Žmonės

Energetiškai išmanų pasaulį kuria mūsų darbuotojai. Svarbu, kad darbuotojai dirbtų saugiomis sąlygomis, turėtų tinkamą kompetenciją ir galėtų išreikšti save darbe. Grupei taip pat strategiškai svarbu pritraukti talentus iš įvairių visuomenės grupių ir skatinti įtraukią aplinką.

Žmonės

Grupė yra vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje, todėl formuoja ir siekia išlaikyti organizacinę kultūrą, kuri skatina ilgalaikę darbdavio ir darbuotojų partnerystę, grindžiamą Grupės vertybėmis ir Etikos kodeksu, tarpusavio supratimu ir galimybe kurti energetiškai išmanią ateitį. Savo veiklą vykdome ir tikslų siekiame saugodami ne tik aplinką, bet ir darbuotojų gerovę: mums tai yra būtina tvarios veiklos sąlyga. Todėl Grupė nuolat kuria, ieško ir išbando įvairias priemones, kurios galėtų prisidėti prie darbuotojų gerovės.

Darbuotojų ir rangovų sveikata ir sauga

Siekiame sukurti saugią darbo aplinką savo darbuotojams ir partneriams, todėl nuolat peržiūrime ir tobuliname savo darbo saugos priemones ir procesus, nustatytus siekiant nustatyti galimą riziką. Grupės įmonės tam taiko įvairias priemones. Veiksmai siekianr DSS užtikrinimo grupėje:

  • DSS politikos ir valdymo tobulinimas;
  • kryptingas rizikos vertinimas ir prevencija;
  • saugos suvokimo skatinimas ir komunikacija;
  • į darbuotojus orientuotos DSS mokymų iniciatyvos;
  • darbo vietos saugumo didinimas;
  • incidentų valdymas ir pranešimas.

 

Kompetentingi darbuotojai dabar ir ateityje

Mums svarbu, kad darbuotojai jaustųsi įgalinti gerinti savo žinias, todėl suteikiame jiems įvairių galimybių tai daryti. Grupė yra įsteigusi mokymų akademiją, kurioje rengiami įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadybinių kompetencijų mokymai. Grupėje yra daugiau nei 20 mokymų programų apimančių įvairias tikslines darbuotojų grupes, nuo naujų darbuotojų iki aukščiausio lygmens vadovų. Pavyzdžiui, galima dalyvauti lyderystės, komandos formavimo, pokyčių valdymo, projektų valdymo ir kituose mokymuose. 

Grupė rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus teisės aktuose numatytus darbui reikalingus pažymėjimus. 

Daugiau informacijos apie darbuotojų ugdymo programas, rasite čia.

#EnergySmartSTART 

Grupė sprendžia keletą energetikos sektoriaus iššūkių. Vienas iš jų yra mažas skaičius į elektros energetikos inžinerijos programas priimamų studentų skaičius ir senstanti inžinierių karta. Be to, studentai, moksleiviai ir plačioji visuomenė neturi pakankamai informacijos apie karjeros perspektyvas energetikos sektoriuje.

Siekdama išspręsti tokias problemas, Grupė toliau vysto #EnergySmartSTART programą. Šia iniciatyva siekiama įtraukti jaunimą į energetikos sritį organizuojant veiklas energetikos objektuose, profesijos pasirinkimo konsultacijas mokyklose, didinant studentų įsidarbinimą inžinerijos srityje studijų metu ir stiprinant energetikos kaip perspektyvaus karjeros požiūriu sektoriaus suvokimą.

Grupė integruoja energijos vartojimo efektyvumo temas į formalųjį švietimą ir veda edukacinius užsiėmimus Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje. Taip pat, siekdami padidinti sektoriaus matomumą ir patrauklumą, daug dėmesio skiriame tolesniam dialogui su inžinerijos studentais, padedame vidurinių mokyklų abiturientams ruoštis valstybiniams egzaminams, rengiame aktyvias reklamos kampanijas, bendraujame socialiniuose tinkluose ir dalyvaujame renginiuose.

Daugiau informacijos apie #EnergySmartSTART, rasite čia.

#EnergySmartSTART 2023

Darbuotojų gerovė, tinkamas atlygis ir bendradarbiavimas su darbuotojais

Siekiame formuoti atsidavimo ir kryptingumo organizacijos kultūrą, taip pat užtikrinti gerą darbuotojų patirtį. 

Nuo 2019 m. atliekame darbuotojų psitenkinimo rodiklį (eNPS) apklausas. Šis tyrimas padeda mums nurodyti, kiek darbuotojai vertina įvairias patirtis organizacijoje, kiek jie yra patenkinti ir ar rekomenduotų mus savo draugams ir kolegoms. 2023 m. Grupėje eNPS apklausos rezultatas išlieka aukštas ir yra 57,5 %.

Grupė teikia visapusišką socialinę apsaugą dalyvaudama valstybinėse išmokų, skirtų švelninti pagrindinių gyvenimo įvykių poveikį, programose. Papildomos naudos apima ligos pašalpas, trumpalaikes sveikatos gerinimo atostogas, sveikatinimosi paslaugas ir kasmetines vakcinacijas nuo gripo. Darbuotojams mokamo bedarbio pašalpos, draudimo nuo nelaimingų asmeninių atsitikimų išmokos, motinystės ir tėvystės atostogų išmokos.

Daugiau apie tai kaip užtikriname darbuotojų gerovę, rasite čia.

Įvairovė, įtrauktis ir gerovė

Grupės Etikos kodekse ir Lygių galimybių ir įvairovės politikoje nustatyti lygių galimybių ir įvairovės principai, kurių turi būti laikomasi Grupėje, taip pat pagrindinės jų įgyvendinimo priemonės. Viena iš tokių įgyvendinimo priemonių yra Grupės Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys gali konfidencialiai pranešti apie visus galimus tvarumo principų pažeidimus, įskaitant žmogaus teisių ir lygių galimybių pažeidimus, kuriuos Grupė tiria pagal nustatytą procesą.

Įvairovę skatinanti darbo aplinka praturtina darbuotojų patirtį ir suteikia lygias galimybes atsiskleisti jų talentams. Tyrimai taip pat rodo, kad įmonėse, kuriose darbuotojai jaučiasi vertinami ir dalyvauja jų veikloje, darbuotojų lojalumas yra didesnis, o darbuotojų kaita mažesnė. Be to, įvairialypės komandos geba priimti geresnius sprendimus, dirbti produktyviau, kurti inovatyvesnius sprendimus, didinti savo kūrybiškumą ir atsparumą rizikai. Todėl, siekdama savo strateginių tikslų, Grupė taip pat daug dėmesio skiria įvairovės ir įtraukties didinimui. 

Vertiname kiekvieną darbuotoją ir siekiame užtikrinti lygias galimybes priimant į darbą ir paaukštinant pareigose, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, kultūrinės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos ar kitų kriterijų, tiesiogiai nesusijusių su darbu. Grupė gerbia ir saugo savo darbuotojų teises, pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus ir skatina lygias galimybes visur, kur tik gali daryti poveikį.

Mūsų darbuotojų darbo sąlygos, atlyginimas, išmokos ir kiti organizaciniai aspektai yra nustatyti taip, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir padedama darbuotojams tvarkyti darbą, asmeninį gyvenimą ir rūpintis šeimyniniais įsipareigojimais. 

Daugiau apie tai kaip užtikriname darbuotojų įvairovę, gerovę ir įtrauktį, rasite čia.

Poveikis bendruomenėms ir finansinė parama

Bendruomenė – grupė žmonių, kuriuos vienija gyvenamoji vieta, profesija, bendri įsitikinimai, normos ir bendri tikslai, interesai ar kita tapatybė. Grupės veiklos kontekste nustatome tas bendruomenes, kurioms Grupės veikla daro arba gali daryti poveikį. 

Siekiame kuo labiau sumažinti galimą neigiamą poveikį bendruomenėms ir būti patikimu bendruomenių nariu. Formuodami ir tobulindami savo tvarumo veiklą, atsižvelgiame į bendruomenės narių nuomonę, todėl pirmenybę teikiame atviram ir aktyviam bendravimui. 

Paramos teikimą grupėje reglamentuoja Grupės Paramos skyrimo politika. Remiantis gerąja kitų šalių ir privataus sektoriaus praktika, teikiame finansinę paramą artimomų bendruomenių projektams ir iniciatyvoms, siekdami prisidėti prie bendruomenės infrastruktūros vystymo, įgūdžių ugdymo, renginių ir kitų iniciatyvų įgyvendinimo. „Ignitis renewables" (Žalioji gamyba) ir Kauno KJ (Žalioji gamyba) teikia finansinę paramą bendruomenių projektams Lietuvoje ir Lenkijoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip dirbame su bendruomenėmis, rasite čia.