NEPRIKLAUSOMAS (-A) VALDYBOS NARYS (-Ė) (UAB "IGNITIS RENEWABLES")

Ignitis group
Vilnius
Valdymas
Netaikoma
Sutartis

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-04-18

Ar nori tapti įmonės „Ignitis grupė“ dalimi?

UAB „Ignitis renewables“ –  tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė, kuri valdo atsinaujinančios energetikos – gamybos iš vėjo ir saulės –  projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Ji atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų parkų priežiūrą ir naujų vystymą.

https://ignitisgrupe.lt/lt/uab-ignitis-renewables  

AB „Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

www.ignitisgrupe.lt

Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti AB „Ignitis grupė“ skelbia atranką į UAB „Ignitis renewables“, įmonės kodas 304988904, registruotos buveinės adresas P. Lukšio g. 5b Vilnius (toliau – Bendrovė), nepriklausomo valdybos nario poziciją. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 valdybos narių: 2 Bendrovės akcininko AB „Ignitis grupė“ deleguotų atstovų ir 1 nepriklausomo valdybos nario.

Kadencijos laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į Bendrovės valdybos narius – iki Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos - 2023-01-02.

Atlygis – 54,43 eurų (neatskaičius mokesčių) atlygis už faktiškai sugaištą 1 valandą vykdant nepriklausomo Bendrovės valdybos nario pareigas, tačiau visais atvejais ne daugiau nei 1300 eurų (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį. Su nepriklausomo nario sutarties projektu galima susipažinti čia.

Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas).

Informuojame kandidatus, kad vykdant atranką jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų tvarkymo tvarka, su kuria galite susipažinti čia.

Tikimės, kad Tu:

Atitiksi bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus Atrankos apraše, Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus, kurie taikomi kandidatams, pretenduojantiems į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario poziciją.

Kandidatams keliami bendrieji, nepriklausomumo ir specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo reikalavimai

 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 1 metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo –sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėn. yra didesnės negu 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 m. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip 1 metų laiko tarpas.

Specialieji reikalavimai

 • ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo tarptautinėje energetikos įmonių grupėje, kurios metinės pajamos ir (ar) turtas yra ne mažiau kaip 500 mln. eurų ir kuri veikia atsinaujinančių energijos išteklių srityje, patirtis (įmonės vadovo, aukščiausio lygmens vadovo ar pan.);
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtros srityje (pvz., įsigijimas, valdymas, parkų vystymas, eksploatacija ir priežiūra (angl. Operations and Maintenance) vystant atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus įvairiose pasaulio vietose;
 • atsinaujinančios energetikos vystymo platformos kūrimo ir komandos formavimo patirtis ir įgūdžiai (privalumas);
 • darbo įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose patirtis;
 • patirtis taikant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos kriterijus (angl. Environmental, social and governance criteria) (privalumas);
 • darbo įmonėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, ir bendradarbiavimo su investuotojais patirtis (privalumas);
 • anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją;
 • gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką (laisva forma);
 • kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Atrankos komisijos arba atrankų agentūros prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose, susitikimams su Bendrovės ir AB „Ignitis grupė“ valdomų bendrovių vadovaujančiais darbuotojais ir kt.

Dokumentų priėmimo terminas: 2021 m. balandžio 18 d. (įskaitytinai).

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:

 1. Spaudžiant šiame skelbime esantį mygtuką "Siųsti CV!" ir pridedant dokumentų kopijas. Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 2. Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Talentų pritraukimo partnerei – Eglei Valančiūtei (asmeniškai), Žvejų g. 14, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Asmeniškai. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Talentų pritraukimo partnerei – Eglei Valančiūtei (asmeniškai), Žvejų g. 14, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. (susitarus iš anksto).

Kontaktiniai asmenys:

 • Bendrovės kontaktinis asmuo – Talentų pritraukimo partnerė – Eglė Valančiūtė, mob. tel. +37069459435, egle.valanciute@ignitis.lt.   
 • Bendrovės kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Darbdavio įvaizdžio ir talentų pritraukimo vadovė – Monika Statulevičienė, mob. tel. +37062411115, monika.statuleviciene@ignitis.lt.
 • Atrankos agentūros atstovas – Vyresnioji konsultantė – Karolina Ustilo, mob. tel. +37067667054, ku@afr.lt.

Atranką vykdys atrankos komisija, kurią sudaro po vieną AB „Ignitis grupė“, LR finansų ministerijos ir VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ atstovą, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą (UAB "Alliance recruitment"), kuri Atrankos komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

Turėsi galimybę kartu kurti energetiškai sumanų pasaulį ir tvaresnę ateitį. Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena nuolatinius pokyčius: prisidėk prie jų ir kasdien kurkime vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją.

Papildoma informacija kandidatams:

 1. VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus;
 2. Informacija apie UAB "Ignitis renewables";
 3. AB "Ignitis grupė" strategija, veiklos sritys, tikslai;
 4. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties projektas;
 5. Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties projektas;
 6. Akcininko lūkesčių raštas;
 7. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

Apie mus:

AB „Ignitis grupė“ – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, kurianti energetiškai sumanų pasaulį.

Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje.

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.

www.ignitisgrupe.lt