Informacija tiekėjams

„Ignitis grupei“ priklausančių įmonių prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo įmonių vardu atlieka grupės įmonė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“. Tam tikrais atvejais pirkimus atlikti gali ir pačios Grupės įmonės. Visi pirkimai vykdomi pagal Grupėje galiojančias politikas.

Vykdydami pirkimus siekiame stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais ir skatinti teisėtą, profesionalią ir sąžiningą verslo praktiką, apimančią aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir verslo etikos tikslus.

 
Grupės įmonės vykdo:

Grupės įmonės vykdo:

  • Viešuosius pirkimus (klasikinio ir komunalinio sektoriaus),
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais reglamentuojamus pirkimus,
  • Komercinius pirkimus.

Visi Grupės pirkimai atliekami vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, efektyvumo, konkurencijos užtikrinimo, darnaus vystymosi, socialinės atsakomybės principais.

Daugiau informacijos apie pirkimų vykdymą

D

Grupės pirkimų politikos

Grupės pirkimų politikos nustato pagrindinius Grupės įmonių pirkimų planavimo, vykdymo ir kontrolės principus. Laikydamosi šių politikų nuostatų, Grupės įmonės užtikrina joms taikomų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimų įgyvendinimą.

Viešųjų pirkimų politika

Komercinių ir nutarimais reglamentuojančių pirkimų politika

das

Tiekėjų etikos kodeksas

Grupė yra viena didžiausių įvairių prekių, paslaugų ir darbų pirkėjų – jai priklausančios įmonės įvykdo apie 3 200 viešųjų ir komercinių pirkimų per metus.
Siekdami prisidėti prie tvaresnės visų mūsų ateities kūrimo, kviečiame visus Grupės tiekėjus laikytis Tiekėjų etikos kodekso nuostatų.

Tiekėjų etikos kodeksas

Tiekėjų etikos kodekso priežiūros ataskaita 2023

Tiekėjų etikos kodekso priežiūros ataskaita 2022

ESS

Tvarumas tiekėjų veikloje

Grupėje visose savo veiklose didžiausią dėmesį skiriame įsipareigojimui kurti energetiškai sumanų pasaulį ir tvaresnę ateitį, nuolatos tobulindami savo veiklą ir keldami sau aukštesnius, nei vien reguliavimo aplinkoje išdėstytus standartus, darnumo reikalavimus, todėl panašių standartų taikymo tikimės ir iš mūsų tiekėjų.

Naudinga informacija tiekėjams

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus bei Grupės strateginius tikslus darnumo srityje, Grupėje vykdome žaliuosius ir socialiai atsakingus pirkimus ir tokiu būdu prisidedame prie aplinkos tausojimo ir socialinių klausimų (pavyzdžiui, sąžiningo darbo užmokesčio mokėjimo, saugių, darbuotojų sveikatą ir orumą užtikrinančių darbo sąlygų, lygių galimybių ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų įgyvendinimo), sprendimo Grupės tiekimo grandinėje.

Daugiau informacijos apie aplinkosauginius reikalavimus pirkimuose .

Daugiau informacijos apie socialinius reikalavimus pirkimuose.

Mažos vertės viešieji pirkimai (Klasikinio sektoriaus) vykdomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą aprašą.

Mažos vertės viešieji pirkimai (Komunalinio sektoriaus) vykdomi pagal šiuos aprašus:

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

AB „Ignitis gamyba“

UAB „Ignitis“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

UAB „Gamybos optimizavimas“

Metiniai viešųjų pirkimų (klasikinio ir komunalinio sektoriaus) planai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Informacija apie „Ignitis grupės“ įmonių skelbiamus viešuosius pirkimus (klasikinio ir komunalinio sektoriaus) CVP IS skelbiama UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Ignitis grupės“ įmonės, įgaliojusios atlikti pirkimo procedūras.

Pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarką viešai skelbiami komerciniai pirkimai atliekami „Mercell“ platformoje.

Viešai skelbiami Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu (Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo) reglamentuojami pirkimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu (Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo) reglamentuojami pirkimai skelbiami Grupės įmonės internetinėje svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėmis.

Grupės sudarytus nekilnojamojo turto sandorius galite rasti čia

Informacija apie kitus grupės įmonių sandorius pateikiama jų interneto svetainėse:

Kvietimas dalyvauti UAB Ignitis grupės paslaugų centro rengiamame Aukcione nr. 5

AB „Energijos skirstymo operatorius“

AB „Ignitis gamyba“

UAB „Transporto valdymas“

Grupės įmonės sudaro bendradarbiavimo sutartis pagal parengtą bendradarbiavimo sutarties projektą, taikant vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas su visomis III pakopos pensijų kaupimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis pagal Grupėje vykdomą darbuotojų papildomų naudų suteikimo programą, pagal kurią Grupės įmonės moka pensijų įmokas Grupės įmonių darbuotojų naudai.

Susipažinti su bendradarbiavimo sutarties sąlygomis galima čia.

Norint sudaryti bendradarbiavimo sutartį kviečiame susisiekti elektroniniu paštu: [email protected]