NEPRIKLAUSOMA (-AS) VALDYBOS NARĖ (-YS) (UAB „IGNITIS“ STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SRITIS)

Ignitis group
Vilnius
Strategija/planavimas
Vadovas
Part-time

Kviečiame kandidatuoti iki 2023-02-03

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupė“ dalimi?

Vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti AB „Ignitis grupė“ skelbia atranką į UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius (toliau – Bendrovė), nepriklausomos (-o) valdybos narės (-io) poziciją (strateginio planavimo ir valdymo sritis) naujai 4 metų kadencijai.

Bendrovės valdyba sudaroma iš 5 (penkių) narių: 2 (dviejų) nepriklausomų narių, 2 (dviejų) Bendrovės vienintelio akcininko AB „Ignitis grupė“ deleguotų atstovų ir 1 (vieno) valstybės tarnautojo. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nepriklausomam nariui už veiklą valdyboje mokamas atlygis, kurio dydis – 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Su AB „Ignitis grupės“ įmonių grupės politika galite susipažinti čia. Pažymėtina, kad galutinį sprendimą dėl valdybos nariui mokamo atlygio priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Sutarties dėl nepriklausomos (-o) valdybos narės (-io) veiklos galiojimo metu nepriklausoma (-as) valdybos narė (-ys) apdraudžiama (-as) juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat sutartyje nustatytomis sąlygomis atlyginamos transporto, apgyvendinimo išlaidos, susijusios su nepriklausomos (-o) valdybos narės (-io) atvykimu į nepriklausomų valdybos narių posėdžius Bendrovės buveinės vietoje tais atvejais, kai nepriklausomo valdybos nario nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta yra ne Lietuvos Respublikoje.

Su nepriklausomos (-o) valdybos narės (-io) sutarties projektu galima susipažinti čia.

Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas). 

Tikimės, kad Jūs:

Atitiksite bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo kriterijus bei kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus, kurie keliami pretenduojantiems į nepriklausomos (-o) Bendrovės valdybos narės (-io) poziciją.

Kandidatams keliami bendrieji ir specialieji reikalavimai bei nepriklausomumo kriterijai

Bendrieji reikalavimai:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintiną išsilavinimą;
 • turi būti nesusijusi (-ęs) su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo narės (-io) pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšaukta (-as) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 • negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einanti (-is) pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia bendrovė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
 • negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinkta (-as) ar paskirta (-as) valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja (-u);
 • jeigu kandidatė (-as) yra valstybės tarnautoja (-as), ji (-is) negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narė (-ys) (Kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, narės (-io) pareigas einantys valstybės tarnautojai daugiau kaip 2 kolegialių organų tokiose įmonėse nariais gali būti ne ilgiau kaip iki 2023 m. spalio 31 d.).

Nepriklausomumo kriterijai:

 • ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;
 • ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;
 • neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Specialieji reikalavimai:

 • ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo ar pan.) patirtis įmonėje ar įmonių grupėje;
 • darbo įmonės kolegialiuose organuose patirtis;
 • darbo patirtis strategijos formavimo srityje pvz., kuriant ir vystant trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją, formuojant strateginius tikslus, prižiūrint ir užtikrinant jų įgyvendinimą, KPI nustatymą ar pan. veikloje;
 • darbo patirtis įmonėje (holdinge), kuri valdo antrines/dukterines bendroves (jei dukterinės įmonės veikia kitose šalyse nei Lietuva – privalumas);
 • energetikos sektoriaus veikimo principų supratimas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų žinios/supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste;
 • reguliuojamo energetikos verslo (prekybos ir tiekimo) bei komercinio energijos tiekimo ir prekybos verslo išmanymas (privalumas);
 • labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).

Taip pat Bendrovės valdybos nariu negali būti Bendrovės vadovas; patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys; dukterinės bendrovės valdymo organo narys; elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys; asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

Turėsite galimybę kartu kurti energetiškai sumanų pasaulį ir tvaresnę ateitį. Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena nuolatinius pokyčius: prisidėkite prie jų ir kasdien kurkime vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją;
 • gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką (laisva forma);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „J. Friisberg & Partners") atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose ir kt.

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023 m. vasario 3 d. (įskaitytinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai gali pateikti šiais būdais:

 • Spaudžiant šiame skelbime esantį mygtuką "Siųsti CV!" ir pridedant dokumentų kopijas. Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Vadovaujančiai partnerei - Nijolei Kelpšaitei (asmeniškai), Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Asmeniškai. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Vadovaujančiai partnerei - Nijolei Kelpšaitei (asmeniškai), Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. (susitarus iš anksto).

Kontaktiniai asmenys:

 • Atrankos agentūros atstovė – Nijolė Kelpšaitė, mob. tel. +370 699 43033, [email protected]
 • Bendrovės kontaktinis asmuo – Talentų pritraukimo vadovė – Monika Statulevičienė, mob. tel. +37062411115, [email protected]  
 • Bendrovės kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Talentų pritraukimo partnerė – Karolina Padegimė, mob. tel. +37068670094, [email protected]   

Atranką vykdys atrankos komisija, kurią sudaro trys AB „Ignitis grupė“ atstovai, po vieną Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ atstovą, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą UAB „J. Friisberg & Partners”, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Informuojame kandidatus, kad vykdant atranką jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų tvarkymo tvarka, su kuria galite susipažinti čia.

Papildoma informacija kandidatams:

 1. VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus;
 2. Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga;
 3. AB „Ignitis grupė" strategija, veiklos sritys, tikslai;
 4. Informacija apie UAB „Ignitis";
 5. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties projektas;
 6. Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties projektas;
 7. Akcininko lūkesčių raštas;
 8. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 9. UAB „Ignitis “ valdybos kompetencijų profilis.

Apie mus:

AB „Ignitis grupė“ – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, kurianti energetiškai sumanų pasaulį.

Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje.

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.

www.ignitisgrupe.lt

Grupei priklausanti bendrovė UAB „Ignitis“ – antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, privatiems ir verslo klientams siūlo pažangius sprendimus ir paslaugas, kurios leidžia efektyviai valdyti, naudoti ir kurti energetiką. Eparkai.lt platforma atveria galimybes kiekvienam tapti žaliosios elektros energijos gamintoju. Sparčiai plečiamas „Ignitis ON“ projektas yra didžiausias elektromobilių įkrovimo tinklas Lietuvoje ir kuria reikšmingą pokytį skatinant tvarų judumą.

UAB „Ignitis“ tiekia elektros energiją ir gamtines dujas daugiau kaip 1,5 mln. klientų Lietuvoje. Bendrovės veikla Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Lenkijoje prisideda prie žaliosios energetikos plėtros visame Baltijos regione.

www.ignitis.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant jų dėl rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.