Valdymo organai

Valdyba ir vadovas

Valdyba yra AB „Ignitis grupės“ įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos narius ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba, atsižvelgdama į skyrimo ir atlygio komiteto nuomonę.

Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės vadovą.

Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą / atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. Informacija apie valdybos narių kuruojamų sričių pasiskirstymą pateikiama šiame dokumente.

Už veiklą valdyboje mokamas atlygis pagal Bendrovės stebėtojų tarybos patvirtintas gaires.

Šiuo metu veikiančios AB „Ignitis grupė“ valdybos kadencija yra iki 2022 m. sausio 31 d.

Akcijų suteikimo taisyklės

2020 m. rusgėjo 16 d. buvo patvirtintos AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklės, kurios įsigaliojo Bendrovės akcijų įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą dieną.

Taisyklėse numatyta, kad Bendrovės įmonių grupės darbuotojams, įskaitant Bendrovės valdybos narius, bus sudaryta galimybė dalyvauti Bendrovės akcijų opcionų programoje.

Be kita ko, tuo siekiama skatinti darbuotojų motyvaciją auginti Grupės įmonių vertę, sukurti motyvaciją pagrindiniams vadovams siekti tvarių ilgalaikių strateginių tikslų.

Akcijų suteikimo taisyklės

Darius Maikštėnas
Darius Maikštėnas
„Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas
Dr. Živilė Skibarkienė
Dr. Živilė Skibarkienė
Valdybos narė,
Grupės organizacinio vystymo vadovė
Darius Kašauskas
Darius Kašauskas
Valdybos narys,
Grupės finansų ir iždo vadovas
Vidmantas Salietis
Vidmantas Salietis
Valdybos narys,
Grupės komercijos ir paslaugų vadovas