Akcininkų struktūra

Susipažinkite su „Ignitis grupės“ akcininkų struktūra, jų pasiskirstymu pagal tipą ir geografiją. Taip pat sužinokite daugiau apie daugumos akcininko kompetencijas ir lūkesčius.

Mūsų akcininkai

„Ignitis grupės" daugumos akcininkas yra Lietuvos Respublika (institucija įgyvendinanti akcininko valią – Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Daugumos akcininkas). Jai priklauso 74,99 % bendrovės akcijų. Likusi akcijų dalis priklauso instituciniams (15,92 %) ir mažmeniniams (9,09 %) investuotojams. Kitų daugiau nei 5 % patronuojančiosios bendrovės akcijų turinčių šalių nėra.

Informacija apie akcininkų duomenų tvarkymą​

Plačiau su Valdymu susipažinkite čia​

Daugumos akcininkas

Daugumos akcininko valdymas vykdomas vadovaujantis galiojančia Akcinių bendrovių įstatymo redakcija, kuriame nustatytos akcininko turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose bendrovėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 ir naujausiais bendrovės įstatais.

Lūkesčių laiškas

Daugumos akcininko kompetencija

Patronuojančiosios bendrovės korporatyvinio valdymo gairėse nurodyta, kad Daugumos​ akcininkas pagal savo kompetenciją naudojasi akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis ir deda​ visas pastangas, kad patronuojančioji bendrovė ir Grupė galėtų savarankiškai vykdyti savo veiklą, t. y. Daugumos akcininkas:​

 • nesiima veiksmų, kurie galėtų trukdyti patronuojančiajai bendrovei ir Grupei vykdyti savo​ veiklą savarankiškai;​
 • nedaro įtakos kasdieniam patronuojančiosios bendrovės veiklos valdymui, neturi ir neįsigyja​ reikšmingos akcijų dalies vienoje ar keliose pagrindinėse Grupės patronuojamosiose​ bendrovėse;​
 • nesiima (arba neatsisako imtis) veiksmų, dėl kurių (arba dėl atsisakymo jų imtis) būtų pakenkta patronuojančiosios bendrovės, kaip į biržos prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės, statusui ar patronuojančiosios bendrovės tinkamumui būti tokia bendrove arba patronuojančiajai bendrovei​ būtų realiai trukdoma laikytis teisės aktuose nustatytų pareigų ir reikalavimų, taikytinų į biržos​ prekybos sąrašus įtrauktoms bendrovėms;​
 • vykdo visus sandorius ir užtikrina santykius su Grupės įmonėmis rinkos (laikydamasis ištiestos​ rankos principo) ir įprastomis komercinėmis sąlygomis;​
 • nebalsuoja už sprendimą pakeisti patronuojančiosios bendrovės įstatus, kuriuo būtų​ prieštaraujama patronuojančiosios bendrovės veiklos savarankiškumo principui, ir nesiūlo tokio sprendimo;​
 • balsuoja taip, kad užtikrintų, kad patronuojančiosios bendrovės valdymas atitiktų gerosios valdysenos principus, nustatytus Valdysenos kodekse.

Daugumos akcininko lūkesčiai

Vadovaujantis Nuosavybės gairėmis, Daugumos akcininkas ne rečiau kaip kas ketverius metus​ parengia ir pateikia patronuojančiajai bendrovei raštą dėl Daugumos akcininko siekiamų tikslų​ valstybės valdomoje įmonėje ir jai keliamų lūkesčių. Atsižvelgiant į tai, 2023 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu buvo patvirtintas raštas dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Grupės veikla.​

Daugumos akcininkas rašte nurodo šiuos lūkesčius dėl Grupės strateginių prioritetų:​

 • skirti prioritetą kryptingai, tvariai ir pelningai žaliosios gamybos plėtrai siekiant reikšmingai​ prisidėti prie regiono energetinio saugumo ir žaliosios transformacijos;​
 • užtikrinti jos valdomos nacionaliniam ir energetiniam saugumui svarbios infrastruktūros​ prieinamumą ir ilgalaikį darbo resursą;​
 • siekti didinti elektros energijos tiekimo regione apimtis, aprūpinti galutinius klientus savo žaliosios gamybos jėgainėse pagaminta švaria energija;​
 • užtikrinti elektros energijos skirstymo tinklo atsparumą išorės poveikiui ir skirstymo efektyvumo užtikrinimą, tinklo plėtrą, energetikos rinkos vystymosi bei elektrifikacijos įgalinimą Lietuvoje;​
 • užtikrinti patikimą ir lanksčią Lietuvos energetikos sistemą ir jos vystymą, prisidedant prie pokyčių energetikos sektoriuje įgyvendinimo Lietuvoje ir regione;​
 • užtikrinti Grupės vykdomos veiklos tvarumą.
Ainė Riffel-Grinkevičienė

Ryšių su investuotojais kontaktai

Ainė Riffel-Grinkevičienė

Finansų veiklos ir ryšių su investuotojais vadovė