Sandoriai su susijusiomis šalimis

AB „Ignitis grupė“ 2018 m. sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. EUR): 

Susijusios šalys

Gautinos sumos 2018-12-31

Mokėtinos sumos 2018-12-31

Pardavimai
2018 m.

Pirkimai
2018 m.

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 2018 m.

UAB „EPSO-G“

158.693

 

35

 

1.102

Litgrid AB

7.106

15.049

63.838

129.627

-

BALTPOOL UAB

8.265

15.962

59.654

54.324

-

UAB „TETAS“

1.381

4.421

1.387

91.711

-

AB „Amber Grid“

3.730

6.019

38.153

1.811

-

LITGRID Power Link Service, UAB

36

-

60

-

-

GET Baltic

724

12

11.436

6.103

-

Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys

279

120

380

394

 

Iš viso

180.214

41.583

174.943

283.970

1.102

Šių sandorių detalizavimas pateikiamas bendrovės 2018 m. metiniame pranešime.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ su susijusiomis šalimis sudaryti sandoriai aprašomi jų interneto svetainėse:

AB „Energijos skirstymo operatorius“   AB „Ignitis gamyba“