Tvarumo veiklos ir rezultatai

 

Aktualių rodiklių stebėsena ir atvira pažangos komunikacija – neatsiejama tvarumo veiklų dalis. Siekiame pateiki išsamią informaciją apie vykdomas tvarumo veiklas. Rengdami ataskaitas vadovaujamės tarptautiniais reikalavimais ir standartais.

„Ignitis grupė“, įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, didelį dėmesį skiria energetikos sektoriaus dekarbonizacijai, energetikos sistemos modernizavimui, atsinaujinančios energetikos plėtrai, inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos principų.

„Ignitis grupės“ nefinansinius rezultatus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos srityse visapusiškai vertina ASV rizikų vertinimo bendrovės.

Aplinkos apsauga

Vienas iš Grupės atsakingos veiklos prioritetų yra aplinkos tausojimas ir energetinis sąmoningumas. Prie Darnaus vystymosi tikslų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimo Grupė prisideda laikydamasi Aplinkos apsaugos politikoje įvardytų principų.

Siekdama efektyviausiu būdu mažinti neigiamą poveikį aplinkai, Grupė telkia pastangas tose srityse, kur poveikis didžiausias ir veiksmai leidžia pasiekti geriausių rezultatų. „Ignitis grupė“ įsipareigojo iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą (angl. net zero). Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Grupė investuoja į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. Siekiant Grupės veikloje užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą, Grupės įmonės yra skatinamos įsidiegti ISO 14001 standartą.

ŠESD emisijos

Klimato kaita yra vienas didžiausių šio šimtmečio žmonijos iššūkių, kuris reikalauja tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus bei kiekvieno asmens įsitraukimo. Nors elektra ir šiluma – ekonomikos variklis, pasak Tarptautinės energetikos agentūros, elektros energijos ir šilumos energijos gamyba išmeta daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų pasaulyje. Todėl energetikos sektoriaus transformacija ir dekarbonizacija yra būtini norint įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir apriboti vidutinį žemės temperatūros padidėjimą iki 1,5 °C laipsnio.  

„Ignitis grupės“ įmonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos 

1 sritis – tiesioginės ŠESD emisijos 
Tiesioginės ŠESD emisijos iš Grupės valdomų arba kontroliuojamų ŠESD emisijų šaltinių. Prie tiesioginių ŠESD emisijų priskiriamos: 

 • emisijos iš transporto priemonių; 

 • emisijos iš elektros energijos gamybos įrenginių; 

 • metano (CH4) dujų nuotėkis (gamtinių dujų skirstymo veikloje); 

 • šaltnešių dujų nuotėkis. 

2 sritis – netiesioginės ŠESD emisijos 
Netiesioginės ŠESD emisijos siejamos su trečiųjų šalių elektros, šilumos ar garo energijos, kuri suvartojama organizacijoje, gamyba. Prie netiesioginių ŠESD emisijų priskiriamos: 

 • emisijos susijusios su elektros energijos vartojimu; 

 • emisijos susijusios su šilumos energijos vartojimu; 

 • elektros energijos skirstymo nuostoliai (elektros energijos skirstymo veikloje). 

3 sritis – kitos netiesioginės emisijos 
Visos kitos netiesioginės Grupės veiklų emisijos, kurios išmetamos šaltinių, kurių Grupė nekontroliuoja ir nevaldo. Prie kitų netiesioginių ŠESD emisijų priskiriamos šios kategorijos: 

 • įsigytos prekės ir paslaugos – Grupės veiklose naudojamų prekių ir paslaugų trečiųjų šalių gamybos emisijos; 

 • įsigytas kuras ir elektros energija – trečiųjų šalių emisijos išgaunant, gaminant ir transportuojant kurą ir elektros energiją, kuriuos Grupė perka iš trečiųjų šalių pardavimui galutiniams vartotojams;  

 • emisijos iš transporto priemonių (atvežimo paslaugos) – trečiųjų šalių emisijos susijusios su prekių (pvz., biokuro, atliekų), kurias Grupė naudoja savo veikloje, atvežimu; 

 • po veiklos susidarančios atliekos ir nuotekos – pagrįsta faktiniu ir apskaičiuotu atliekų kiekiu; 

 • kelionės lėktuvais – emisijos susijusios su darbuotojų skrydžiais verslo kelionių tikslais; 

 • emisijos iš transporto priemonių (išvežimo paslaugos) – trečiųjų šalių emisijos susijusios su gaminių ir atliekų (pvz., pelenų iš elektrinių), kurios susidarė po Grupės veiklų, išvežimu; 

 • parduotos energijos vartojimas – emisijos susijusios su parduotos energijos (pvz., gamtinių dujų parduotų galutiniams vartotojams) vartojimu; 

 • nuomojamo turto emisijos – emisijos iš veiklų turte, kurį Grupė nuomoja trečiosioms šalims. 

Neįtrauktos emisijos:  

 • biologinės kilmės emisijos (CO2 emisijos deginant biokurą ir biologiškai skaidžią atliekų dalį); 
 • emisijos iš gamtinių dujų parduotų negalutiniams vartotojams (didmeninė prekyba); 

 • emisijos iš elektros energijos parduotos negalutiniams vartotojams (didmeninė prekyba); 

Nevertinamos emisijos 
Kriterijai emisijų vertinimui buvo pagrįsti pagal jų reikšmingumą. Emisijos, kurios nesudaro didesnės nei 5 % visų emisijų dalies, nėra įtrauktos. Identifikuotų ir neįtrauktų į ŠESD emisijų sąrašą emisijų šaltiniai yra nurodyti žemiau: 

 • darbuotojų kelionės autobusu, mašina ar naudojantis pavežėjimo paslaugomis. Neįtraukimo priežastis – nereikšminga įtaka lyginant su bendromis Grupės emisijomis; 

 • emisijos iš „Ignitis grupės“ pastatų, įrangos ir gamybos pajėgumų statymo ir susijusių veiklų. Neįtraukimo priežastis – nėra patikimų duomenų; 

„Ignitis grupės“ įmonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos

  Matavimo vienetas 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Tiesioginės (1 sritis) emisijos Tūkst. t CO2 ekv. 767 732 463
Netiesioginės (2 sritis) emisijos (rinkos metodas) Tūkst. t CO2 ekv. 579 529 494
Kitos netiesioginės (3 sritis) Tūkst. t CO2 ekv. 3 870 3 275 3 942
Iš viso Tūkst. t CO2 ekv. 5 216 4 536 4 899

Emisijos iš atsinaujinančių energijos išteklių

  Matavimo vienetas 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Biologinės kilmės emisijos Tūkst. t CO2 ekv. 122 217 259

Auditavimas 

Emisijų skaičiavimai buvo tikrinami išorinių auditorių. Ataskaitas galima rasti: 

2022 m. ŠESD apskaitos ataskaita ir auditoriaus patikrinimo išvada

2021 m. ŠESD apskaitos ataskaita ir auditoriaus patikrinimo išvada 2020 m. auditoriaus patikrinimo išvada 

ŠESD emisijų mažinimo tikslai

Išsikėlėme mokslu grįstus tikslus – iki 2030 m. sumažinsime savo emisijas perpus

Ambicingus „Ignitis grupės“ šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslus 2021 m. lapkričio mėn. patvirtino „Mokslu grįstų tikslų iniciatyva“ (angl. Science Based Targets initiative, SBTi). Grupė yra pirmoji lietuviško kapitalo organizacija ir viena iš tik kiek daugiau nei tūkstančio viso pasaulio organizacijų, kurių ŠESD emisijų mažinimo tikslus yra patvirtinusi ši didžiausių su klimato kaita kovojančių pasaulinių organizacijų iniciatyva. 

Mokslu paremti tikslai parodo bendrovėms, kiek ir kaip greitai jos turi sumažinti savo ŠESD emisijas, siekiant išvengti didžiausių neigiamų klimato kaitos padarinių. Bendrovės yra skatinamos siekti ilgalaikių tikslų iki 2050 m. bei trumpesnių tarpinių tikslų, siekiant apriboti pasaulio klimato šiltėjimą iki 1,5 °C ir apsisaugoti nuo blogiausių klimato kaitos pasekmių. 

Energetikos sektorius šioje transformacijoje atliks vieną  pagrindinių vaidmenų. Prisijungusi prie „Business Ambition for 1.5°C“ iniciatyvos, „Ignitis grupė“ įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą. Tai reiškia balanso išlaikymą tarp į atmosferą išmetamų emisijų kiekio ir iš atmosferos pašalinamo emisijų kiekio. Pasieksime šį balansą tada, kai mūsų išmetamų emisijų kiekis neviršys pašalinamų emisijų kiekio.  

Įvertinusi tarpinius „Ignitis grupės“ tikslus, SBTi patvirtino, jog jie atitinka naujausias mokslininkų rekomendacijas dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant, kad klimato šiltėjimas neviršytų 1,5 °C, lyginant su prieš pramonės revoliuciją buvusiu lygiu. Tokios ribos, pasak mokslininkų, nederėtų peržengti siekiant išvengti katastrofiškų gamtos reiškinių, neigiamos įtakos gyventojų sveikatai ir turtui.

„Ignitis grupės“ emisijų mažinimo tendencija

tikslas

„Ignitis grupės“ įsipareigojimai atitinka 1,5 °C scenarijaus tikslą visose emisijų srityse (angl. Scopes), kaip jas apibrėžia ŠESD protokolas (angl. GHG protocol):  

 • „Ignitis grupė“ įsipareigoja iki 2030 m. sumažinti 1 srities (angl. Scope 1) elektros ir šilumos energijos gamybos ŠESD emisijų intensyvumą 94 % / MWh lyginant su 2020 m. baziniais metais*.  

 • „Ignitis grupė“ taip pat  įsipareigoja iki 2030 m. sumažinti 1 ir 3 sričių (angl. Scope 1, Scope 3) iš visos parduotos elektros ir šilumos energijos intensyvumą 90 % / MWh*. 

 • „Ignitis grupė“ įsipareigoja tuo pačiu laikotarpiu 42 % sumažinti absoliučias 1 ir 2 sričių (angl. Scope 1, Scope 2) ŠESD emisijas iš visų kitų šaltinių bei 25 % sumažinti absoliučias 3 srities (ang. Scope 3) emisijas iš parduotų produktų vartojimo. 

*Į tikslų apimtį įtrauktos biologinės kilmės emisijos ir pašalinimai iš bioenergetinių žaliavų.  

„Ignitis grupės“ emisijų mažinimo tikslai 

tikslas2

Tikslai apima ne mažiau nei 95 procentus 1 srities (angl. Scope) ir 2 srities emisijų, o į 3 srities tikslus įtraukta ne mažiau nei du trečdalius visų 3 srities emisijų kaip ir apibrėžia SBTi kriterijai. Daugiau informacijos apie „Ignitis grupės“ emisijas pateikiama čia (nuoroda).

Apie „Mokslu grįstų tikslų iniciatyvą“ (SBTi)  

Įmonėms nusistatyti emisijų mažinimo tikslus padedanti SBTi atsirado iš žinomų pasaulinių organizacijų – CDP, Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact), Pasaulio išteklių instituto (angl. World Resources Institute) ir Pasaulio gamtos fondo (World Wide Fund for Nature, WWF) – partnerystės siekiant apriboti pasaulio klimato šiltėjimą iki 1,5 °C ir apsisaugoti nuo blogiausių klimato kaitos pasekmių. SBTi išvystė tikslų nustatymo metodiką, siekiant užtikrinti, kad bendrovių veiksmai būtų paremti mokslu, o pati iniciatyva nepriklausomai vertina įmonių tikslus. Daugiau informacijos – čia (nuoroda).  

Prireikus daugiau informacijos, kreipkitės: 

[email protected] 

Kaip mažinsime emisijas? 

Siekdama išsikeltų tikslų, „Ignitis grupė“ mažins jos veikloje susidarančių emisijų kiekį bei sieks į šį procesą įtraukti ir savo partnerius, tiekėjus bei klientus. Planuojamos emisijų mažinimo priemonės apima žaliosios gamybos pajėgumų didinimą, vartotojams parduodamos ir pačių Grupės įmonių suvartojamos žaliosios elektros dalies auginimą, skatinimą palaipsniui atsisakyti gamtinių dujų naudojimo, gamtinių dujų skirstymo tinklo nuostolių mažinimą, transporto priemonių parko pildymą elektromobiliais ir kt.  

Pagrindinės numatomos „Ignitis grupės“ emisijų mažinimo tikslų siekimo priemonės

tikslas3

Itin svarbų vaidmenį siekiant emisijų mažėjimo turės „Ignitis grupės“ inovacijų projektai ir partnerystės su švietimo institucijomis bei mokslo organizacijomis, siekiančiomis rasti ir rinkai pasiūlyti emisijų mažinimo, efektyvesnio energijos vartojimo sprendimus, taip pat emisijų šalinimo iš atmosferos priemones. 

„Ignitis grupė“ ieško sprendimų, kurie padėtų efektyvinti veiklas ir paslaugas, mažinti energijos vartojimą ir poveikį aplinkai. Tarp svarstomų / vystomų arba jau klientams pasiūlytų sprendimų yra: 

 • Sėkmingai išvysčius nuotolinių saulės parkų projektą, svarstoma skatinti gaminančių vartotojų dalyvavimą nuotolinių vėjo parkų projektuose 

 • Nagrinėjamos žaliojo vandenilio maišymo su dujomis ir tiekimo vartotojams galimybės 

 • Kuriama išmanioji „Ignitis“ programėlė, kuri teiks vartotojams informaciją apie namuose suvartotą energiją, skatins efektyviau vartoti energiją ir taip mažinti ŠESD 

 • Kuriami energijos saugojimo sprendimai vartotojams, kurie nori išvengti tinklų renovacijos sąnaudų įsirengiant energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių įrenginius  

 • Verslo klientai gali kompensuoti savo CO2 pėdsaką investuodami į žaliąją energiją.   

Daugiau informacijos apie „Ignitis grupės“ tyrimų ir plėtros projektus rasite „Ignitis inovacijų centro“ svetainėje (nuoroda). 

Oro emisijos

Grupės veikloje gaminant šilumos ir elektros energiją į orą išmetamos pagrindinės kitos (ne ŠESD) emisijos yra azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės.  

Oro emisijos iš energijos gamybos įrenginių

Vienetas 2019 m. 2020 m.
g NOx/kWh 0,052 0,348
g CO/kWh 0,063 0,107
g SO2/kWh 0,002 0,030
g KD/kWh 0,020 0,020

Oro emisijos padidėjo 2020 m. dėl Kauno kogeneracinės jėgainės veiklos pradžios.  
Griežtai laikomasi visų leistinų emisijų apribojimų. Daugiau informacijos apie oro emisijų stebėseną skelbiama Grupės įmonių puslapiuose: 

Kauno kogeneracinė jėgainė 
Vilniaus kogeneracinė jėgainė 
„Ignitis gamyba“ 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Siekdama stiprinti kovą su klimato kaita ir visapusiškai prisidėti prie ŠESD emisijų mažinimo, Grupė ypatingą dėmesį skiria energijos vartojimo efektyvumui didinti. Efektyvus energijos vartojimas yra tam tikrų energijos tausojimo priemonių taikymas verslo ekonominei naudai ir vienas svarbiausių ilgalaikių Lietuvos energetikos strateginių tikslų.


Susitarimai su Energetikos ministerija

„Ignitis grupė“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) su Energetikos ministerija 2020 metų spalio mėn. pasirašė trišalį energijos taupymo susitarimą. Juo ESO iki 2030 m. įsipareigoja sutaupyti ne mažiau nei 1,6 TWh galutinės energijos.

Susitarime numatyta, kad ESO pati arba per kitus asmenis įgyvendins energijos vartojimo efektyvumo priemones, kurios padės sutaupyti energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir objektuose. 1,6 TWh sutaupymas yra ambicingas tikslas – palyginimui, tokį elektros energijos kiekį visi Lietuvos gyventojai suvartoja per maždaug pusmetį.

Plačiau apie susitarimą čia (nuoroda).

2020 metų gruodžio mėn. „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės ESO, „Ignitis“ ir „Ignitis gamyba“ su Energetikos ministerija pasirašė penkiašalį energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Juo ESO, „Ignitis“ ir „Ignitis gamyba“ įsipareigoja šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Taip vartotojams padedama mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Daugiau apie susitarimą rasite įmonių interneto svetainėse:

ESO     Ignitis     Ignitis gamyba


Ignitis detektyvai

Kovoje su klimato kaita didelę reikšmę turi kiekvieno iš mūsų indėlis, todėl vaikų švietimas apie energijos taupymą yra itin svarbus. Grupė prisideda prie jaunosios kartos energetinio sąmoningumo stiprinimo vystydama projektą „Ignitis detektyvai“. Projektas žaismingais formatais pasakoja vaikams apie energijos taupymo svarbą ir būdus.

Plačiau susipažinti galite čia (nuoroda).

Atliekos

Visos Grupės veikloje susidariusios atliekos yra rūšiuojamos, išskiriant antrines žaliavas, pavojingas atliekas, bei yra apskaitomos GPAIS (Vieningoje gaminių pakuočių ir jų atliekų informacinėje sistemoje) prieš priduodant sutvarkymui specializuotiems atliekų tvarkytojams. Grupės partneriams ir rangovams taikomi vienodi tinkamo atliekų tvarkymo standartai.

Grupė pabrėžia, jog pirmasis žingsnis atliekų valdyme – jų mažinimas. Ruošiantis veiklos pradžiai naujoje Kauno kogeneracinėje jėgainėje, verčiančiai atliekas į energiją, Grupė vysto atliekų mažinimo ir žiedinės ekonomikos sąmoningumo skatinimo projektą. Plačiau apie žiedinės ekonomikos principus galite sužinoti: https://www.kkj.lt/ziedineekonomika/

Vanduo

Vanduo – vienas pagrindinių gamtos išteklių daugelyje Grupės veiklų. Grupės vandens suvartojimas apima paviršaus, požeminį ir vandenį iš tiekimo sistemų. Vandens ištekliai daugiausia naudojami elektros energijos gamybos procesams užtikrinti – Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, Elektrėnų komplekse. Tinkamas vandens rizikų valdymas daro tiesioginę įtaką Grupės rezultatams ir todėl yra įtraukiamas į metinį planavimą, rizikos vertinimus ir aprašomas tvarumo ataskaitose.

Pagal Pasaulio išteklių instituto duomenis, Lietuva yra žemo ir vidutinio vandens lygio streso zonoje. Didelis dėmesys skiriamas paviršinio vandens, požeminio vandens stebėsenai ir apsaugos priemonėms. „Ignitis gamyba“ – pirma bendrovė, įgyvendinusi LAND 2-95 reikalavimus dėl viešos prieigos prie Bendrovės eksploatuojamų vandens telkinių vandens lygių. Kas valandą atnaujinami Elektrėnų tvenkinio ir Kauno hidroelektrinės tvenkinio vandens lygiai pasiekiami „Ignitis gamyba“ puslapyje.

Siekiant išvengti dirvožemio ir požeminio vandens užteršimo, vietose, kuriose numatoma statyti, montuoti, eksploatuoti ir rekonstruoti elektros įrenginius, visuomet yra užtikrinamas alyvos ir kitų atliekų surinkimas ir pašalinimas. Atvirųjų skirstyklų ir pastočių teritorijose, kuriose iš transformatorių ir alyvinių jungtuvų gali nutekėti alyva į gruntą ir gruntinius vandenis, įrengiami alyvos surinkimo rezervuarai.

Biologinė įvairovė

Vykdydami veiklą siekiame sumažinti bet kokį tiesioginį ir netiesioginį neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Hidroenergijos gamyboje rūpinamasi žuvų, vėjo energijos gamybos ir elektros skirstomųjų tinklų priežiūroje – paukščių populiacijos apsauga.

Siekiant  mažinti  poveikį  kraštovaizdžiui ir stiprinti atsparumą klimato reiškiniams, Grupės įmonė ESO vietoj senų  elektros  oro  linijų  tiesia  naujus požeminius  kabelius. ESO ilgalaikis investicijų planas numato iki 2028 nutiesti 11,2 tūkst. km naujų požeminių kabelių, 67% 10 kV požeminių linijų miške, pakeisti 132 km senų dujotiekių, įveriant naujus polietileninius į senus plieninius vamzdžius ir kt. Atnaujinant tinklo įrenginius, mažėja jo poveikis aplinkai: požeminės linijos, ypač miškingose teritorijose, turi mažesnę įtaką gyvūnų ir paukščių buveinėms, požeminių linijų apsaugos zonos lyginant su oro linijomis sumažėja nuo 2-15 iki 2 metrų, todėl sumažėja poreikis genėti augalus.

Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą bei rūpinantis gyvąja gamta, ESO pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą, suderinusi su Aplinkos apsaugos agentūra, perkelia elektros tinklui ir žmonių bei paukščių saugumui pavojų keliančius gandralizdžius. Šalindama neplaninius avarinius elektros oro linijų gedimus, ESO gandralizdžius perkelia į netolimą paukščių aplinką – gandralizdžiai perkeliami ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės laukinio paukščio lizdo vietos.

Su „Ignitis grupės“ veiklos poveikiu biologinei įvairovei susipažinkite čia.

Žaliosios obligacijos

„Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų emisijos remiasi Tarptautinės kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) rengiamomis ir prižiūrimomis žaliųjų obligacijų taisyklėmis ir su žaliųjų obligacijų leidimu susijusiomis praktikomis. 2017 m. liepą Grupė išleido pirmąją 300 mln. eurų emisiją, po metų 2018 m. liepą, buvo sėkmingai išplatinta ir antroji tokios pat apimties žaliųjų obligacijų emisija. Pritrauktomis lėšomis Grupė finansuoja investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. Žaliosiomis obligacijomis pritrauktas lėšas Grupė naudoja tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams.

2020-2023 m. planuojama investuoti 700–950 mln. eurų į žaliąją gamybą, siekiant užbaigti vykdomus statybų projektus ir 2023 m. pasiekti 1,6–1,8 GW instaliuotą galią.

Socialinė aplinka

Mus įkvepia ir jungia bendras tikslas – kurti energetiškai sumanią ateitį, kuri būtų patogi, paprasta ir palanki aplinkai. Mums rūpi darbuotojų patirtis ir asmeninis tobulėjimas. Užtikriname žmogaus teisių apsaugą, darbo vietos kokybę ir saugą, lygias galimybes ir įvairovę, kaip tai numatyta Grupės lygių galimybių ir įvairovės bei kitose politikose. Skatiname pilietiškumą, savanorystę, ryšių ir bendradarbiavimo su vietos bendruomenės palaikymą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, visuomenės švietimą energetinio efektyvumo bei saugaus energijos vartojimo temomis.

Žmonių gerovė, įvairovė ir įtrauktis

Įvairovę skatinanti darbo aplinka praturtina darbuotojų patirtį bei stiprina lygias galimybes atsiskleisti jų talentams. Tyrimai taip pat rodo, kad įmonės, kuriose darbuotojai jaučiasi įtraukti į veiklas ir vertinami, pasižymi didesniu darbuotojų lojalumu ir mažesne darbuotojų kaita. O komandos, susidedančios iš skirtingų žmonių, geba priimti geresnius sprendimus, dirbti produktyviau, kurti geresnes inovacijas, padidinti komandos kūrybiškumą bei atsparumą rizikoms. Todėl Grupė, siekdama strateginių tikslų, dėmesį skiria ir įvairovės bei įtraukties didinimui.

Plačiau apie žmonių gerovę, įvairovę ir įtrauktį

Darbuotojų sauga ir sveikata

Siekiame sukurti saugią darbo aplinką savo darbuotojams ir partneriams, tad nuolat peržiūrime ir tobuliname darbo saugos sritis ir procesus, skirtus identifikuoti galimoms rizikoms. Grupės įmonės įgyvendina įvairias priemones: saugaus darbo instrukcijų parengimą, priemonių įsigijimą ir išdalinimą darbuotojams, saugių darbo vietų įrengimą, sveikatos patikrinimus, privalomus darbo saugos mokymus ir kt.

Sėkmę darbų saugos srityje padeda užtikrinti darbuotojų ir darbdavio dialogas. Grupėje daug dėmesio skiriame darbuotojų informavimui ir edukacijai šia tema. Darbuotojai skatinami pranešti apie galimus pažeidimus ar rizikas. Tokiu būdu užtvirtiname nulinę toleranciją darbų saugos pažeidimams.

Grupės įmonėse nuolatos renkama informacija apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, padarytą žalą, sužeidimus.

Darbuotojų tobulėjimas

Mums svarbu, kad darbuotojai galėtų tobulinti savo žinias, tad suteikiame jiems įvairias galimybes tai padaryti. Grupėje veikia mokymų akademija, kurioje organizuojami įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pavyzdžiui, lyderystės, komandos formavimo, pokyčių valdymo, projektų valdymo ir kt. Grupė rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus.

2020 m. 62 % darbuotojų dalyvavo mokymuose, o vienam grupės darbuotojui vidutiniškai teko apie 18 val. mokymų. 2019 m. mokymų valandų skaičius siekė 8 val. (skaičiuojami tik gyvi mokymai).
 

2019 m. Grupėje atlikti 498 darbuotojų kompetencijų ir karjeros vystymo vertinimai bei sudaryti ugdymo planai, o iš viso 83 % darbuotojų dalyvavo oficialiuose metiniuose pokalbiuose.

Darbuotojų pasitenkinimas ir papildomos naudos

Siekiame nuosekliai bei kryptingai formuoti organizacijos kultūrą bei užtikrinti gerą darbuotojų patirtį. Nuo 2019 m. pradėjome atlikti darbuotojų patirties tyrimą -  eNPS (angl. Employee Net Promoter Score). Šis tyrimas atskleidžia, kaip darbuotojai vertina įvairias organizacines patirtis, kiek yra patenkinti Grupe ir ar ją rekomenduotų savo draugams, kolegoms.

eNPS tyrimo rezultatai nuosekliai gerėja nepaisant pandemijos ir kitų pagrindinių pokyčių Grupėje, 2020 m. darbuotojų pasitenkinimas, lyginant su 2019 m., išaugo daugiau nei dvigubai. Paskutinį 2020 m. ketvirtį eNPS siekė 61,3 %. Nuoseklus šio rodiklio didinimas yra strateginis Grupės tikslas.

Grupės įmonėse yra įdiegta papildomų naudų darbuotojams sistema. Papildomos naudos – motyvavimo priemonė, kuria siekiama didinti darbuotojų įsitraukimą, padėti suderinti darbą ir poilsį. Naudodamiesi papildomomis motyvavimo priemonėmis darbuotojai gali tobulinti įgūdžius, siekti geresnių veiklos rezultatų bei praturtinti savo patirtį įmonėje.

Bendruomenės

Bendruomenė – žmonių grupė, kuriuos vienija gyvenamoji vieta, užsiėmimas, bendri įsitikinimai, normos ar bendri tikslai, interesai ar kitokia tapatybė. Grupės veiklos kontekste išskiriamos tos bendruomenės, kurioms Grupės veikla daro arba gali daryti poveikį ir (ar) tos, kurios Grupės veiklai gali daryti ar daro poveikį.

Siekiame maksimaliai sumažinti galimą neigiamą poveikį bendruomenėms ir būti patikimu bendruomenių nariu. Formuodami ir tobulindami savo tvarumo veiklas atsižvelgiame į bendruomenės narių nuomonę, todėl prioritetą teikiame atvirai ir aktyviai komunikacijai.

Daugiau apie tai, kaip mes bendradarbiaujame su bendruomenėmis galite rasti čia (nuoroda).

Finansinė parama

Paramos skyrimą Grupėje reglamentuoja „Ignitis grupės“ paramos skyrimo politika. Sekant kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikoma gerąja praktika, finansinę paramą artimoms bendruomenėms šiuo metu gali skirti tik atsinaujinančių išteklių projektus vystančios ir tokius gamybos pajėgumus prižiūrinčios Grupės įmonės, t. y. UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Informaciją apie anksčiau veikusio Lietuvos energijos paramos fondo veiklą galite rasti šioje nuorodoje.

Edukacija

„Ignitis klasė“– edukacinė programa apie energetiką ir inovacijas

Grupės įmonė „Ignitis“ kartu su Energetikos ir technikos muziejumi 6–11 klasių moksleivių grupėms organizuoja nemokamas edukacijas (gyvai ir nuotoliniu būdu). „Ignitis klasė“ pamokose moksleiviai turi galimybę susipažinti su įvairiomis energetikos temomis – energetikos istorija, elektros gamyba Lietuvoje, atsinaujinančiais energijos ištekliais bei vystomomis ateities inovacijomis – elektromobilumu, naujais energijos gamybos būdais ir ateities energetikos iššūkiais. Jose taip pat pasakojama apie energetinį efektyvumą, klimato kaitos priežastis ir būdus ją švelninti. Šia iniciatyva siekiama moksleivius paskatinti domėtis energetika, susipažinti su priemonėmis, padedančiomis išvengti taršos, skatinančiomis energiją vartoti efektyviai, sąmoningai bei tvariai. 2020 – 2021mokslo metais šioje programoje dalyvavo apie 500 moksleivių ir dar tiek pat įvairių amžiaus grupių dalyvių viešoje nuotolinėje pamokoje. 2021–2022 mokslo metais planuojama pratęsti „Ignitis klasė“ pamokas ir pakviesti dar daugiau vaikų susipažinti su energetika.

Valdysenos aspektai

Vadovaujama patyrusios vadovų komandos, Grupė pasiekė reikšmingų rezultatų tvarios energetikos plėtros srityje, kartu parodydama įsipareigojimą laikytis aukščiausio lygio aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos principų. 

Grupė veikia vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu. Nuo 2016 m. Bendrovė kasmet patenka tarp geriausiai valdomų valstybės įmonių – ji paskelbta valdymo lydere didelių įmonių kategorijoje ir suteiktas aukščiausias galimas A+ reitingas pagal Valdymo indeksą. 


 

Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Grupėje veiklos tęstinumas įtvirtintas Veiklos tęstinumo politikoje ir susijusiuose dokumentuose bei standartuose. Politikoje numatyta sistema, kuri užtikrina Grupės pasiruošimą nenumatytam veiklos nutrūkimui. Saugiai ir nenutrūkstamai veiklai skiriamas aukščiausio lygio dėmesys – Veiklos tęstinumo politiką ir įmonių grupės krizės valdymo planus tvirtina AB „Ignitis grupė“ valdyba. 

Poveikio verslui analizės (angl. Business Impact Analysis) pagrindu rengiami veiklos tęstinumo planai kiekvienoje Grupės įmonėse, koordinuojant patronuojančiai įmonei. Grupės įmonėse išskiriami pagrindiniai tęstinumo planai – Veiklos tęstinumo (angl. Business Continuity Plan), Ekstremalių situacijų valdymo (angl. Emergency Plan), Krizės valdymo (angl. Crisis Management Plan) ir IT paslaugų atstatymo planai (angl. Disaster Recovery Plans). Politika nustato planų rengimo atsakomybes, peržiūrą ir testavimo periodiškumą. Taip pat Grupės įmonėse vyksta reguliarios pratybos. 

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis.
Plačiau su korupcijos prevencijos veikla galite susipažinti šiame puslapyje.

Korupcijos prevencija

Vadovų atlygis ir tvarumo tikslai

Nustatant Grupės metinius tikslus, patronuojančios bendrovės vadovui ir valdybos nariams (ir kitiems vadovams pagal Atlygio politiką) kartu su finansiniais ir strateginių projektų įgyvendinimo tikslais keliami ir su tvarumu susiję tikslai. Nuo šių tikslų pasiekimo priklauso vadovų kintamo atlygio dalis.

2023 metams keliami šie su tvarumu susiję tikslai, kurių bendras svoris visuose tiksluose sudaro 20 %:

ASV tikslų įgyvendinimas, pirmenybę teikiant:

 • darbuotojų saugos didinimui1 (10 %);
 • įtraukių atrankų programos įgyvendinimui 2023 m.2 (10 %).

1 Nulis mirties atvejų darbe (darbuotojų ir rangovų), darbuotojų TRIR – < 2,1, o rangovų TRIR – < 3,9. TRIR – nelaimingų atsitikimų skaičius milijonui išdirbtų valandų (angl. Total Recordable Injury Rate).
2 Siekiama lyčių balanso atrankose į aukščiausio lygio vadovaujančias pozicijas: trumpuosiuose kandidatų sąrašuose užtikrinant ne mažiau nei 33 % nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų.

Daugiau informacijos apie trumpalaikius ir ilgalaikius vadovų kintamo atlygio tikslus rasite šios svetainės skiltyje apie atlygį (nuoroda).

Ataskaitos ir rodikliai

ASV reitingai

„Sustainalytics“ ASV rizikos reitingas  
Sustainalytics

Nepriklausoma ASV ir įmonių valdymo reitingų, tyrimų bei analizės teikėjų lyderė „Sustainalytics“ visapusiškai įvertino „Ignitis grupės“ rezultatus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (ASV) srityse. „Sustainalytics ESG Risk Rating“ reitingas padeda nustatyti ir suprasti finansiškai reikšmingus ASV klausimus, kurie gali turėti įtakos ilgalaikiams organizacijos veiklos rezultatams. Pagal šį reitingą ASV veiklos rezultatai vertinami balais nuo nereikšmingos (0-10) iki didelės rizikos (40+) 2023 m. „Sustainalytics“ suteikė Grupei žemos ASV rizikos reitingą. Bendras įvertinimas (19,9 balų) reiškia, kad Grupė patenka tarp 12 % geriausiai vertinamų įmonių savo pramonės šakoje.

MSCI ASV reitingas  
msci

2023 m. „MSCI ESG Ratings“ Grupei suteikė AA (lyderės) reitingo vertinimą (skalėje nuo AAA iki CCC, kur AAA – geriausias vertinimas). „MSCI ESG Rating“ reitingas vertina, kaip įmonė valdo finansiškai svarbias ASV rizikas ir galimybes.

NUOSTATOS DĖL ATSAKOMYBĖS. „Ignitis grupės“ čia naudojami bet kokie MSCI ESG RESEARCH LLC ar jos filialų duomenys bei naudojami MSCI logotipai, prekių ženklai, paslaugų ženklai ar indeksų pavadinimai nereiškia, kad MSCI remia, pritaria, rekomenduoja ar reklamuoja „Ignitis grupę“. MSCI paslaugos ir duomenys yra MSCI ar jos informacijos teikėjų nuosavybė ir teikiami tokie, kokie yra, ir be garantijos. MSCI pavadinimai ir logotipai yra MSCI prekių arba paslaugų ženklai.

ISS ESG reitingas  
iss

 

„ISS ESG Corporate Rating“ pateikia aktualius, reikšmingus ir į ateitį orientuotus aplinkosaugos, socialinių ir valdysenos duomenų bei veiklos vertinimus. Įmonės vertinamos nuo D- (blogai) iki A+ (puikiai), atsižvelgiant į jų tvarumo rodiklius ir lyginant su geriausiais. 2023 m. „ISS ESG Corporate Rating“ Grupę įvertino B- vertinimu (Prime).

EcoVadis reitingas  
EcoVadis

 

2023 m. liepos mėn. „EcoVadis“ mūsų tvarumo praktikas Sprendimų klientams segmente įvertino platinos medaliu. „EcoVadis“  – reitingų platforma, orientuota į darnias tiekimo grandines. Grupės dukterinė įmonė „Ignitis“ pateko tarp 1 proc. geriausiai „EcoVadis“ įvertintų įmonių pasaulyje ir 3 proc. geriausiai vertinamų elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo įmonių.

CDP klimato kaitos klausimyno įvertinimas

 

CDP

Nepriklausoma, pasaulyje pripažinta aplinkosaugos atskleidimų organizacija CDP įvertino „Ignitis grupės“ veiksmus švelninant klimato kaitą ir prisitaikant prie jos. 2022 m. Grupei suteiktas „A-“ įvertinimas (skalėje nuo „D-“ iki „A“, kur „A“ – aukščiausias vertinimas). 2021 m. Grupė buvo gavusi „B“ įvertinimą. CDP vertino klimato klausimų integraciją į Grupės strateginį planavimą ir rizikų vertinimą, analizavo emisijų mažinimo tikslus, veiksmus ir planuojamas investicijas.

2022 m. CDP įvertino beveik 15 000 įmonių visame pasaulyje.

Ecogain indeksas  
ecogain

2021 m. mūsų Grupės poveikis ir veiksmai biologinės įvairovės saugojimo kontekste buvo įvertinti nepriklausomos Švedijos organizacijos „Ecogain“. Biologinės įvairovės indekse, kuris​​​​ vertina, kaip didelės įmonės atkleidžia informaciją susijusią su biologine įvairove, Baltijos šalių regiono reitingų lentelėje atsidūrėme antroje vietoje (12 taškų).

Visa ataskaita (nuoroda)

Nasdaq ASV skaidrumo partneris  
nsdq

 

Įvertinant mūsų atskleidimus Nasdaq ASV duomenų bazėje, mums suteiktas „Nasdaq ASV skaidrumo partnerio“ (angl. Nasdaq ESG Transparency Partner) ženklelis. Jis liudija apie „Ignitis grupės“ įsitraukimą siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir keliant aplinkos apsaugos standartus.