Dividendai

Susipažinkite su mūsų dividendų įsipareigojimu ir kita aktualia informacija, susijusia su dividendais.

Dividendų politika

Nuo „Ignitis grupės“ IPO, pelną skirstome pagal patvirtintą Dividendų politiką. Dividendų politika grindžiama pradine fiksuota 85 mln. Eur suma, kurią išmokėjome už 2020 m., ir ne mažesniu nei 3 % augimu kiekvienais paskesniais finansiniais metais.

Dividendų politika

Dividends decoration

Įsipareigojimas didinti

≥3 %

Išmokamus dividendus kasmet

Dividendas už akciją

1,29 €

4,0 % daugiau nei prieš metus

Dividendų pajamingumas

6,3 – 6,9%

2023–2026 m. laikotarpiu

* Dividendų pajamingumas 2023–2026 m. laikotarpiu apskaičiuotas remiantis „Ignitis grupės“ akcijų kaina: 20,5 EUR už akciją.

Informacija apie išmokėtinus dividendus

Metai, už kuriuos išmokėta2014 m.2015 m.2016 m.2017 m.2018 m.2019 m.2020 m.2021 m.2022 m.2023 m.
Išmokėta suma,‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎mln. Eur52,786,0100,778,313,028,085,087,690,393,1
EPS, Eur 2,302,164,044,42
DPS, Eur 1,141,191,241,29
Išmokėta dividendais dalis, % 49,854,730,829,1
Dividendinis pajamingumas, %     
     Paprastųjų vardinių akcijų savininkams 5,65,76,66,8
     TDP savininkams 5,75,86,66,9

*1,286 Eur dividendą už akciją už 2023 m. sudaro 0,643 Eur dividendas už akciją, išmokėtas už 2023 m. I pusm., ir 0,643 Eur dividendas už akciją, siūlomas išmokėti už 2023 m. II pusm., dėl kurio sprendimą dar turi priimti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2024 m. kovo 27 d.

Kita aktuali informacija apie dividendų išmokėjimą

LaikotarpisDividendas už akcijąSprendimo dataEx-dienaTeisių gauti dividendus apskaitos dienaIšmokėjimo tarpininkams dienaKita aktuali informacija
Už 2023 m. II pusm.0.6432024 m. kovo 27 d.2024 m. balandžio 10 d.2024 m. balandžio 11 d.2024 m. balandžio 23 d.Link
Už 2023 m. I pusm.0.6432023 m. rugsėjo 21 d.2023 m. spalio 4 d.2023 m. spalio 5 d.2023 m. spalio 17 d.Link
LaikotarpisDividendas už akcijąSprendimo dataEx-dienaTeisių gauti dividendus apskaitos dienaIšmokėjimo tarpininkams dienaKita aktuali informacija
Už 2022 m. II pusm.0,6242023 m. kovo 30 d.2023 m. balandžio 13 d.2023 m. balandžio 14 d.2023 m. balandžio 26 d.Link
Už 2022 m. I pusm.0,6242023 m. rugsėjo 29 d.2023 m. spalio 12 d.2023 m. spalio 13 d.2023 m. spalio 25d.Link
LaikotarpisDividendas už akcijąSprendimo dataEx-dienaTeisių gauti dividendus apskaitos dienaIšmokėjimo tarpininkams dienaKita aktuali informacija
Už 2021 m. II pusm.0,6002022 m. kovo 29 d.2022 m. balandžio 11 d.2022 m. balandžio 12 d.2022 m. balandžio 25 d.Link
Už 2021 m. I pusm.0,5892021 m. rugsėjo 27 d.2021 m. spalio 8 d.2021 m. spalio 11 d.2021 m. spalio 21 d.Link
LaikotarpisDividendas už akcijąSprendimo dataEx-dienaTeisių gauti dividendus apskaitos dienaIšmokėjimo tarpininkams dienaKita aktuali informacija
Už 2020 m. II pusm.0,5792021 m. kovo 25 d.2021 m. balandžio 8 d.2021 m. balandžio 9 d.2021 m. balandžio 21 d.Link
       

Dividendų apmokestinimas

Šioje skiltyje galite rasti su dividendų apmokestinimu susijusią aktualią informaciją vertybinių popierių turėtojams.

Išskaičiuojami mokesčiai

Investuotojo tipasInvestuotojo rezidavimo vietaMokesčio tarifasGalimybė susimažinti taikomą mokesčio tarifą
Fiziniai asmenysLietuvos Respublika15%​Netaikoma
Ne Lietuvos Respublika15%​Taikoma kai kurioms valsybėms (žr. toliau pateiktą informaciją)
Juridiniai asmenysLietuvos Respublika15%​Netaikoma
Ne Lietuvos Respublika15%​Taikoma kai kurioms valsybėms (žr. toliau pateiktą informaciją)

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties taikymas

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), rezidentai gali  pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1) ar kitą užsienio valstybės patvirtintą formą ir pasinaudoti mokesčio lengvata (sumažintu mokesčio tarifu), jei tokia yra numatyta DAIS. 

Pagal įstatymų reikalavimus rezidavimo valstybės mokesčių administratoriaus užpildyta forma iki informacijoje apie dividendų mokėjimą nurodytos dienos turi būti pateikta Grupės ryšių su investuotojais komandai ([email protected]) per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas. 

Grupė neįsipareigoja tenkinti prašymų, pateiktų praėjus nustatytam terminui. Tokiu atveju, užsienio valstybės rezidentas ar jo / jos įgaliotas asmuo gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį.

Trigubo apmokestinimo išvengimo sutarties taikymas

Lietuvos vienetams – kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams bei pensijų fondams, išmokėti dividendai gali būti neapmokestinami pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas, tik pateikus pasirašytą patvirtinimą, kad jie atitinka nurodytų subjektų veiklos formą (toliau – Patvirtinimas), Minėtame Patvirtinime fondų identifikavimui papildomai reikalinga ši informacija:

• fondo pavadinimas; 

• identifikacinis numeris;

• savininkystė (savininkas ar klientų tarpininkas); 

• veiklos forma:

         - kolektyvinio investavimo subjektas;

         - rizikos ir privataus kapitalo subjektas; 

         - pensijų fondas. 

Pasirašyti Patvirtinimai iki iki informacijoje apie dividendų mokėjimą nurodytos dienos turi būti pateikti Grupės ryšių su investuotojais komandai ([email protected]). Kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams bei pensijų fondams, turėjusiems PVA iki 2022 m. spalio 19 d. ir pateikusiems Patvirtinimus, kuriuose pateikiama informacija nesikeitė, pasirašytų Patvirtinimų iš naujo pateikti nereikia.

Informacija PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų savininkams

Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų, įskaitant galimybes pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į akcijų pakvitavimus, susigrąžinimo, turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu ar savo vertybinių popierių tvarkytoju. 

Daugiau informacijos apie apmokestinimą galite rasti Grupės IPO prospekte nuo 306 psl.,  „PART 16 – Taxation“.