PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ AB „IGNITIS GRUPĖ“ AKCININKUI

Laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) reikalavimų, šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko Bendrovės akcininkų (fizinių asmenų) duomenis.

Duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas ir tvarkomi asmens duomenys

Bendrovė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 • akcininkų apskaitos vykdymui;
 • Bendrovės pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
 • akcininkų dividendų ir tantjemų skaičiavimui bei kitais tiesiogiai su Bendrovės veikla susijusiais tikslais, neprieštaraujančiais teisės aktams;
 • tinkamai komunikacijai su akcininkams palaikyti;
 • kitais tikslais, susijusiais su pareigų akcininkams vykdymu (visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimu bei vykdymu, ir kt.).

Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos, į kurią pervedami dividendai, numerį, turimų akcijų skaičių, informaciją apie išmokėtus dividendus ir kt. su akcijų įsigijimu/turėjimu/perleidimu susijusią informaciją šiais teisiniais pagrindais:

 • vykdydami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų  reikalavimus ( BDAR 6 str. 1 d. c punktas);
 • Bendrovės teisėto intereso pagrindu, kai siekiama atsakingai vykdyti Bendrovės veiklai, užtikrinti  darnumo tikslų įgyvendinimą ir pan. (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs (pvz. kai dalyvaujate visuotiniame akcininkų susirinkime) arba Bendrovė gauna iš kitų šaltinių, pvz. vertybinių popierių apskaitą vykdančios finansinės įstaigos, vertybinių popierių depozitoriumų ir kt., vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Jūsų asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės  vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su pareigų akcininkams įgyvendinimu ir pan.;
 • institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis valdžios įstaigoms, priežiūros institucijoms, juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus;
 • kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Jūsų teisės

Susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius Jūsų asmens tapatybę, Jūs turite teisę:

 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
 • gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, kai jie tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti.

Jūs galite kreiptis dėl šio Pranešimo arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius arba el. paštu [email protected]

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir (ar) Jūsų teisėmis, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, [email protected].