Informacija apie ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. gegužės 18 d. pradėjo įgyvendinti privalomą jos dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir AB „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimo procesą.

Visi likę ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai buvo galima parduoti „Ignitis gamybos“ akcijas privalomo išpirkimo metu, yra rugpjūčio 17 diena.

Šiuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ privalomo akcijų išpirkimo procesas dėl gauto ieškinio yra sustabdytas. Akcininkai, parduodantys savo akcijas, dėl to nepatirs finansinių nuostolių, tačiau procesas gali užtrukti ilgiau. Apie jo atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios yra tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu bus mokama 0,880 EUR, už vieną „Ignitis gamybos“ akciją – 0,640 EUR kaina.

ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijos iš akcininkų išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis. „Ignitis gamybos“ akcininkai pasibaigus terminui pavedimų teikti nebegali. ESO akcininkai, atnaujinus supirkimo procesą, pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.   

Tuo atveju, jei akcininkai neparduoda savo turimų ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.


Informacija apie privalomo akcijų supirkimo pradžią


Svarbiausios susijusios naujienos: 

2019-11-11 Sprendimas dėl delistingavimo 
2020-02-28 Rekomendacija ruoštis „Ignitis grupės“ IPO 
2020-03-17 Informacija apie sudaryta taikos susitarimą su smulkiųjų akcininkų atstovais 
2020-03-23 Pradėtas pasiruošimas „Ignitis grupės“ IPO 
2020-03-31 Lietuvos bankas patvirtino oficialių siūlymų cirkuliarus  
2020-04-02 Informacija apie oficialų siūlymą ir naudas akcininkams
2020-04-23 Informacija apie oficialaus siūlymo pabaigą

Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis:

Nepardaviau akcijų privalomo akcijų supirkimo metu. Ar dar galiu tai padaryti?

Pasibaigus akcijų privalomam supirkimui, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, kreipsis į teismą dėl nuosavybės teisės į šių akcininkų akcijas perėjimo jai. Taigi, aktyvių veiksmų akcininkams šiuo metu imtis nereikia. Pabrėžtina, kad finansiškai akcininkai dėl to nenukentės, nes pinigai už akcijas, jiems kreipusis, bus pervesti iš depozitinės sąskaitos.

Per kiek laiko „Ignitis grupė“ kreipsis į teismą ir reikalaus, kad nepardavusių akcininkų akcijos nuosavybės teise pereitų jai?

AB „Ignitis gamyba“ atveju per 30 dienų nuo privalomo akcijų supirkimo pabaigos, t. y. iki rugsėjo 17 d. AB „Energijos skirstymo operatorius” akcijų pardavimo procesas šiuo metu sustabdytas dėl teisme pateikto ieškinio. Apie tai, kada bus atnaujintas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų supirkimo procesas, informuosime atskiru pranešimu.

Kiek laiko truks teismo procesas ir kada aš nebebūsiu akcininku?

Civilinio proceso kodeksas konkrečių tokių bylų nagrinėjimo terminų nenustato. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotų asmenų šiose bylose yra daug, procesas gali užtrukti. Tikimasi, kad bylos bus išnagrinėtos per 6 mėnesius. Visą aktualią informaciją apie vykstančius teisminius procesus ir jų eigą skelbsime interneto svetainėje.

Kokią sumą už turimą vieną ESO ir vieną „Ignitis gamybos“ akciją gausiu „Ignitis grupei“ atlikus mokėjimą į mano, kaip akcijų nepardavusio akcininko depozitinę sąskaitą?

Akcininkams, nepardavusiems akcijų privalomo akcijų supirkimo metu, bus sumokama tokia pati kaina už akcijas kaip ir privalomo supirkimo metu. Už vieną ESO akciją mokama 0,880 EUR, už vieną „Ignitis gamybos“ akciją – 0,640 EUR kaina.

Kokius veiksmus reikės atlikti, jog gaučiau pinigus už neparduotas akcijas?

Akcininkams reikės kreiptis į SEB banką ir užpildyti prašymą pervesti pinigus už akcijas į nurodytą piniginių lėšų sąskaitą.

Kada lėšos už išpirktas ESO ir/ar „Ignitis gamybos“ akcijas pasieks mano sąskaitą?

Pateikus prašymą SEB bankui, akcininkams piniginės lėšos iš depozitinės sąskaitos į prašyme nurodytą piniginių lėšų sąskaitą perves per 5 d.d. nuo prašymo su visa pinigų pervedimui būtina informacija pateikimo Bankui dienos.

Ar bylinėjimasis teisme man kainuos papildomai?

Ne, paties teismo proceso išlaidas apmokės „Ignitis grupė“.

Kaip bus apmokestintos pajamos, gautos į mano depozitinę sąskaitą iš „Ignitis grupės“ už privalomo akcijų supirkimo metu neparduotas akcijas?

I. Vertybinius popierius (toliau- VP) pardavusiam fiziniam asmeniui, Lietuvos respublikos (toliau – LT) gyventojui: iš VP pardavimo pajamų atimama įsigijimo kaina ir gautas VP pelnas, neviršijantis 120 VDU apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) 15% tarifu, viršijantis 120 VDU apmokestinamas GPM 20% tarifu. Šios gyventojo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. GPM apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308. VP pajamų apmokestinimui gali būti taikomas metinis 500 Eur neapmokestinamas dydis, kurį LT fiziniai asmenys gali prisitaikyti pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

II. VP pardavusiam fiziniam asmeniui (ne LT gyventojui, rezidentui): toks VP pardavimas yra ne objektas Lietuvoje, apmokestinti nereikia. Įmonė, įsigijusi VP iš užsienio gyventojo deklaruoja kaip B klasės pajamas metinėje GPM312 U priede.

 III. VP pardavusiam LT juridiniam asmeniui: kadangi parduodamos akcijos nesuteikia daugiau kaip 10 % balsų, taikomos bendros turto pardavimo ar kitokio perleidimo taisyklės – iš pardavimo pajamų atimama VP įsigijimo kaina ir gaunamos turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apmokestinamos 15% pelno mokesčio tarifu. Apmokestinimo, mokesčių sumokėjimo ir deklaravimo prievolės tenka VP pardavusiam juridiniam asmeniui.

 IV. VP pardavusiam užsienio juridinis asmuo: užsienio juridinis asmuo LT įmonės akcijų perleidimą apmokestina savo šalyje, pagal tos teisės aktų reikalavimus. Užsienio vieneto pajamos iš VP pardavimo nėra mokesčio prie pajamų šaltinio objektas.

Ar galiu užginčyti „Ignitis grupės“ kreipimąsi į teismą dėl man priklausančių akcijų nuosavybės teisės perėjimo jai?

Visi akcijų nepardavę akcininkai bus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, todėl galės pateikti teismui atsiliepimą į „Ignitis grupės“ pareiškimą teismui.

Nepardaviau akcijų privalomo akcijų supirkimo metu dėl force majeure priežasčių, ar galiu dar tai padaryti už tokią pačią pačią kainą, kokia už akcijas buvo mokama privalomo akcijų supirkimo metu: už vieną ESO akciją – 0,880 EUR, o už vieną „Ignitis gamyb

Nepriklausomai nuo priežasčių, dėl privalomo akcijų supirkimo metu akcijų nepardavusių akcininkų akcijų „Ignitis grupė“ įgyja teisę kreiptis į teismą. Taigi, aktyvių veiksmų akcininkams imtis nereikės. Pabrėžtina, kad finansiškai dėl to akcininkai nenukentės. Akcininkams reikės kreiptis į SEB banką ir užpildyti prašymą pervesti pinigus už akcijas į nurodytą piniginių lėšų sąskaitą.

Ar dėl akcininko ieškinio teisme keičiasi ESO akcijų pardavimo procesas?

Šiuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ privalomo akcijų išpirkimo procesas dėl gauto ieškinio ir teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra sustabdytas. Akcininkai, parduodantys savo akcijas, dėl to nepatirs finansinių nuostolių, tačiau procesas gali užtrukti ilgiau. Apie jo atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

Atnaujinus „Energijos skirstymo operatoriaus“ akcijų supirkimo procesą, jis nebetruks 90 dienų, o prasitęs 4-ioms dienomis - tiek, kiek buvo likę iki rugpjūčio 17 d. nuo ieškinio gavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dienos. Akcininkams, pateikusiems pavedimus parduoti akcijas, to iš naujo daryti nereikės, viskas bus atnaujinta automatiškai su prieš tai pateikta informacija, nebent priežiūros institucijoms nuspręstų kitaip.

Pardaviau turėtas akcijas per privalomą akcijų supirkimą. Ar turėsiu pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu?

Ne, tik oficialių siūlymų metu akcijas pardavę akcininkai įgavo pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu, jei įmonių akcininkais buvo kovo 17 d. ir neskundė proceso. Privalomo siūlymo metu akcijas pardavę ESO ir „Ignitis gamybos“ smulkieji akcininkai galimybę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų turi vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais.