UAB „Ignitis renewables“ privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Ignitis renewables“ tvarko Asmens duomenis.

Privatumo politikos nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė:

- Bendrovės Klientams;

- Asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu.

SĄVOKOS

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės Klientai, Asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus).
 • Bendrovė – UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, adresas korespondencijai Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius ir jos dukterinės bendrovės ar paskesnės eilės dukterinės bendrovės.
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 • Klientas – Asmuo, kuris naudojasi, yra išreiškęs ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir/arba vykdoma veikla.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

 • kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su Asmeniu sudarytą sutartį ar susitarimą;
 • Asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;
 • Asmens duomenis reikia tvarkyti siekiant Bendrovės teisėto intereso.

 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:

 • Žemės sklypų savininkų identifikavimas. Bendrovė tvarko duomenis, siekdama nustatyti žemės sklypo, kuris galėtų būti naudojamas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumams ir su jais susijusiai infrastruktūrai vystyti, statyti, eksploatuoti, savininko tapatybę bei jo kontaktinius duomenis.
 • Komercinių pasiūlymų rengimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama pateikti Klientui pasiūlymą dėl daiktinių teisių ir (ar) kitų teisių į Lietuvos Respublikoje esančius žemės sklypus įsigijimo.
 • Sutarčių rengimas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama atlikti veiksmus būtinus iki sutarties sudarymo, taip pat vykdydama su Klientu sudarytą sutartį.
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų, Klientų, kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei savo turto ir objektų saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi Asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APIMTIS (KATEGORIJOS)

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

 • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
 • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.
 • Duomenys, susiję su sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – sutarčių duomenys,   duomenys, kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su Asmenimis tiesiogiai, ir kt.
 • Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės valdomuose objektuose, pokalbių telefonu įrašų duomenys, kt.
 • Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys, Bendrovė juos gauna iš kitų šaltinių (pvz., valstybės ar privačių asmenų valdomų registrų), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, projektavimo, rangos, apskaitos, korespondencijos siuntimo ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kt.), priežiūros institucijoms (pvz. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir kt.), kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenis, gautus iš Nekilnojamojo turto registro su tikslu nustatyti konkretaus žemės sklypo savininko ir/ar valdytojo tapatybę, Bendrovė tvarko ne ilgiau kaip 9 mėn. nuo jų gavimo tais atvejais, kai su savininku nėra sudaroma daiktinių ir/ar kitų teisių į žemės sklypą įgijimo sutartis. Jeigu su savininku sudaroma sutartis – duomenys tvarkomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Kitų duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į Asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan.

TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR PROFILIAVIMAS

Bendrovė netvarko Asmens duomenų automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo būdu, kaip tai numatyta Reglamento 22 straipsnyje.

ASMENŲ TEISĖS

Asmuo, susisiekęs su Bendrove, turi teisę:

 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu.

 

ASMENŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. paštu: [email protected]

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Reglamentą, Bendrovei turi pateikti Bendrovės patvirtintos formos užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Asmens prašymą, jeigu Asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas. Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia Asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Reglamento 15 - 22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti Asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • Asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš Asmens ir ši informacija Asmeniui jau buvo pateikta;
 • Asmens duomenys buvo gauti ne iš paties Asmens;
 • Asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • Asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

Bendrovė, įgyvendindama Asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo Asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti Asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su Asmeniu, kiekį;
 • Asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie Asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir (ar) Asmens teisėmis, Asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

ASMENŲ PAREIGOS

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo Asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų Asmenų teikiamus Asmens duomenis, Asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei Asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo privalo informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Prašymo dėl asmens duomenų tvarkymo forma