Informacija apie ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. gegužės 18 d. pradėjo įgyvendinti privalomą jos dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir AB „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimo procesą.

„Ignitis gamybos“ akcijų privalomas išpirkimo procesas baigėsi 2020 m. rugpjūčio 17 d., ESO – lapkričio 3 d. Už įvykdytus sandorius buvo atsiskaityta antrą dieną po sandorio sudarymo.  

Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlė su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios buvo tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu buvo mokama 0,880 EUR, už vieną „Ignitis gamybos“ akciją – 0,640 EUR kaina.

ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijos iš akcininkų išpirktos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis.

Tuo atveju, jei akcininkai nepardavė savo turimų ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgijo teisę kreiptis į teismą per 30 dienų nuo privalomo akcijų supirkimo termino pabaigos, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“, ką ir padarė, 2020 m. rudenį pateikdama atitinkamus pareiškimus Vilniaus miesto apylinkės teismui.
 

Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

„Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimą į depozitinę sąskaitą už likusias ESO  akcininkų neparduotas akcijas, 2020 m. rudenį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu pripažinti jos nuosavybę į šias akcijas.

2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino „Ignitis grupės“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad visos privalomo ESO akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra „Ignitis grupės“ nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“. Su teismo sprendimo dokumentu bus galima susipažinti čia.

Bendrovės vertinimu, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, visiškai atitinkantis teisės aktų reikalavimus. Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, tačiau jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 d. nuo jo priėmimo momento.

2021 m. gegužės 3 d. „Ignitis grupė“ gavo informaciją iš Vilniaus miesto apylinkės teismo, kad civilinėje byloje Nr. e2YT-4395-981/2021 dėl bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcijų nuosavybės perėjimo „Ignitis grupei“ gautas akcininko apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, kuriuo „Ignitis grupei“ pripažinta nuosavybės teisė į visas privalomo akcijų išpirkimo metu neparduotas ESO akcijas. Byloje dalyvaujantys asmenys gali per 20 d. nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos (t. y. nuo 2021 m. balandžio 30 d.) turi teisę raštu pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo. Informacija apie bylą skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt viešai įteikiamų procesinių dokumentų skiltyje. Su byla dalyvaujantys asmenys gali susipažinti Vilniaus miesto apylinkės teisme.
 

Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

Vykdant 2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai balandžio 15 d. ESO smulkiesiems akcininkams, akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, pervedė lėšas už jų turėtas akcijas. Akcininkams, ESO akcijas laikantiems emitento apskaitoje, pinigai bus pervesti pateikus prašymą SEB bankui.

Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai balandžio 15 d. padarė įrašus akcijų sąskaitose apie nuosavybės teisės į likusias ESO akcijas perėjimą „Ignitis grupei“ ir nuo šios dienos 100 proc. ESO akcijų priklauso „Ignitis grupei“ (nuoroda).

Lėšos už ESO akcijas pervestos tiems akcininkams, kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, arba buvusių akcininkų teisių perėmėjai, lėšas galės gauti nuo balandžio 15 d. kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

 • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos
 • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą

Primename, kad atsiskaitymo kaina už vieną ESO akciją yra lygi 0,88 Eur. Lėšos už akcijas bus saugojamos depozitinėje sąskaitoje iki pilno atsiskaitymo su visais akcininkais, t. y. galutinės datos, iki kada akcininkai turi kreiptis dėl atsiskaitymo už akcijas nėra.
 

Dividendai už 2020 m. laikotarpį

2021 m. kovo 30 d. įvykusio eilinio visuotinio ESO akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas (nuoroda) paskirstyti 2020 metų ESO pelną (nuostolius) ir dividendams už 2020 metus ESO akcininkams skirti po 0,062 Eur už vieną ESO akciją. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie ESO akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 14 d. pabaigoje, bus ESO akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, ESO akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą.

Patikiname, kad nepaisant teigiamo teismo sprendimo dėl nuosavybės „Ignitis grupei“ perleidimo, visi asmenys, 2021 m. balandžio 14 d. (imtinai) esantys ESO akcininkais, gaus dividendus.  
 

Platesnė informacija, kilus klausimams

Visa reikšminga informacija apie bylos eigą bei dažniausiai užduodami klausimai–atsakymai, yra skelbiami Bendrovės (nuoroda) bei ESO (nuoroda) interneto svetainėse.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis:

- dėl atsiskaitymo už akcijas:

 • akcininkams, ESO akcijas laikantiems asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje – į savo vertybinių popierių tvarkytoją
 • akcininkams, ESO akcijas laikantiems emitento apskaitoje – į SEB banką (telefonu +370 5 268 2800)

- kitais klausimais:

Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

  „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimą į depozitinę sąskaitą ir už likusias „Ignitis gamybos“ akcininkų neparduotas akcijas bei 2020 m. rudenį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu pripažinti jos nuosavybę į šias akcijas.

  Pareiškimą dėl „Ignitis gamybos“ akcijų teismas išskyrė į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamyba“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai. Pareiškimas išskirtoje byloje, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi „Ignitis gamybos“ akcininkai,  kurie nėra mirę, teisme buvo priimtas  2021 m. kovo 15 d., ir buvo iškelta civilinė byla (daugiau informacijos apie bylos eigą). Tuo tarpu byla, kurioje suinteresuotais asmenimis įtraukti mirę „Ignitis gamyba“ akcininkai, iškelta 2021 m. birželio 25 d. (daugiau informacijos apie bylos eiga – čia).

  Visa reikšminga informacija apie bylos eiga skelbiama „Ignitis grupės“ ir „Ignitis gamybos“ interneto svetainėse. Apie atliekamus procesinius veiksmus akcininkai taip pat bus informuoti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teismo pasirinktu būdu.
   

  Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

  Vykdant 2021 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – Teismas) sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gegužės 21 d. atliko lėšų pervedimą už turėtas akcijas daliai „Ignitis grupės“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) smulkiųjų akcininkų, dėl kurių buvo priimtas Teismo sprendimas, akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkams, „Ignitis gamyba“ akcijas laikantiems emitento apskaitoje, pinigai bus pervesti pateikus prašymą SEB bankui (žr. žemiau).

  Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gegužės 21 d. atliko įrašus akcijų sąskaitose apie nuosavybės teisės į dalį „Ignitis gamyba“ akcijų perėjimą „Ignitis grupei“ dėl 10 989 527 vnt. iš 11 113 442 vnt. teismo sprendimu pripažintų „Ignitis grupė“ nuosavybe akcijų. Atitinkamai, nuo šios dienos 99,89 proc. „Ignitis gamyba“ akcijų priklauso „Ignitis grupei“.

  Tiems akcininkams, kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, lėšos buvo pervestos į jų asmenines sąskaitas, tuo tarpu tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, lėšas galės gauti kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

  Informuojame, kad vykdant Teismo sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai pastebėjo, kad dalies akcijų, dėl kurių buvo priimtas Teismo sprendimas, savininkai pasikeitė. Tokių akcijų savininkams (viso yra 29) lėšos dar nėra pervestos, kadangi nustatinėjama jų tapatybė. Nustačius, kam perėjo šių akcijų nuosavybė, jos bus perrašytos į Bendrovės sąskaitą, o su šių akcijų savininkais bus atsiskaityta aukščiau aprašytu būdu. Po šių pavedimų atlikimo, Bendrovei priklausys 99,91 proc. „Ignitis gamyba“ akcijų.

  Kaip Bendrovė skelbė balandžio 30 d. (nuoroda), Teismas tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.

  Teismas 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad likę 574 803 vnt.  „Ignitis gamyba“ paprastųjų vardinių akcijų, kurios priklausė mirusiems “Ignitis gamybos” akcininkams, bei kurios privalomo  „Ignitis gamybos“ akcijų pardavimo metu nebuvo parduotos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.  

  Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, tačiau jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 d. nuo jo priėmimo momento. Įvykdžius Teismo sprendimą, Bendrovei priklausys 100 proc. „Ignitis gamybos“ akcijų.

  Vykdant 2021 m. rugpjūčio 27 d. Teismo sprendimą, atsiskaitymas su šios bylos suinteresuotais asmenimis (teisėtais jų teisių perėmėjais) vyks tokia tvarka: tiems akcininkams (teisėtiems jų teisių perėmėjams), kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, 2021 m. rugsėjo 9 d. lėšos bus pervestos į jų asmenines sąskaitas, tuo tarpu tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, lėšas galės gauti nuo 2021 m. rugsėjo 9 d. kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

  Platesnė informacija, kilus klausimams

  Visa reikšminga informacija apie bylos eigą bei dažniausiai užduodami klausimai–atsakymai, yra skelbiami Bendrovės (nuoroda) bei “Ignitis gamybos” (nuoroda) interneto svetainėse.

  Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis:

  1. Dėl atsiskaitymo už akcijas:

  • akcininkams, "Ignitis gamybos” akcijas laikantiems asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje – į savo vertybinių popierių tvarkytoją
  • akcininkams, "Ignitis gamybos” akcijas laikantiems emitento apskaitoje – į SEB banką (telefonu +370 5 268 2800)

  2. Kitais klausimais:

  Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą
  Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą
  Informacija apie privalomo akcijų supirkimo pradžią


  Svarbiausios susijusios naujienos: 

  2019-11-11 Sprendimas dėl delistingavimo 
  2020-02-28 Rekomendacija ruoštis „Ignitis grupės“ IPO 
  2020-03-17 Informacija apie sudaryta taikos susitarimą su smulkiųjų akcininkų atstovais 
  2020-03-23 Pradėtas pasiruošimas „Ignitis grupės“ IPO 
  2020-03-31 Lietuvos bankas patvirtino oficialių siūlymų cirkuliarus  
  2020-04-02 Informacija apie oficialų siūlymą ir naudas akcininkams
  2020-04-23 Informacija apie oficialaus siūlymo pabaigą
  2020-10-29 Informacija apie atnaujintą ESO akcijų supirkimą
  2021-03-21 Teismas atmetė ieškinį dėl ESO akcijų kainos nustatymo

   

  Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis:

  Nepardaviau akcijų privalomo akcijų supirkimo metu. Ar dar galiu tai padaryti?

  Pasibaigus akcijų privalomam supirkimui, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, kreipsis į teismą dėl nuosavybės teisės į šių akcininkų akcijas perėjimo jai. Taigi, aktyvių veiksmų akcininkams šiuo metu imtis nereikia. Pabrėžtina, kad finansiškai akcininkai dėl to nenukentės, nes pinigai už akcijas, jiems kreipusis, bus pervesti iš depozitinės sąskaitos.

  Ar „Ignitis grupė“ kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti jos nuosavybę į ESO ir „Ignitis gamybos“ likusias neparduotas akcijas? Kokiam teismui pateikti prašymai ir kokia yra proceso eiga?

  „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimą į depozitinę sąskaitą už likusias ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkų neparduotas akcijas, dar 2020 m. rudenį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymais pripažinti jos nuosavybę į šias akcijas. Pareiškimas ESO byloje jau priimtas nagrinėti teisme, su bylos eigos informacija galima susipažinti čia.

  Tuo  tartu pareiškimą dėl „Ignitis gamybos“ akcijų teismas išskyrė į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamyba“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai. Pareiškimas išskirtoje byloje, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi „Ignitis gamybos“ akcininkai,  kurie nėra mirę, teisme buvo priimtas  2021 m. kovo 15 d., ir buvo iškelta civilinė byla (daugiau informacijos apie bylos eigą). Tuo tarpu byla, kurioje suinteresuotais asmenimis įtraukti mirę „Ignitis gamyba“ akcininkai, dar nėra iškelta, teismas laukia duomenų apie mirusių akcininkų teisių perėmėjus patikslinimo. 

  Visa reikšminga informacija apie bylų proceso eigas bus skelbiama „Ignitis grupės“, ESO bei „Ignitis gamybos“ interneto svetainėse. Apie atliekamus procesinius veiksmus akcininkai taip pat bus informuoti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teismo pasirinktu būdu.

  Kokią sumą už turimą vieną ESO ir vieną „Ignitis gamybos“ akciją gausiu „Ignitis grupei“ atlikus mokėjimą į mano, kaip akcijų nepardavusio akcininko depozitinę sąskaitą?

  Akcininkams, nepardavusiems akcijų privalomo akcijų supirkimo metu, bus sumokama tokia pati kaina už akcijas kaip ir privalomo supirkimo metu. Už vieną ESO akciją mokama 0,880 EUR, už vieną „Ignitis gamybos“ akciją – 0,640 EUR kaina.

  Kokius veiksmus reikės atlikti, jog gaučiau pinigus už neparduotas akcijas?

  Akcininkams reikės kreiptis į SEB banką ir užpildyti prašymą pervesti pinigus už akcijas į nurodytą piniginių lėšų sąskaitą.

  Kada lėšos už išpirktas ESO ir/ar „Ignitis gamybos“ akcijas pasieks mano sąskaitą?

  Pateikus prašymą SEB bankui, akcininkams piniginės lėšos iš depozitinės sąskaitos į prašyme nurodytą piniginių lėšų sąskaitą perves per 5 d.d. nuo prašymo su visa pinigų pervedimui būtina informacija pateikimo Bankui dienos.

  Ar bylinėjimasis teisme man kainuos papildomai?

  Ne, paties teismo proceso išlaidas apmokės „Ignitis grupė“.

  Kaip bus apmokestintos pajamos, gautos į mano depozitinę sąskaitą iš „Ignitis grupės“ už privalomo akcijų supirkimo metu neparduotas akcijas?

  I. Vertybinius popierius (toliau- VP) pardavusiam fiziniam asmeniui, Lietuvos respublikos (toliau – LT) gyventojui: iš VP pardavimo pajamų atimama įsigijimo kaina ir gautas VP pelnas, neviršijantis 120 VDU apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) 15% tarifu, viršijantis 120 VDU apmokestinamas GPM 20% tarifu. Šios gyventojo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. GPM apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308. VP pajamų apmokestinimui gali būti taikomas metinis 500 Eur neapmokestinamas dydis, kurį LT fiziniai asmenys gali prisitaikyti pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

  II. VP pardavusiam fiziniam asmeniui (ne LT gyventojui, rezidentui): toks VP pardavimas yra ne objektas Lietuvoje, apmokestinti nereikia. Įmonė, įsigijusi VP iš užsienio gyventojo deklaruoja kaip B klasės pajamas metinėje GPM312 U priede.

   III. VP pardavusiam LT juridiniam asmeniui: kadangi parduodamos akcijos nesuteikia daugiau kaip 10 % balsų, taikomos bendros turto pardavimo ar kitokio perleidimo taisyklės – iš pardavimo pajamų atimama VP įsigijimo kaina ir gaunamos turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apmokestinamos 15% pelno mokesčio tarifu. Apmokestinimo, mokesčių sumokėjimo ir deklaravimo prievolės tenka VP pardavusiam juridiniam asmeniui.

   IV. VP pardavusiam užsienio juridinis asmuo: užsienio juridinis asmuo LT įmonės akcijų perleidimą apmokestina savo šalyje, pagal tos teisės aktų reikalavimus. Užsienio vieneto pajamos iš VP pardavimo nėra mokesčio prie pajamų šaltinio objektas.

  Ar galiu užginčyti „Ignitis grupės“ kreipimąsi į teismą dėl man priklausančių akcijų nuosavybės teisės perėjimo jai?

  Visi akcijų nepardavę akcininkai bus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, todėl galės pateikti teismui atsiliepimą į „Ignitis grupės“ pareiškimą teismui.

  Nepardaviau akcijų privalomo akcijų supirkimo metu dėl force majeure priežasčių, ar galiu dar tai padaryti už tokią pačią pačią kainą, kokia už akcijas buvo mokama privalomo akcijų supirkimo metu?

  Nepriklausomai nuo priežasčių, dėl privalomo akcijų supirkimo metu akcijų nepardavusių akcininkų akcijų „Ignitis grupė“ įgyja teisę kreiptis į teismą. Taigi, aktyvių veiksmų akcininkams imtis nereikės. Pabrėžtina, kad finansiškai dėl to akcininkai nenukentės. Akcininkams reikės kreiptis į SEB banką ir užpildyti prašymą pervesti pinigus už akcijas į nurodytą piniginių lėšų sąskaitą.

  Per daugelį metų buvo daugybė energetikos įmonių pokyčių. Kaip sužinoti, kurios įmonės kiek akcijų turiu?

  Informaciją apie pasikeitimus įmonių sujungimo metu pateikiame žemiau. Vis dėlto turimų vertybinių popierių kiekį akcininkai visais atvejais gali patikslinti tik tame banke ar finansų maklerio įmonėje, kuriame yra saugomos kliento akcijos.

  Jei turite asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, informaciją apie turimą akcijų skaičių jums suteiks jūsų bankas arba finansų maklerio įmonė, kurioje šią sąskaitą turite.

  Jei neturite asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, turėtumėte kreiptis į emitento akcijų apskaitos tvarkytoją SEB banką tel. (8 5) 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba kitais interneto svetainėje www.seb.lt nurodytais kontaktais.

  1.1. Nuo 2013-07-02 turėjau AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

  2016-01-04 sujungiant AB Lietuvos dujos ir AB LESTO į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) už vieną AB Lietuvos dujos akciją buvo suteikta 0,80871354 ESO akcijų.

  1.2. Nuo 2011-01-03 turėjau AB LESTO akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

  2016-01-04 sujungiant AB Lietuvos dujos ir AB LESTO į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų.

  1.3. Iki 2011-01-03 turėjau AB „VST“ akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

  2011-01-03 sujungiant AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ už vieną AB „VST“ akciją buvo suteikta 68,20776531 AB LESTO akcijų.

  2016-01-04 AB LESTO akcijos buvo pakeistos į ESO akcijas (už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų).

  1.4. Iki 2011-01-03 turėjau AB Rytų skirstomieji tinklai akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

  2011-01-03 sujungiant AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ už vieną AB Rytų skirstomieji tinklai akciją buvo suteikta 0,71150477 AB LESTO akcijų.

  2016-01-04 AB LESTO akcijos buvo pakeistos į ESO akcijas (už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų).

  1.5. Iki 2010 11 25 turėjau AB „Lietuvos energija“ akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

  2010-11-25 atskiriant įmones AB „Lietuvos energija“ akcijų skaičius sumažinamas koeficientu 0,5075725833.

  2011-07-19 AB „Lietuvos energija“ pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

  2011-08-25 sujungiant AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) ir AB „Lietuvos elektrinė“  įmones, už kiekvieną AB „Lietuvos energijos gamyba“ akciją suteikta 1,279736746 naujų Lietuvos energija, AB, akcijų.

  Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

  Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

  1.6. Nuo 2011-07-19 Iki 2011-08-25 turėjau AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

  2011-08-25, sujungiant AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) ir AB LIETUVOS ELEKTRINĖ į Lietuvos energija, AB, už kiekvieną AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) akciją suteikta 1,279736746 nauja Lietuvos energija, AB, akcija.

  Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

  Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

  1.7. Iki 2011 08 23 turėjau AB LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

  2011-08-25 sujungiant AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) ir AB „Lietuvos elektrinė“  įmones, už kiekvieną AB „Lietuvos elektrinė“ akciją suteikta 1,372256953 naujų Lietuvos energija, AB, akcijų.

  Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

  Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

  1.8. Nuo 2011-08-25 turėjau Lietuvos energija, AB akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

  Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

  Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

  Akcininkų turimų akcijų skaičius dėl to nesikeitė.