ASV duomenys

Mūsų ASV duomenų puslapyje pateikiama išsami informacija apie mūsų pastangas aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityse (ASV). Čia skaidriai pristatome savo įmonės tvarumo rezultatus, išsamiai aprašome poveikio aplinkai mažinimo strategijas, socialinės atsakomybės iniciatyvas ir patikimą valdymo praktiką. 

Pasitelkdami išmatuojamus duomenis, pagrindines metrikas ir įžvalgas, siekiame parodyti savo įsipareigojimą daryti teigiamą poveikį planetai, puoselėti įtraukias bendruomenes ir laikytis etiško verslo standartų. Šiame puslapyje atsispindi mūsų atsidavimas atskaitomybei, nuolatiniam tobulėjimui ir prasmingam indėliui į tvaresnę ateitį

Aplinkosauga

Vienas iš grupės atsakingo elgesio prioritetų – aplinkos tausojimas ir energetinis sąmoningumas. Grupė prisideda prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo aplinkos apsaugos srityje, laikydamasi aplinkos apsaugos politikoje nustatytų principų.

Siekdama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, Grupė sutelkia pastangas tose srityse, kuriose poveikis yra didžiausias, o veiksmai leidžia pasiekti geriausių rezultatų. Grupės įsiparigojo iki 2040–2050 m. pasiekti, kad grynasis išmetamųjų teršalų kiekis būtų lygus nuliui. Taigi, siekdama šio tikslo, Grupė investuoja į vėjo energetiką, elektros skirstymo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybą iš atliekų ir biomasės, taip pat į švaraus transporto projektus.

 

Socialinė sritis

Mus įkvepia ir vienija bendras tikslas – sukurti patogią, paprastą ir ekologišką išmaniąją ateitį. Mums rūpi mūsų darbuotojų patirtis ir asmeninis tobulėjimas. Užtikriname žmogaus teisių apsaugą, darbo vietos kokybę ir saugą, lygias galimybes ir įvairovę, kaip numatyta Grupės lygių galimybių ir įvairovės bei kitose politikose. Skatiname pilietinį aktyvumą, savanorystę, ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, visuomenės švietimą energijos vartojimo efektyvumo ir saugaus energijos vartojimo klausimais.

 

Valdymas

Grupė, vadovaujama patyrusios vadovų komandos, pasiekė reikšmingų rezultatų tvarios energetikos vystymo srityje, kartu demonstruodama įsipareigojimą laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo principų.

Grupė veikia pagal skaidrų, veiksmingą ir patikimą valdymo modelį. Nuo 2016 m. bendrovė kasmet patenka tarp geriausiai valdomų valstybės valdomų įmonių: ji paskelbta valdymo lydere didelių įmonių kategorijoje ir jai suteiktas aukščiausias įmanomas A+ įvertinimas pagal Valdymo indeksą.