Tvarumo valdymo struktūra

Tvarumas yra grupės strategijos ir strateginio plano pagrindas. Siekis vadovauti energetikos transformacijai regione, kad pasaulis taptų išmanus energijos požiūriu, reikalauja stiprinti mūsų ASV veiklos rezultatus ir atskaitomybę. Mūsų tvarumo valdymo planas ir politikos kryptys kurių laikomės, yra atskleidžiami viešai. ASV rodiklių duomenis ir svarbiausius tvarumo aspektus skelbiame tarpinėse ir pusmečio ataskaitose, o išsami ASV informacija skelbiama metinėse ataskaitose.

Tvarumo valdymas

Grupėje veikia dviejų lygių valdymo struktūra, kurią sudaro Stebėtojų taryba ir Valdyba. Stebėtojų tarybos ir Valdybos organai tvarumo temas (įskaitant klimato kaitą, biologinę įvairovę ir kt.) valdo pagal savo kompetenciją.

Išorinė priežiūra

Nustato strateginę tvarumo kryptį ir strateginius tikslus

Nustato strategines tvarumo kryptis, tvirtina strateginius tvarumo tikslus ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami.

Prižiūri tvarumo strategiją, pagrindinius ASV klausimus ir atskleidimų turinį

Prižiūri strateginius sprendimus tvarumo srityje, teikia įžvalgas ir rekomendacijas dėl tvarumo veiksmų ir tikslų, prižiūri Grupei svarbiausias ASV sritis, daugiausiai dėmesio skirdamas darbuotojų sveikatai ir saugai bei klimato kaitai. Jis taip pat prižiūri veiklos etikos laikymąsi bei korupcijos rizikos kontrolę ir teikia rekomendacijas stebėtojų tarybai. Komitetas taip pat vertina šių sričių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklę, stebi pažangą ir peržiūri su tuo susijusius atskleidimus ir ataskaitas.

Prižiūri valdymo organų veiklą ir atlygio politiką

Atsakingas už kandidatų į Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organus ir aukščiausio lygio vadovus vertinimą. Komitetas taip pat vykdo Grupės įmonių atlygio politikos atitikimo tarptautinei praktikai ir gerojo valdymo rekomendacijoms priežiūros funkciją.

Prižiūri su ASV duomenimis susijusius procesus, stebi išorinius užtikrinimo procesus

Prižiūri su ASV duomenimis susijusius procesus, stebi išorinius užtikrinimo procesus

Valdymas

Tvirtina tvarumo politikas, programas, tikslus ir užtikrina jų įgyvendinimą

Priima sprendimus dėl Grupės su tvarumu susijusių politikų, gairių ir veiklų formavimo, tvirtinimo ir atnaujinimo. Valdyba tvirtina Grupės ir jos patronuojamųjų įmonių tvarumo tikslus, įskaitant ŠESD emisijų mažinimo tikslus. Valdyba stebi pagrindines Grupės ASV rizikas (įskaitant susijusias su klimato kaita) bei yra atskaitinga už ilgalaikį Grupės valdymą. Valdyba mano, kad yra svarbu reaguoti į klimato kaitą ir kitas su gamta susijusias problemas bei su jomis susijusias rizikas. Valdyba taip pat skiria Darnios plėtros komiteto narius.

Vidinė priežiūra

Pataria valdybai, diskutuoja dėl tvarumo politikos ir programų bei siūlo sprendimus, kaip jas įgyvendinti Grupėje

Pataria valdybai, diskutuoja dėl tvarumo politikos ir programų bei siūlo sprendimus, kaip jas įgyvendinti Grupėje.

Koordinavimas, įgyvendinimas

Koordinuoja tvarumo programų ir ataskaitų rengimą ir įgyvendinimą

Užtikrina centralizuotą su tvarumu / ASV susijusių klausimų koordinavimą visoje Grupėje. Atskira funkcija yra tiesiogiai pavaldi patronuojančiosios įmonės vadovui. Tvarumo funkcija užtikrina Darnumo politikos įgyvendinimą, konsultuoja Grupės įmones ir funkcijas tvarumo klausimais, koordinuoja tvarumo veiklą ir konsoliduoja Grupės įmonių ASV duomenis. Kitos funkcijos, priklausomai nuo jų poreikių ir pagrindinių funkcinių vaidmenų, taip pat prisideda prie su tvarumu susijusių klausimų koordinavimo.

Įgyvendinimas

Mūsų tvarumo sistema

Siekiame sukurti tvaresnį pasaulį
Tvarumo / ASV įtraukimas į valdymą ir procesus

Laikomės gerosios įmonių valdymo praktikos ir siekiame valdyti savo poveikius remdamiesi tarptautinių institucijų ir mokslo bendruomenių rekomendacijomis.

Nusistatome išmatuojamus tvarumo / ASV tikslus

Esame įsipareigoję iki 2050 m. sumažinti grynąjį ŠESD išmetimą iki nulio. Siekiame tiesiogiai prisidėti prie JT Pasaulinio susitarimo, Darnaus vystymosi tikslų ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo.

Pažangos vertinimas ir nuolatinis tobulinimas

Siekiame palyginti savo nuolatinį tobulėjimą pagal pirmaujančių ASV reitingų agentūrų teikiamus ASV reitingus ir stengiamės gerinti savo veiklą.

Informacijos atskleidimo reikalavimų griežtinimas

Siekiame atskleisti Grupės pažangą naudodamiesi visame pasaulyje pripažintais standartais ir formatais, pritaikytais įvairiems suinteresuotųjų šalių poreikiams.