Valdymas ir verslo etika

Patikima organizacija – tai stipri, pasirengusi būsimiems pokyčiams organizacija, kuria suinteresuotosios šalys gali pasitikėti.

Valdymas ir etika

Palaikydami santykius su suinteresuotaisiais subjektais, siekiame būti skaidrūs ir taikyti gerą valdymo praktiką. Glaudžių santykių palaikymas su bendruomenėmis, kuriose vykdome veiklą, valstybinėmis institucijomis, akcininkais, klientais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis yra vienas iš pagrindinių mūsų skaidrios ir atsakingos veiklos principų, nustatytų Etikos kodekse ir Tvarumo politikoje. Veiklą vykdome nuosekliai ir skaidriai, prisiimdami atsakomybę už savo veiklą ir bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis.

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ yra įsipareigojusi veikti atsakingai ir darniai, todėl savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos formų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Tai užtikriname laikydamiesi Grupės antikorupcinės politikos.

Kovos su korupcija valdymas

„Ignitis grupės“ įmonėse veikia vieninga Antikorupcinės vadybos sistema (AKVS), sukurta vadovaujantis tarptautinio standarto LST ISO 37001:2017 (tapatus ISO 37001:2016) „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – standartas) reikalavimais. 

2021 m. „Ignitis grupėje“ buvo atliktas pirmasis sertifikavimo auditas, išduotas ISO sertifikatas, kuris patvirtino Grupės AKVS atitiktį standarto reikalavimams. 

Kasmet nepriklausomi išorės auditoriai vertino kaip Grupėje laikomasi standarto reikalavimų.

2024 m. išorės auditorių grupei atlikus resertifikavimą, patvirtinta, jog visa organizacijos vadybos sistema yra efektyvi ir atitinka standarto reikalavimus, išduotas ISO 37001 sertifikatas. 

„Ignitis grupėje“ įdiegti šie AKVS elementai:

 • Korupcijos rizikos vertinimo atlikimas.

 • Atitikties užtikrinimo funkcija, skirta stebėti sistemos efektyvumą.

 • Susijusių šalių (darbuotojų, tiekėjų, veiklos partnerių) informavimas apie antikorupcinę politiką.

 • Darbuotojų ir veiklos partnerių ugdymas.

 • Padidintos korupcijos rizikos sričių stebėjimas.

 • Kontrolės mechanizmų, skirtų korupcijos rizikai sumažinti, diegimas. 

 • Procedūrų, užtikrinančios galimybę darbuotojams ar kitoms susijusioms šalims efektyviai pranešti apie korupcijos atvejus, numatymas.

 • Proceso, skirto tirti ir spręsti bet kokius įtarimus dėl galimo ar įtariamo kyšininkavimo, sukūrimas.

„Ignitis grupėje“ vykdomos kovos su korupcija valdymo priemonės 

Pagrindinės priemonės, taikomos visose Grupės įmonėse:

 • Etikos kodeksas, Grupės antikorupcijos politika.

 • Baziniai antikorupciniai mokymai darbuotojams.

 • Dovanų ir svetingumo valdymas.

 • Interesų konfliktų valdymas: privačių interesų deklaravimas, nu(si)šalinimas.

 • Pareigybių korupcijos rizikos vertinimas.

 • Kandidatų ir darbuotojų stropus patikrinimas, patikimumo užtikrinimas.

 • Pasitikėjimo linija.

 • Vidiniai tyrimai

Papildomos priemonės, taikomos pagal poreikį, įvertinus galimą korupcijos riziką:

 • Veiklos sričių korupcijos rizikos vertinimas

 • Sandorių bei veiklos partnerių stropus tikrinimas (prieš sudarant sutartis)

 • Veiklos partnerių įgyvendinamos antikorupcinės kontrolės priemonės ir įsipareigojimai

 • Finansų ir ne finansų kontrolės priemonės

 • Papildomi antikorupciniai mokymai darbuotojams 

 • Papildomi antikorupciniai mokymai veiklos partneriams

Daugiau informacijos apie antikorupcinės aplinkos kūrimą „Ignitis grupėje“ galite skaityti čia.

Dovanų politika

Vertiname skaidrų bendradarbiavimą, grindžiamą pasitikėjimu, partneryste ir pagarba, ir tikime, kad geriausia dovana yra nuoširdi padėka ir dėmesys. Todėl Grupėje susilaikome nuo bet kokių dovanų savo verslo partneriams, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įprasta tarptautinio protokolo praktika. 

Raginame savo verslo partnerius nedovanoti mūsų grupės darbuotojams jokių dovanų. Norėdami padėkoti mūsų grupės darbuotojams, kviečiame tai daryti ne materialinės vertės dovanomis, o dėmesiu ir maloniais žodžiais. 

Visos gautos ar suteiktos dovanos registruojamos Grupės dovanų registre.

Pasitikėjimo linija

Pasitikėjimo linija – tai galimybė anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių daromus teisės pažeidimus, keliančius grėsmę ar pažeidžiančius viešąjį interesą, ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Pasitikėjimo linija, kaip priemonė pranešti apie galimus pažeidimus, nustatyta „Ignitis grupės“ Etikos kodekse, Grupės antikorupcinėje politikoje, Darnumo politikoje, Aplinkos apsaugos politikoje, Lygių galimybių ir įvairovės politikoje
 

Pasitikėjimo linijos kontaktai

Apie įtariamus pažeidimus galite pranešti:

 • Užpildę šią formą: Pranešimas Pasitikėjimo linijai
 • Elektroniniu paštu [email protected]
 • Palikti įrašą Pasitikėjimo linijos autoatsakiklyje paskambinus telefono numeriuTel. +370 640 88889
 • Atsiųsti paprastu paštu, šiuo adresu: Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius. Ant voko nurodykite gavėją: UAB "Ignitis grupės paslaugų centras“, Verslo sauga bei įrašykite: pranešimas konfidencialus, voko neplėšti.

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai,
Lietuvos Respublikos Prokuratūrai.
 

Įsipareigojame užtikrinti pranešėjų anonimiškumą bei pateiktos informacijos konfidencialumą. 

Visi pranešimai, gauti per Pasitikėjimo liniją, nagrinėjami vadovaujantis Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standarto nuostatomis.

Pasitikėjimo linija negali būti naudojama melagingiems kaltinimams pateikti, taip pat negali būti naudojama komerciniams ar kitiems bendriems klausimams spręsti.

Per Pasitikėjimo liniją gautų pranešimų statistika

Pranešėjų apsauga

Duomenų apsauga

 • Visi darbuotojai supažindinami su Grupės asmensduomenų tvarkymo praktika.
 • Kasmet rengiami asmens duomenų apsaugos mokymai darbuotojams.
 • Atitikties ekspertai ir duomenų apsaugos vadovas užtikrina Asmens duomenų apsaugos politikos ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
 • Grupės darbuotojai gali konsultuotis asmens duomenų apsaugos atitikties klausimais.
 • Darbuotojams pagal kuruojamas veiklas rengiamos atmintinės dėl duomenų apsaugos.

Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Grupėje veiklos tęstinumas įtvirtintas veiklos tęstinumo politikoje ir susijusiuose dokumentuose bei standartuose. Politikoje numatyta sistema, kuria užtikrinamas Grupės pasirengimas nenumatytiems trikdžiams. Saugiai ir nenutrūkstamai veiklai skiriamas didžiausias dėmesys: Verslo tęstinumo politiką ir įmonių grupės krizių valdymo planus tvirtina AB „Ignitis Group“ Valdyba.

Remiantis veiklos poveikio analize, kiekvienoje Grupės bendrovėje, derinant su patronuojančiąja bendrove, rengiami veiklos tęstinumo planai. Pagrindiniai Grupės įmonių veiklos tęstinumo planai yra šie: Veiklos tęstinumo planas, Ekstremaliųjų situacijų planas, Krizių valdymo planas ir Veiklos atkūrimo planai. Politikoje nustatyta atsakomybė už šių planų rengimą, peržiūrą ir periodinį testavimą. Grupės įmonėse taip pat reguliariai rengiamos mokomosios pratybos.