Valdymas ir verslo etika

Patikima organizacija – tai stipri, pasirengusi būsimiems pokyčiams organizacija, kuria suinteresuotosios šalys gali pasitikėti.

Valdymas ir etika

Palaikydami santykius su suinteresuotaisiais šalimis, siekiame būti skaidrūs ir taikyti gerą valdymo praktiką. Glaudžių santykių palaikymas su bendruomenėmis, kuriose vykdome veiklą, valstybinėmis institucijomis, akcininkais, klientais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis yra vienas iš pagrindinių mūsų skaidrios ir atsakingos veiklos principų, nustatytų Etikos kodekse ir Tvarumo politikoje. Veiklą vykdome nuosekliai ir skaidriai, prisiimdami atsakomybę už savo veiklą ir bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis.

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ yra įsipareigojusi veikti atsakingai ir darniai, todėl savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos formų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Tai užtikriname laikydamiesi Grupės antikorupcinės politikos.

Antikorupcinė politika
tai Grupės pagrindinis antikorupcinės aplinkos kūrimo dokumentas, nustatantis taikomus skaidrios aplinkos kūrimo principus ir įsipareigojimus, Politikos įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę.

Vadovaujantis antikorupcinės politikos nuostatomis, Grupės įmonės savo veikloje įsipareigoja:

Nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, interesų konfliktais, kyšininkavimu, papirkimais, prekyba poveikiu, piktnaudžiavimu ir kitomis korupcinėmis nusikalstamomis veikomis bei mažiau pavojingomis korupcijos pasireiškimo formomis;

Susilaikyti nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms, bei nefinansuoti ir jokiais kitais būdais neteikti paramos politikams, politinėms partijoms/judėjimams, jų atstovams ar jų kandidatams, rinkiminėms kampanijoms, politikų (ar su jais susijusių asmenų) įsteigtiems fondams ar kitoms organizacijoms.

Laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kuriose Įmonės veikia teisės aktų korupcijos prevencijos srityje ir Bendrovėje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimų.

Business

Antikorupcinėje politikoje įtvirtinami bendri skaidrios aplinkos kūrimo principai bei įsipareigojimai:

 1. Teisėtumas: Grupėje skaidri, korupcijai atspari aplinka kuriama vadovaujantis Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimais, Etikos kodekso, šios Politikos bei kitų teisės aktų nuostatomis.
 2. Nulinė tolerancija korupcijai: Grupė netoleruoja jokios korupcijos formos ar korupcinio pobūdžio veikos. Šis principas yra taikomas santykiuose tiek su viešu, tiek ir su privačiu sektoriumi.
 3. Interesų konfliktų vengimo principas: visi Grupės darbuotojai savo pareigas privalo vykdyti sąžiningai, nesinaudodami einamomis pareigomis asmeninei ar artimųjų naudai gauti, bei neatlikdami kitu požiūriu Grupės ar viešiesiems interesams žalingos veiklos.
 4. Veiklos skaidrumo principas: Grupė užtikrina informacijos atskleidimą ir veiklos skaidrumą, siekia kad pagrindiniai Grupės dokumentai būtų viešai prieinami, užtikrinant pakankamą informacijos atskleidimą.
 5. Nulinės dovanų politikos principas: Grupėje atsisakome bet kokių Dovanų teikimo veiklos partneriams, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įprasta tarptautinio protokolo praktika. Grupėje netoleruojamos bet kokios Dovanos ar svetingumas,  kurie  tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų būti suprasti kaip atlygis, poveikis, protegavimas.

Grupės antikorupcinė politika
Grupės Etikos kodeksas

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

„Ignitis grupės“ įmonėse veikia vieninga Antikorupcinės vadybos sistema (AKVS), sukurta vadovaujantis tarptautinio standarto LST ISO 37001:2017 (tapatus ISO 37001:2016) „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – standartas) reikalavimais. 

2021 m. „Ignitis grupėje“ buvo atliktas pirmasis sertifikavimo auditas, išduotas ISO sertifikatas, kuris patvirtino Grupės AKVS atitiktį standarto reikalavimams. 

Kasmet nepriklausomi išorės auditoriai vertino kaip Grupėje laikomasi standarto reikalavimų.

2024 m. išorės auditorių grupei atlikus resertifikavimą, patvirtinta, jog visa organizacijos vadybos sistema yra efektyvi ir atitinka standarto reikalavimus, išduotas ISO 37001 sertifikatas

Prevention

„Ignitis grupėje“ įdiegti šie AKVS elementai:

 • Korupcijos rizikos vertinimo atlikimas.
 • Atitikties užtikrinimo funkcija, skirta stebėti sistemos efektyvumą.
 • Susijusių šalių (darbuotojų, tiekėjų, veiklos partnerių) informavimas apie antikorupcinę politiką.
 • Darbuotojų ir veiklos partnerių ugdymas.
 • Padidintos korupcijos rizikos sričių stebėjimas.
 • Kontrolės mechanizmų, skirtų korupcijos rizikai sumažinti, diegimas. 
 • Procedūrų, užtikrinančios galimybę darbuotojams ar kitoms susijusioms šalims efektyviai pranešti apie korupcijos atvejus, numatymas.
 • Proceso, skirto tirti ir spręsti bet kokius įtarimus dėl galimo ar įtariamo kyšininkavimo, sukūrimas.

„Ignitis grupėje“ vykdomos kovos su korupcija valdymo priemonės 

Pagrindinės priemonės, taikomos visose Grupės įmonėse:

 • Etikos kodeksas, Grupės antikorupcijos politika.
 • Baziniai antikorupciniai mokymai darbuotojams.
 • Dovanų ir svetingumo valdymas.
 • Interesų konfliktų valdymas: privačių interesų deklaravimas, nu(si)šalinimas.
 • Pareigybių korupcijos rizikos vertinimas.
 • Kandidatų ir darbuotojų stropus patikrinimas, patikimumo užtikrinimas.
 • Pasitikėjimo linija.
 • Vidiniai tyrimai

Papildomos priemonės, taikomos pagal poreikį, įvertinus galimą korupcijos riziką:

 • Veiklos sričių korupcijos rizikos vertinimas
 • Sandorių bei veiklos partnerių stropus tikrinimas (prieš sudarant sutartis)
 • Veiklos partnerių įgyvendinamos antikorupcinės kontrolės priemonės ir įsipareigojimai
 • Finansų ir ne finansų kontrolės priemonės
 • Papildomi antikorupciniai mokymai darbuotojams 
 • Papildomi antikorupciniai mokymai veiklos partneriams

Dovanų politika

„Ignitis grupė“ savo veiklą vykdo pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo ir sąžiningumo standartais. Mes siekiame kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą.

Vertiname skaidrų bendradarbiavimą, grindžiamą pasitikėjimu, partneryste ir pagarba, ir tikime, kad geriausia dovana yra nuoširdi padėka ir dėmesys. Todėl Grupėje susilaikome nuo bet kokių dovanų savo verslo partneriams bei nepriimame dovanų, išskyrus:

 • dovanojimo bei svetingumo atvejus, kai to reikalauja įprasta tarptautinio protokolo praktika (Tarptautinis protokolas suprantamas kaip visuma visuotinai pripažintų taisyklių ir tradicijų, kuriomis tarpusavio bendravimą grindžia vyriausybės, užsienio reikalų tarnybos, diplomatinės atstovybės, oficialūs asmenys ir pan.); 
 • dovanojimo atvejus oficialių ir / ar viešų renginių metu, kuomet dovana teikiama Grupės darbuotojui ir /ar jų grupei, kaip Grupės atstovui (-ams), viešai matant kitiems renginio dalyviams (pavyzdžiui, įteikiama dovana Įmonei Lietuvos energetikų dienos minėjimo proga; įteikiama dovana Įmonei už konkrečią veiklą / pasiekimus / rezultatus konkrečioje srityje ir pan.).
Gifts

Raginame savo veiklos partnerius nedovanoti mūsų grupės darbuotojams jokių dovanų. Norėdami padėkoti mūsų grupės darbuotojams, kviečiame tai daryti ne materialinės vertės dovanomis, o dėmesiu ir maloniais žodžiais. 

Visos gautos ar suteiktos dovanos registruojamos Grupės dovanų registre.

Grupės dovanų standartas

Pasitikėjimo linija

Pasitikėjimo linija – tai galimybė anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių daromus teisės pažeidimus, keliančius grėsmę ar pažeidžiančius viešąjį interesą, ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Pasitikėjimo linija, kaip priemonė pranešti apie galimus pažeidimus, nustatyta „Ignitis grupės“ Etikos kodekse, Grupės antikorupcinėje politikoje, Darnumo politikoje, Aplinkos apsaugos politikoje, Lygių galimybių ir įvairovės politikoje.

call line

Pasitikėjimo linijos kontaktai

Apie įtariamus pažeidimus galite pranešti:

 • Užpildę šią formą: Pranešimas Pasitikėjimo linijai
 • Elektroniniu paštu [email protected]
 • Palikti įrašą Pasitikėjimo linijos autoatsakiklyje paskambinus telefono numeriuTel. +370 640 88889
 • Atsiųsti paprastu paštu, šiuo adresu: Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius. Ant voko nurodykite gavėją: UAB "Ignitis grupės paslaugų centras“, Verslo sauga bei įrašykite: pranešimas konfidencialus, voko neplėšti.
 • Pranešimai apie Pažeidimą gali būti teikiami asmeniškai Įmonių grupės kompetentingam subjektui. Asmeniškai teikiama informacija gali būti pateikta tik oficialiu Įmonių grupės darbo laiku;
 • Užpildyti ir pateikti Įstatyme nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą pranešti laisva forma

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai,
Lietuvos Respublikos Prokuratūrai.

Pasitikėjimo linija skirta pranešti apie:

 • Grupės antikorupcinės politikos pažeidimus;
 • Korupcinio pobūdžio veiklas (piktnaudžiavimą pareigomis, kyšininkavimą, papirkimą ar kitas veikas);
 • Sukčiavimo ir apgaulės atvejus;
 • Privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus;
 • Pažeidimus atliekant viešuosius pirkimus;
 • Konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus;
 • Darbų saugos pažeidimus (neblaivius darbuotojus ar pan.);
 • Rangovų ar veiklos partnerių netinkamą elgesį (sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis ir pan.)
 • Neteisėtą ar neskaidrų Bendrovės lėšų ar turto naudojimą;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymą nustatyti padarinių mastą;
 • Bet kokios diskriminacijos atvejus (dėl amžiaus, lyties, tautybės, tikėjimo, lytinės orientacijos ir kitų), taip pat bet kokios formos priekabiavimą, smurtą, patyčias.
 • Bet kokius kitus įtariamus pažeidimus ar galimai netinkamą elgesį, nesuderinamą su Grupės Etikos kodeksu bei Grupės antikorupcine politika.    

Įsipareigojame užtikrinti pranešėjų anonimiškumą bei pateiktos informacijos konfidencialumą. 

Visi pranešimai, gauti per Pasitikėjimo liniją, nagrinėjami vadovaujantis Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standarto nuostatomis.

Pasitikėjimo linija negali būti naudojama melagingiems kaltinimams pateikti, taip pat negali būti naudojama komerciniams ar kitiems bendriems klausimams spręsti.

Per Pasitikėjimo liniją gautų pranešimų statistika

Pranešėjų apsauga

GRUPĖJE UŽTIKRINAME PRANEŠĖJŲ APSAUGĄ

Pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Kas gali pateikti informaciją apie galimus pažeidimus?

Grupės Pasitikėjimo linija (vidinis informacijos teikimo kanalas) yra prieinama visiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

Pasitikėjimo linija (vidiniu informacijos teikimo kanalu), pranešti vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, gali bet kuris fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Grupėje, apie kurį sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su  AB „Ignitis grupė“ įmonių grupe.

Asmuo, kurio su Grupe nesieja ir nesiejo jokie santykiai (nei darbo, nei sutartiniai ar kt.) Pasitikėjimo linija taip pat gali teikti informaciją, tačiau jos vertinimas ir nagrinėjimas bus atliekas vadovaujantis Grupės teisės aktais, o ne Įstatymu.  

whistle

Kur pranešti apie pažeidimus?

Apie įtariamus pažeidimus galite pranešti:

 • Užpildę šią formą: Pranešimas Pasitikėjimo linijai
 • Elektroniniu paštu [email protected]
 • Palikti įrašą Pasitikėjimo linijos autoatsakiklyje paskambinus telefono numeriu Tel. +370 640 88889
 • Atsiųsti paprastu paštu, šiuo adresu: Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius. Ant voko nurodykite gavėją: UAB "Ignitis grupės paslaugų centras“, Verslo sauga bei įrašykite: pranešimas konfidencialus, voko neplėšti.
 • Pranešimai apie Pažeidimą gali būti teikiami asmeniškai Įmonių grupės kompetentingam subjektui. Asmeniškai teikiama informacija gali būti pateikta tik oficialiu Įmonių grupės darbo laiku;
 • Užpildyti ir pateikti Įstatyme nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą pranešti laisva forma

Pagal Įstatymą asmuo pranešti gali apie rengiamą, daromą ar padarytą:

 • nusikalstamą veiką,  
 • administracinį nusižengimą,
 • tarnybinį nusižengimą ar
 • darbo pareigų pažeidimą,
 • taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimą
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą,  

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo pagal Įstatymą informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Kada rekomenduojama kreiptis į prokuratūrą?

Kai asmeniui tampa žinomi galbūt daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai pranešimą rekomenduojame pateikti tiesiogiai prokuratūrai. Asmuo dėl pažeidimo turėtų kreiptis tiesiogiai į prokuratūrą,  kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

 1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
 2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 3. vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
 4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 5. yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
 6. įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
 7. asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ PATEIKTOS INFORMACIJOS ĮVERTINIMĄ BEI TOLIMESNĮ NAGRINĖJIMĄ?

Pasitikėjimo liniją (vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą) administruoja Grupės verslo saugos padalinys. Pranešimuose pateiktą informaciją vertina įgaliotas Grupės verslo saugos  darbuotojas (-ai), prireikus – pasitelkiami kiti ekspertai.  

Visi pranešimai, gauti per Pasitikėjimo liniją, nagrinėjami vadovaujantis Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standarto nuostatomis.

steady

Konfidencialumo užtikrinimas

Visa Pasitikėjimo linija (informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu) pateikta informacija, įskaitant Jūsų tapatybę bei kontaktinius duomenis, priskiriama konfidencialiai informacijai.

Mes įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų pateikta informacija būtų saugoma ir tvarkoma įgyvendinant organizacines, technines ir programines priemones, kurios užtikrintų pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės prieigos prie jos ar kitokio neteisto tvarkymo.  

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Pranešėjams aktualūs teisės aktai

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas 

Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašas

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Daugiau informacijos apie pranešėjų apsaugą

Kandidatų patikimumo patikra

Siekiame, kad „Ignitis grupėje“ dirbtų nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, todėl vadovaudamiesi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu bei Korupcijos prevencijos įstatymu, atliekame kandidatų, kurie nori įsidarbinti į „Ignitis grupės“ įmonių tam tikras pareigybes, stropius patikrinimus.

Personalo patikimumo užtikrinimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – KPĮ) reglamentuota, kad prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas, privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau  – STT), kad STT surinktų ir pateiktų KPĮ 16 str. nurodytą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.
Su patvirtintu pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į STT, sąrašu galite susipažinti čia.
Vadovaujantis KPĮ  nustatyta tvarka, į STT gali būti kreipiamasi ir dėl asmens einančio pareigas Įmonėje.Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Asmenys, pretenduojantys į tam tikras pareigas Ignitis grupės įmonėse (Pareigų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-267), turi būti patikrinti, ar atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytus kriterijus.

Asmenys į pareigas skiriami tik gavus ir įvertinus iš įgaliotų institucijų gautą informaciją.

Duomenų apsauga

 • Visi darbuotojai supažindinami su Grupės asmensduomenų tvarkymo praktika.
 • Kasmet rengiami asmens duomenų apsaugos mokymai darbuotojams.
 • Atitikties ekspertai ir duomenų apsaugos vadovas užtikrina Asmens duomenų apsaugos politikos ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
 • Grupės darbuotojai gali konsultuotis asmens duomenų apsaugos atitikties klausimais.
 • Darbuotojams pagal kuruojamas veiklas rengiamos atmintinės dėl duomenų apsaugos.

Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Grupėje veiklos tęstinumas įtvirtintas veiklos tęstinumo politikoje ir susijusiuose dokumentuose bei standartuose. Politikoje numatyta sistema, kuria užtikrinamas Grupės pasirengimas nenumatytiems trikdžiams. Saugiai ir nenutrūkstamai veiklai skiriamas didžiausias dėmesys: Verslo tęstinumo politiką ir įmonių grupės krizių valdymo planus tvirtina AB „Ignitis Group“ Valdyba.

Remiantis veiklos poveikio analize, kiekvienoje Grupės bendrovėje, derinant su patronuojančiąja bendrove, rengiami veiklos tęstinumo planai. Pagrindiniai Grupės įmonių veiklos tęstinumo planai yra šie: Veiklos tęstinumo planas, Ekstremaliųjų situacijų planas, Krizių valdymo planas ir Veiklos atkūrimo planai. Politikoje nustatyta atsakomybė už šių planų rengimą, peržiūrą ir periodinį testavimą. Grupės įmonėse taip pat reguliariai rengiamos mokomosios pratybos.

Naujienos

„Ignitis grupės“ ir STT hakatono laimėtojų idėjos – nuo virtualiosios realybės žaidimo iki šaligatvių remonto algoritmo (plačiau)

Misija – skaidrumas: hakatono dalyviai ieškos receptų kaip tam panaudoti atvirus duomenis (plačiau)

Dauguma gyventojų nepraneša apie korupciją – kaip tai pakeisti? (plačiau)

„Ignitis grupės“ ir STT hakatono iššūkis: tikisi rasti būdą, kad korupciją atpažintų visi (plačiau)