekonomikos principus galite sužinoti: https://www.kkj.lt/ziedineekonomika/

Vanduo

Vanduo – vienas pagrindinių gamtos išteklių daugelyje Grupės veiklų. Grupės vandens suvartojimas apima paviršaus, požeminį ir vandenį iš tiekimo sistemų. Vandens ištekliai daugiausia naudojami elektros energijos gamybos procesams užtikrinti – Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, Elektrėnų komplekse. Tinkamas vandens rizikų valdymas daro tiesioginę įtaką Grupės rezultatams ir todėl yra įtraukiamas į metinį planavimą, rizikos vertinimus ir aprašomas darnumo ataskaitose.

Pagal Pasaulio išteklių instituto duomenis, Lietuva yra žemo ir vidutinio vandens lygio streso zonoje. Didelis dėmesys skiriamas paviršinio vandens, požeminio vandens stebėsenai ir apsaugos priemonėms. „Ignitis gamyba“ – pirma bendrovė, įgyvendinusi LAND 2-95 reikalavimus dėl viešos prieigos prie Bendrovės eksploatuojamų vandens telkinių vandens lygių. Kas valandą atnaujinami Elektrėnų tvenkinio ir Kauno hidroelektrinės tvenkinio vandens lygiai pasiekiami „Ignitis gamyba“ puslapyje.

Siekiant išvengti dirvožemio ir požeminio vandens užteršimo, vietose, kuriose numatoma statyti, montuoti, eksploatuoti ir rekonstruoti elektros įrenginius, visuomet yra užtikrinamas alyvos ir kitų atliekų surinkimas ir pašalinimas. Atvirųjų skirstyklų ir pastočių teritorijose, kuriose iš transformatorių ir alyvinių jungtuvų gali nutekėti alyva į gruntą ir gruntinius vandenis, įrengiami alyvos surinkimo rezervuarai.

Biologinė įvairovė

Vykdydami veiklą siekiame sumažinti bet kokį tiesioginį ir netiesioginį neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Hidroenergijos gamyboje rūpinamasi žuvų, vėjo energijos gamybos ir elektros skirstomųjų tinklų priežiūroje – paukščių populiacijos apsauga.

Siekiant  mažinti  poveikį  kraštovaizdžiui ir stiprinti atsparumą klimato reiškiniams, Grupės įmonė ESO vietoj senų  elektros  oro  linijų  tiesia  naujus požeminius  kabelius. ESO ilgalaikis investicijų planas numato iki 2028 nutiesti 11,2 tūkst. km naujų požeminių kabelių, 67% 10 kV požeminių linijų miške, pakeisti 132 km senų dujotiekių, įveriant naujus polietileninius į senus plieninius vamzdžius ir kt. Atnaujinant tinklo įrenginius, mažėja jo poveikis aplinkai: požeminės linijos, ypač miškingose teritorijose, turi mažesnę įtaką gyvūnų ir paukščių buveinėms, požeminių linijų apsaugos zonos lyginant su oro linijomis sumažėja nuo 2-15 iki 2 metrų, todėl sumažėja poreikis genėti augalus.

Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą bei rūpinantis gyvąja gamta, ESO pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą, suderinusi su Aplinkos apsaugos agentūra, perkelia elektros tinklui ir žmonių bei paukščių saugumui pavojų keliančius gandralizdžius. Šalindama neplaninius avarinius elektros oro linijų gedimus, ESO gandralizdžius perkelia į netolimą paukščių aplinką – gandralizdžiai perkeliami ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės laukinio paukščio lizdo vietos.

Žaliosios obligacijos

„Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų emisijos remiasi Tarptautinės kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) rengiamomis ir prižiūrimomis žaliųjų obligacijų taisyklėmis ir su žaliųjų obligacijų leidimu susijusiomis praktikomis. 2017 m. liepą Grupė išleido pirmąją 300 mln. eurų emisiją, po metų 2018 m. liepą, buvo sėkmingai išplatinta ir antroji tokios pat apimties žaliųjų obligacijų emisija. Pritrauktomis lėšomis Grupė finansuoja investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. Žaliosiomis obligacijomis pritrauktas lėšas Grupė naudoja tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams.

2020-2023 m. planuojama investuoti 700–950 mln. eurų į žaliąją gamybą, siekiant užbaigti vykdomus statybų projektus ir 2023 m. pasiekti 1,6-1,8 GW instaliuotą galią.

Socialinė aplinka

Mus įkvepia ir jungia bendras tikslas – kurti energetiškai sumanią ateitį, kuri būtų patogi, paprasta ir palanki aplinkai. Mums rūpi darbuotojų patirtis ir asmeninis tobulėjimas. Užtikriname žmogaus teisių apsaugą, darbo vietos kokybę ir saugą, lygias galimybes ir įvairovę, kaip tai numatyta Grupės lygių galimybių ir įvairovės bei kitose politikose. Skatiname pilietiškumą, savanorystę, ryšių ir bendradarbiavimo su vietos bendruomenės palaikymą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, visuomenės švietimą energetinio efektyvumo bei saugaus energijos vartojimo temomis.

Darbuotojų įvairovė

Įvairovę skatinanti darbo aplinka praturtina darbuotojų patirtį bei stiprina lygias galimybes atsiskleisti jų talentams. Tyrimai taip pat rodo, kad įmonės, kuriose darbuotojai jaučiasi įtraukti į veiklas ir vertinami, pasižymi didesniu darbuotojų lojalumu ir mažesne darbuotojų kaita. Todėl Grupė, siekdama strateginio darbuotojų patirties gerinimo tikslo, dėmesį skiria ir įvairovės puoselėjimui.

„Ignitis grupės“ įmonėse dirba beveik 4 000 darbuotojų. Nors įmonių grupėje darbo pobūdžio galimybės nepriklauso nuo darbuotojo lyties, pastebima jog dėl veiklos specifikos energetikos sektoriuje dominuoja vyrai.

        Pagrindiniai 2019 m. darbuotojų demografiniai duomenys
Visi darbuotojai

28 % moterų

72 % vyrų
Specialistai

35 % moterų

65 % vyrų
Vidurinio lygmens vadovai

31 % moterų

69% vyrų
Vadovai

30 % moterų

70 % vyrų
Pasiskirstymas pagal amžių

33 % 17 – 36 metų amžiaus

48 % 37 – 56 metų amžiaus

19 % 57 – 76 metų amžiaus

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

Siekiame sukurti saugią darbo aplinką savo darbuotojams ir partneriams, tad nuolat peržiūrime ir tobuliname darbo saugos sritis ir procesus, skirtus identifikuoti galimoms rizikoms. Grupės įmonės įgyvendina įvairias priemones: saugaus darbo instrukcijų parengimą, priemonių įsigijimą ir išdalinimą darbuotojams, saugių darbo vietų įrengimą, sveikatos patikrinimus, privalomus darbo saugos mokymus ir kt.

Sėkmę darbų saugos srityje padeda užtikrinti darbuotojų ir darbdavio dialogas. Grupėje daug dėmesio skiriame darbuotojų informavimui ir edukacijai šia tema. Darbuotojai skatinami pranešti apie galimus pažeidimus ar rizikas. Tokiu būdu užtvirtiname nulinę toleranciją darbų saugos pažeidimams.

Grupės įmonėse nuolatos renkama informacija apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, padarytą žalą, sužeidimus.

Darbuotojų tobulėjimas

Mums svarbu, kad darbuotojai galėtų tobulinti savo žinias, tad suteikiame jiems įvairias galimybes tai padaryti. Grupėje veikia mokymų akademija, kurioje organizuojami įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pavyzdžiui, lyderystės, komandos formavimo, pokyčių valdymo, projektų valdymo ir kt. Grupė rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus.

2019 m. vienam grupės darbuotojui teko apie 8 val. mokymų (skaičiuojami tik gyvi mokymai). 2018 m. mokymų valandų skaičius siekė 25 val. (skaičiuojami gyvi ir elektroniniai mokymai).

2019 m. Grupėje atlikti 498 darbuotojų kompetencijų ir karjeros vystymo vertinimai bei sudaryti ugdymo planai, o iš viso 83 % darbuotojų dalyvavo oficialiuose metiniuose pokalbiuose.

Darbuotojų pasitenkinimas ir papildomos naudos

Siekiame nuosekliai bei kryptingai formuoti organizacijos kultūrą bei užtikrinti gerą darbuotojų patirtį. Nuo 2019 m. pradėjome atlikti darbuotojų patirties tyrimą -  eNPS (angl. Employee Net Promoter Score). Šis tyrimas atskleidžia, kaip darbuotojai vertina įvairias organizacines patirtis, kiek yra patenkinti Grupe ir ar ją rekomenduotų savo draugams, kolegoms.

eNPS tyrimo rezultatai nuosekliai gerėja: 2019 m. antrą ketvirtį jis siekė 23 %, o 2020 m. antrą ketvirtį šoktelėjo iki 54 %. Nuoseklus šio rodiklio didinimas yra strateginis Grupės tikslas.

Grupės įmonėse yra įdiegta papildomų naudų darbuotojams sistema. Papildomos naudos – motyvavimo priemonė, kuria siekiama didinti darbuotojų įsitraukimą, padėti suderinti darbą ir poilsį. Naudodamiesi papildomomis motyvavimo priemonėmis darbuotojai gali tobulinti įgūdžius, siekti geresnių veiklos rezultatų bei praturtinti savo patirtį įmonėje.

Žmogaus teisės ir lygios galimybės

Vertiname kiekvieną darbuotoją ir siekiame užtikrinti lygias galimybes įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais kiekvienam darbuotojui, nepaisant jo amžiaus, lyties, rasės, tautinės kilmės, tikėjimo, seksualinės orientacijos ar kitų su darbu nesusijusių požymių. Grupė gerbia ir saugo darbuotojų teises, pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus ir skatina lygias galimybes aplinkoje, kurioje ji gali daryti poveikį.

Darbuotojų darbo sąlygos, darbo užmokestis, papildomos naudos ir kiti darbo organizavimo aspektai yra nustatomi siekiant sudaryti lygias galimybes ir padėti darbuotojams derinti darbą, asmeninį gyvenimą ir vykdyti šeiminius įsipareigojimus.

Grupėje galiojančiame Etikos kodekse bei Lygių galimybių ir įvairovės politikoje įtvirtinti visoje Grupėje puoselėjami lygių galimybių ir įvairovės principai bei jų pagrindinės įgyvendinimo priemonės.  Viena iš jų - Grupėje veikianti Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai ir kiti suinteresuotieji gali konfidencialiai pranešti apie bet kokius galimus darnumo principų, įskaitant žmogaus teisių ir lygių galimybių, pažeidimus, kurie yra nagrinėjami Grupėje nustatyta pranešimų nagrinėjimo tvarka.

Bendruomenės

Bendruomenė – žmonių grupė, kuriuos vienija gyvenamoji vieta, užsiėmimas, bendri įsitikinimai, normos ar bendri tikslai, interesai ar kitokia tapatybė. Grupės veiklos kontekste išskiriamos tos bendruomenės, kurioms Grupės veikla daro arba gali daryti poveikį ir (ar) tos, kurios Grupės veiklai gali daryti ar daro poveikį.

Siekiame maksimaliai sumažinti galimą neigiamą poveikį bendruomenėms ir būti patikimu bendruomenių nariu. Formuodami ir tobulindami savo darnumo veiklas atsižvelgiame į bendruomenės narių nuomonę, todėl prioritetą teikiame atvirai ir aktyviai komunikacijai.

Daugiau apie tai, kaip mes bendradarbiaujame su bendruomenėmis galite rasti čia (nuoroda).

Finansinė parama

Paramos skyrimą Grupėje reglamentuoja „Ignitis grupės“ paramos skyrimo politika. Sekant kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikoma gerąja praktika, finansinę paramą artimoms bendruomenėms šiuo metu gali skirti tik atsinaujinančių išteklių projektus vystančios ir tokius gamybos pajėgumus prižiūrinčios Grupės įmonės, t. y. UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Informaciją apie anksčiau veikusio Lietuvos energijos paramos fondo veiklą galite rasti šioje nuorodoje.

Edukacija

„Ignitis klasė“– edukacinė programa apie energetiką ir inovacijas

Grupės įmonė „Ignitis“ kartu su Energetikos ir technikos muziejumi 6 –11 klasių moksleivių grupėms organizuoja nemokamas edukacijas (gyvai ir nuotoliniu būdu). „Ignitis klasė“ pamokose moksleiviai turi galimybę susipažinti su įvairiomis energetikos temomis – energetikos istorija, elektros gamyba Lietuvoje, atsinaujinančiais energijos ištekliais bei vystomomis ateities inovacijomis – elektromobilumu, naujais energijos gamybos būdais ir ateities energetikos iššūkiais. Jose taip pat pasakojama apie energetinį efektyvumą, klimato kaitos priežastis ir būdus ją švelninti. Šia iniciatyva siekiama moksleivius paskatinti domėtis energetika, susipažinti su priemonėmis, padedančiomis išvengti taršos, skatinančiomis energiją vartoti efektyviai, sąmoningai bei tvariai. 2020 – 2021mokslo metais šioje programoje dalyvavo apie 500 moksleivių ir dar tiek pat įvairių amžiaus grupių dalyvių viešoje nuotolinėje pamokoje. 2021–2022 mokslo metais planuojama pratęsti „Ignitis klasė“ pamokas ir pakviesti dar daugiau vaikų susipažinti su energetika.

Valdysenos aspektai

Vadovaujama patyrusios vadovų komandos, Grupė pasiekė reikšmingų rezultatų tvarios energetikos plėtros srityje, kartu parodydama įsipareigojimą laikytis aukščiausio lygio aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos principų. 

Grupė veikia vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu. Nuo 2016 m. Bendrovė kasmet patenka tarp geriausiai valdomų valstybės įmonių – ji paskelbta valdymo lydere didelių įmonių kategorijoje ir suteiktas aukščiausias galimas A+ reitingas pagal Valdymo indeksą. 


 

Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Grupėje veiklos tęstinumas įtvirtintas Veiklos tęstinumo politikoje ir susijusiuose dokumentuose bei standartuose. Politikoje numatyta sistema, kuri užtikrina Grupės pasiruošimą nenumatytam veiklos nutrūkimui. Saugiai ir nenutrūkstamai veiklai skiriamas aukščiausio lygio dėmesys – Veiklos tęstinumo politiką ir įmonių grupės krizės valdymo planus tvirtina AB „Ignitis grupė“ valdyba. 

Poveikio verslui analizės (angl. Business Impact Analysis) pagrindu rengiami veiklos tęstinumo planai kiekvienoje Grupės įmonėse, koordinuojant patronuojančiai įmonei. Grupės įmonėse išskiriami pagrindiniai tęstinumo planai – Veiklos tęstinumo (angl. Business Continuity Plan), Ekstremalių situacijų valdymo (angl. Emergency Plan), Krizės valdymo (angl. Crisis Management Plan) ir IT paslaugų atstatymo planai (angl. Disaster Recovery Plans). Politika nustato planų rengimo atsakomybes, peržiūrą ir testavimo periodiškumą. Taip pat Grupės įmonėse vyksta reguliarios pratybos. 

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis.
Plačiau su korupcijos prevencijos veikla galite susipažinti šiame puslapyje.

Korupcijos prevencija

Ataskaitos ir rodikliai

Apie „Ignitis grupės“ darnumo veiklas bei pažangą aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios valdysenos (angl. Environmental, Social and Corporate Governance, toliau – ASV) srityse galite sužinoti pateikiamose ataskaitose ir rodiklių rinkiniuose.

Darnumo (verslo atsakomybės) ataskaitos ASV rodiklių rinkiniai (parengta pagal „Nasdaq“ ASV atskleidimo gaires)
2020 m. ataskaita (integruota Metinio pranešimo dalis, prasideda 89 psl.) 2020 m. rodikliai   2020 m. I pusm. rodikliai
2019 m. ataskaita (integruota metinio pranešimo dalis, prasideda 83 psl.)  
2018 m. ataskaita  
2017 m. ataskaita  
2016 m. ataskaita  
2015 m. ataskaita  

ASV reitingai

„Sustainalytics“ ASV rizikos reitingas  
Sustainalytics

Vertinimo santrauka (anglų k.)

Nepriklausoma ASV ir įmonių valdymo reitingų, tyrimų bei analizės teikėjų lyderė „Sustainalytics“ 2020 m. visapusiškai įvertino „Ignitis grupės“ nefinansinius rezultatus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (ASV) srityse ir suteikė Grupei vidutinį ASV rizikos reitingą (26,5 taškai). Plačiau – žemiau pateikiamoje rizikos reitingo ataskaitos santraukoje.

„Sustainalytics“ ASV rizikos reitingo ataskaitos santraukos pagrindiniai aspektai:

  • Bendras įvertinimas (26,5 taškai) reiškia, kad „Ignitis grupė“ patenka tarp 20 % geriausiai vertinamų įmonių savo pramonės šakoje bei tarp pusės geriausiai įvertintų įmonių iš viso pasaulio (vertinama daugiau nei 12 000 įmonių).
  • „Sustainalytics“ vertinimu, „Ignitis grupė“ susiduria su vidutine rizika būti finansiškai paveikta su ASV susijusių veiksnių, nes jų pasireiškimo tikimybė vertinama kaip vidutinė, o svarbiausių Grupės ASV veiksnių valdymas – kaip stiprus.

Šis išorinis reitingas atspindi visapusišką įmonės veiklos rezultatų vertinimą svarbiausių įmonės poveikių darnumui atžvilgiu. Reitingas gali padėti investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims sprendimų priėmimo procese.

MSCI ASV reitingas  
msci

2021 m. „Ignitis grupei“ MSCI ESG Ratings suteikė AA reitingo vertinimą (skalėje nuo AAA iki CCC).

NUOSTATOS DĖL ATSAKOMYBĖS. „Ignitis grupės“ čia naudojami bet kokie MSCI ESG RESEARCH LLC ar jos filialų duomenys bei naudojami MSCI logotipai, prekių ženklai, paslaugų ženklai ar indeksų pavadinimai nereiškia, kad MSCI remia, pritaria, rekomenduoja ar reklamuoja „Ignitis grupę“. MSCI paslaugos ir duomenys yra MSCI ar jos informacijos teikėjų nuosavybė ir teikiami tokie, kokie yra, ir be garantijos. MSCI pavadinimai ir logotipai yra MSCI prekių arba paslaugų ženklai.

EcoVadis reitingas  
ecovadis

 

2021 m. balandžio mėn. mūsų darnumo praktikos Sprendimų klientams segmente „EcoVadis“ buvo įvertintos sidabro medaliu. „Ecovadis“ yra reitingų platforma, orientuota į tiekimo grandinių darnumą. Grupės dukterinė įmonė „Ignitis“ pateko tarp 8 proc. geriausiai „EcoVadis“ įvertintų įmonių pasaulyje bei tarp 16 proc. geriausiai vertinamų elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo įmonių.

Svarbiausi vertinimo faktai (nuoroda)

Vertinimo apžvalga (nuoroda)

Įvertinimo sertifikatas (nuoroda)

Ecogain indeksas  
ecogain

 

2021 m. mūsų Grupės poveikis ir veiksmai biologinės įvairovės saugojimo kontekste buvo įvertinti nepriklausomos Švedijos organizacijos „Ecogain“. Biologinės įvairovės indekse, kuris​​​​ vertina, kaip didelės įmonės atkleidžia informaciją susijusią su biologine įvairove, Baltijos šalių regiono reitingų lentelėje atsidūrėme antroje vietoje (12 taškų).

Visa ataskaita (nuoroda)