Tvarumo prioritetai

 

Tvirtai įsipareigojame kurti darnią ateitį. Kuriame darnius ir ilgalaikius santykius su savo darbuotojais, klientais, partneriais ir visais, kurie suinteresuoti sėkminga „Ignitis grupės“ veikla. Savo verslo tikslus deriname su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais ir siekiame, kad mūsų veikla darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Suinteresuotos šalys

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra itin reikšmingas, siekiant užtikrinti, kad Grupės veikla būtų vystoma atsakingai ir darniai. Įtraukdami socialinius ir aplinkos tausojimo klausimus į santykius su suinteresuotomis šalimis, siekiame ne tik patys prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo ir aplinkos išsaugojimo ateities kartoms, bet skatiname prisidėti ir kitus. Vykdydami savo veiklą stengiamės atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių interesus ir priimti tokius sprendimus, kurie tenkintų jų geriausius interesus.
 

Suinteresuotos šalys

 

Santykių su suinteresuotosiomis šalimis valdymas

Mūsų pagrindiniai santykių su kiekviena suinteresuotąja šalimi palaikymo būdai pateikiami dokumente žemiau. Išsamią informaciją apie Grupės veiksmus siekiant atliepti suinteresuotųjų lūkesčius Grupės tvarumui, skaitykite 2022 m. tvarumo ataskaitoje.

Santykiai su suinteresuotomis šalimis

2022 m. tvarumo ataskaita

Prioritetų vystymas

2021 m. įtraukėme platų ratą mūsų suinteresuotų šalių į mūsų tvarumo veiklų formavimą. Atlikome reikšmingumo vertinimą (angl. materiality assessment), kurio metu klausėme mūsų klientų, darbuotojų, partnerių ir kitų, kaip Grupė labiausiai galėtų prisidėti prie aplinkos tausojimo ir visuomenei aktualių klausimų sprendimo. Beveik 3 tūkst. respondentų pasidalino su mumis savo nuomone. Kviečiame susipažinti su pilna projekto ataskaita.

Išsakyti suinteresuotųjų lūkesčiai – svarbi tvarumo prioritetų vystymo dalis. Strateginių sesijų metų Grupės vadovai diskutavo, kaip išsakyti suinteresuotųjų lūkesčiai dera su bendrovės strategija. Žemiau pateikiama matrica, kuri iliustruoja šių diskusijų rezultatą – mūsų Grupei reikšmingus tvarumo aspektus ir tai, kaip jie atitinka tiek išorės lūkesčius, tiek mūsų strateginius prioritetus.  

Pilnoji matrica susistemina įmonei aktualiausius tvarumo aspektus ir suteikia kelrodį, padedantį kryptingai kurti didžiausią teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek jos suinteresuotoms šalims. Prioritetinėse srityse toliau vystome tvarumo tikslus ir jų įgyvendinimo programas.

Reikšmingumo vertinimas
Reikšmingumo matrica
Reikšmingumo matrica

 

Tvarumo prioritetai ir tikslai

Tvarumo tikslai 2026

Gallery 1
Poveikio klimatui mažinimas 

Klimato kaita – vienas didžiausių šio šimtmečio žmonijos iššūkių, su kuriuo susiduriant svarbūs visų – valstybių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų, visuomenės – veiksmai. Nors energija – ekonomikos variklis, jos gamyba sudaro reikšmingą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų dalį. Todėl energetikos sektoriaus transformacija ir dekarbonizacija yra būtinos sąlygos norint įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir apriboti vidutinį Žemės temperatūros padidėjimą iki 1,5 °C laipsnio, palyginti su laikotarpiu prieš pramonės revoliuciją. Būtent energetika yra kertinis sektorius Europos Sąjungos politikoje siekiant poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m.  

Žaliosios gamybos plėtra

Esame vieni iš žaliosios energetikos lyderių: nevaldome anglimis kūrenamų ar atominių elektrinių, tendencingai didiname žaliosios gamybos pajėgumus ir žaliosios energijos kiekį tiek elektros, tiek šilumos gamybos srityje. Mūsų verslo strategija grindžiama sausumos ir jūros vėjo jėgainių, atliekų vertimo energija jėgainių, biokuro ir saulės energijos technologijų plėtra visuose projekto etapuose. Taip pat išlaikome reikšmingą hidroelektrinių pajėgumą Lietuvoje. 

Su mūsų strategija ir strateginiu planu, paremtais Žaliosios gamybos segmento plėtra, galite susipažinti čia

2022–2025 m. strateginis tikslas – pasiekta 2,0–2,2 GW Žaliosios gamybos instaliuotoji galia. 

Darbo ir gyvenimo dekarbonizacija

„Ignitis grupė“, suprasdama klimato kaitos keliamas grėsmes ir jausdama atsakomybę dėl ŠESD emisijų mažinimo, 2019 m. gruodį prisijungė prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Business Ambition for 1.5 °C“ ir taip įsipareigojo iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą (angl. net zero) ir išsikelti tarpinius emisijų mažinimo tikslus. Pasieksime šį balansą tada, kai mūsų išmetamų emisijų kiekis neviršys pašalinamų emisijų kiekio. 

Daugiau apie emisijas skaitykite skyriuje „ŠESD emisijos“ ir „ŠESD emisijų mažinimo tikslai“. 

2022–2025 m. strateginis tikslas – 23 % sumažintos ŠESD emisijos (palyginti su 2020 m.). Tikslas įtraukia emisijas iš 1, 2, 3 apimties ir biogeninės kilmės emisijas. 2020 m. vertė yra pradinis taškas patvirtintiems mokslu grįstiems tikslams iki 2030 m. 

Gamtos išteklių apsauga

Energijos gamyba ir jos skirstymas, atsinaujinančiosios energijos plėtra ne tik sukuria mūsų kasdienybei būtinas sąlygas, bet ir turi poveikį gamtinei aplinkai, kurios dalis esame. Plėtojant atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą mažinamos ŠESD emisijos – taip švelniname įtaką klimato kaitai. Vis dėlto atsinaujinančiosios energijos projektai (vėjo jėgainės, saulės parkai, hidroelektrinės), kogeneracinės jėgainės, taip pat pagalbinė infrastruktūra kelia pavojų ir iššūkių biologinei įvairovei. Todėl nuolat gilinamės į savo veiklos poveikį ekosistemoms ir biologinei įvairovei, tvarkome veikloje susidarančias atliekas, ieškome balanso tarp veiklos ir ekosistemų išsaugojimo ir išteklių tausojimo. 

Žiedinės ekonomikos principų diegimas

Europos Sąjungai judant Žaliojo kurso link, vis labiau akcentuojamas atsakingas pačių vartotojų, bendruomenių, viešojo, privačiojo ir nevyriausybinio sektorių atstovų požiūris ir dalyvavimas mažinant atliekų kiekį. Efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika, kaip vieni iš būdų pasiekti darnaus vartojimo ir gamybos tikslus, tampa vis svarbesni vietos, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmenimis. 

Grupė atliekų problemą sprendžia dviem kryptimis: 

 • skatindama racionalų ir darnų išteklių ir medžiagų naudojimą ir tobulindama savo atliekų tvarkymo praktiką; 

 • gamindama energiją iš po rūšiavimo likusių atliekų dviejose moderniose kogeneracinėse jėgainėse Vilniuje ir Kaune. 

Naujausiais Eurostato duomenimis, 2020 m. vidutinis Lietuvos gyventojas sugeneravo vidutiniškai 483 kg atliekų ir šis skaičius nuo 2005 m. išaugo 25 %. Tik maždaug pusė jų yra perdirbama, todėl Grupės kogeneracinių jėgainių, kaip alternatyvos sąvartynams, vaidmuo yra itin svarbus. Apie ketvirtadalį Lietuvoje susidarančių ir po rūšiavimo likusių komunalinių atliekų Grupės kogeneracinėse jėgainėse paverčiama energija. 

2022–2025 m. strateginis tikslas – kiekvienas iš keturių verslo segmentų (Tinklai, Žalioji gamyba, Lanksčioji gamyba, Sprendimai klientams) įgyvendina bent po vieną reikšmingą iniciatyvą, skirtą išteklių naudojimo mažinimui, pakartotinio išteklių panaudojimo arba perdirbimo skatinimui. 

Ekosistemų ir biologinės įvairovės apsauga

Vykdydami veiklą siekiame sumažinti bet kokį tiesioginį ir netiesioginį neigiamą poveikį, kurį patiria biologinė įvairovė ir kraštovaizdis, pavyzdžiui, buveinių suskaidymas ir rūšių migracijos apsunkinimas, lizdų perkėlimas oro linijų priežiūros atveju, poveikis vandens organizmams ir vandens paukščiams hidroenergetikoje, vėjo jėgainių keliamos potencialios grėsmės migruojantiems paukščiams ir šikšnosparniams ir kiti poveikiai. 

Grupė siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti energijos gamybos įrenginių poveikį žmonėms ir aplinkai, diegti inovatyvias, efektyvias ir saugias technologijas. Siekiame veikloje naudoti geriausias turimas technologijas ir siekti daugiau, nei nustatyta minimaliuose reikalavimuose. Todėl stebime poveikį biologinei įvairovei ir saugomoms rūšims, apie kurį galite daugiau sužinoti čia. Iki 2025 m. sieksime mažinti neigiamą poveikį biologinei įvairovei ir, bendradarbiaudami su aplinkosaugos ekspertais, vystysime rūšių ir ekosistemų atkūrimo projektus, kuriais kompensuosime poveikį rūšims ir ekosistemoms, kurio dėl veiklos specifikos negalime sumažinti. 

2022–2025 m. strateginis tikslas – sukurtas teigiamas poveikis (angl. net gain) biologinei įvairovei. 

Ateičiai pasiruošę darbuotojai

Energetiškai sumanų pasaulį kuria darbuotojai. Vykdant veiklą svarbu, kad darbuotojai dirbtų saugiomis sąlygomis, turėtų tinkamas kompetencijas ir galėtų save realizuoti. Taip pat Grupei strategiškai svarbu pritraukti talentus iš įvairių visuomenės grupių ir puoselėti įtraukią darbo aplinką.  

Grupė yra viena didžiausių darbdavių Lietuvoje, todėl formuoja ir siekia palaikyti organizacijos kultūrą, kuri puoselėtų ilgalaikę darbdavio ir darbuotojo partnerystę, grįstą Grupės vertybėmis ir Etikos kodeksu, abipusiu supratimu ir galimybe drauge kurti energetiškai sumanų pasaulį. Savo veiklą vykdome ir tikslų siekiame ne tik tausodami aplinką, bet ir rūpindamiesi darbuotojų gerove: mums tai – tvaraus veikimo sąlyga. Todėl Grupė nuolat kuria, ieško ir išbando skirtingas priemones, kurios galėtų prisidėti prie geros darbuotojų savijautos. 

Darbuotojų saugos didinimas

Dauguma Grupės darbuotojų dirba energijos gamybos ir skirstymo srityse, kur nuolat susiduria su potencialiais pavojais, todėl didelis dėmesys Grupėje skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai. Laikomės Nulinės tolerancijos nelaimingiems atsitikimams politikos. Ją įgyvendinant svarbus privalomųjų reikalavimų laikymasis, gerai suplanuotos ir įdiegtos sveikatos ir saugos valdysenos sistemos, saugos kultūra ir darbuotojų požiūris. Už saugią ir sveiką darbo aplinką atsakingi aukščiausio lygmens vadovai, o saugos kultūra suvokiama kaip organizacijos kultūros dalis. Grupė palaiko aktyvų dialogą su savo darbuotojais dėl sveikatos priežiūros, stebėsenos, saugios ir švarios darbo aplinkos palaikymo, sveikatos ir saugos sąlygų darbe gerinimo. Didelė dalis darbų Grupėje atliekama rangovų, todėl Grupė kelia tikslus vis stipriau įtraukti rangovus į gerųjų darbuotojų saugos praktikų taikymą. 

Stebime darbuotojų saugos rodiklius visose Grupės įmonėse. Pagrindinis pažangos rodiklis – TRIR (angl. total recordable injury rate) matuoja sužeidimų skaičių milijonui dirbtų valandų. 

2022–2025 m. strateginis tikslas – 0 darbuotojų ir rangovų mirčių, darbuotojų TRIR <1,90. 

Darbuotojų ryšius ir sveikatą puoselėjanti darbovietė

Grupė siekia būti geriausia vieta dirbti. Stebėdama darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą, Grupė nuo 2019 m. kas ketvirtį atlieka darbuotojų patirties vertinimo tyrimą, kuris sudaro išsamų vaizdą apie tai, kaip įvairiuose mūsų įmonės veiklos etapuose jaučiasi darbuotojas. Darbuotojų klausiame, ar jie rekomenduotų įmonę savo pažįstamiems, o atsakymų į šį klausimą rezultatas nurodo eNPS (angl. Employee Net Promoter Score) įvertį Grupėje. eNPS, įtrauktas tarp Grupės strateginių rodiklių, yra vienas pagrindinių darbuotojų patirties rodiklių. Kartu su pagrindiniu eNPS klausimu užduodame ir kitų klausimų, susijusių su ugdymu, motyvacija, kasdiene veikla ir veiklos vertinimu. Atsakymai į šiuos klausimus suformuoja apibendrintą darbuotojų patirties vertinimą šiuose keturiuose skirtinguose procesuose.  

2022–2025 m. strateginis tikslas – bent 50 % darbuotojų rekomenduoja Grupę kaip darbdavį (angl. employee net promoter score, eNPS). 

Įvairi ir įtrauki organizacija

Vertiname darbuotojų įvairovę ir siekiame užtikrinti visiems savo darbuotojams lygias galimybes būti visaverte organizacijos dalimi. Tai reiškia lygias galimybes įsidarbinti, sklandžiai dirbti, gauti sąžiningą atlygį, gerai jaustis, tobulėti, siekti karjeros, derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, realizuoti savo įgūdžius ir talentus. Taigi, kaip nustatyta Grupės lygių galimybių ir įvairovės politikoje, Grupės įmonės netoleruoja diskriminacijos, skatina visuomenės įvairovę atspindinčią darbo aplinką, savo veikloje diegia pagarbos įvairovei principus.  

Grupei svarbi ir darbuotojų įvairovės teikiama nauda komandoms ir visai organizacijai. Kai Grupę sudaro įvairūs žmonės, kurie jaučiasi įsitraukę, vertinami, turintys lygias galimybes, ši įvairovė lemia geresnius sprendimus, inovacijas, kūrybiškumą, atsparumą rizikoms, produktyvumą ir darbuotojų lojalumą. Tradiciškai energetikos sektoriuje dominuoja vyrai – pagal „Equal by 2030” atliktą tyrimą, analizavusį 140 energetikos įmonių, moterys jose vidutiniškai sudarė 23 proc. visų darbuotojų. Aukščiausio lygio pozicijose – tik 18 proc. Todėl Grupė skiria didelį dėmesį šio rodiklio gerinimui, vykdydama tikslingas moterų pritraukimo inciatyvas, skatindama vidinę karjerą, kurdama įtraukią aplinką ir visiems darbuotojams suteikdama papildomas naudas, leidžiančias geriau derinti darbą ir šeiminius įsipareigojimus. 

Grupės 2022–2025 m. strateginis tikslas – bent 34 % moterų aukščiausio lygio pozicijose. 

Patikima organizacija

Patikima organizacija – tai organizacija, kuri yra tvirta, pasiruošusi ateities pokyčiams ir kuria gali pasitikėti jos suinteresuotosios šalys. 

Palaikydami santykius su suinteresuotosiomis šalimis, siekiame dirbti skaidriai ir taikyti gerąsias valdysenos praktikas. Glaudus santykių su bendruomenėmis, kurių artimoje aplinkoje veikiame, valdžios institucijomis, akcininkais, klientais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis palaikymas – vienas pagrindinių skaidrios ir atsakingos mūsų veiklos principų, nustatytų Etikos kodekse ir Darnumo politikoje. Veikiame nuosekliai ir skaidriai, prisiimdami atsakomybę už savo veiklą ir bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis. 

Skaidri ir etiška veikla

Skaidrumas, korupcijos prevencija ir įsipareigojimų vykdymas sudaro atsakingos ir patikimos organizacijos veiklos pagrindą. Nuolat stipriname atsakingo verslo principų ugdymą, netoleruojame jokių korupcijos formų, laikomės aukštų etikos, atskaitingumo ir skaidrumo standartų. Mūsų kasdienėje veikloje integruoti ne tik piktnaudžiavimą rinka reguliuojantys ES dokumentai, bet ir Lietuvos banko, „Nasdaq Vilnius“, Londono akcijų biržos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijų dokumentai ir gairės. 

2022–2025 m. strateginis tikslas – bent 95 % darbuotojų netoleruoja korupcijos (vertinama pagal kasmet vykdomos korupcijos sąmoningumo apklausos rezultatus). 

Atspari veikla ir tvarios vertės kūrimas

Vienas iš organizacijos patikimumo požymių yra jos pasirengimas ir atsparumas įvairiems ateities pokyčiams. Atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, Lietuvos ir kaimyninių šalių ambicijas ekonomikos raidą sieti su tvarumo kriterijais, įmonės veiklos tvarumo stiprinimas tampa įmonės ilgalaikės sėkmės sąlyga. 

Siekdami savo vizijos, mes keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis. Todėl Grupė planuoja tolesnes investicijas į žaliosios gamybos plėtrą, skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, elektromobilių įkrovimo plėtros projektus. Taip užtikrinsime, kad įmonės augimas ne tik nedidins jos neigiamo pėdsako aplinkai ir visuomenei, bet ir prisidės prie teigiamų pokyčių žaliojoje transformacijoje.  

Europos Sąjungos taksonomija – tai ekonominės veiklos klasifikatorius, nurodantis, kurios ekonominės veiklos teigiamai prisideda prie Europos žaliojo kurso tikslų ir kurie tvarumo kriterijai jose turėtų būti įgyvendinti, siekiant užtikrinti veiklų teigiamą poveikį aplinkai. Grupė siekia, kad vienas iš jos augimo rodiklių – koreguotas EBITDA – būtų siejamas su ES taksonomijos kriterijais. Tokiu būdu kuriame patikimą, atsparią organizaciją.  

2022–2025 m. strateginis tikslas – Koreguoto EBITDA iš tvarių veiklų dalis siekia ne mažiau 70 %. 

Darnaus vystymosi tikslai

Aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo verslo tikslus, kurie dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT). Prisidedame prie visų DVT įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdami penkiems, kurių siekiant galime įdėti reikšmingiausią indėlį.

                                  7 be fono8 be fono9 be fono12 be fono13 be fono

7. Prieinama ir švari energija

Mūsų indėlis, siekiant, kad visi galėtų naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija:

 • Užtikriname energetikos paslaugų prieinamumą,
 • Plėtojame atsinaujinančią energiją,
 • Skatiname švarios energijos plėtrą ir vartojimą,
 • Diegiame inovacijas energetikoje.
8. Deramas darbas ir ekonominis augimas

Mūsų indėlis skatinant tvarų, darnų ekonominį augimą ir veiksmingą įdarbinimą:

 • Darbuotojams užtikriname vienodas darbo ir užmokesčio sąlygas,
 • Besąlygiškai gerbiame žmogaus teises ir laisves,
 • Netoleruojame jokių diskriminacijos ir priekabiavimo formų,
 • Palaikome saugaus darbo kultūrą.
9. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

Mūsų indėlis plėtojant lanksčią infrastruktūrą, skatinant visa apimančią ir darnią industrializaciją bei inovacijas:

 • Investuojame į tvarią infrastruktūrą ir jos gerinimą,
 • Prisidedame prie mokslinių tyrimų, investuojame į plėtros projektus,
 • Palaikome tarptautinį bendradarbiavimą,
 • Padedame plėtojantiems visuomenei naudingas inovacijas.
12. Atsakingas vartojimas ir gamyba

Mūsų indėlis siekiant užtikrinti atsakingą vartojimą ir gamybą:

 • Didelį dėmesį skiriame patikimų partnerių atrankai ir sąžiningos partnerystės užtikrinimui,
 • Skatiname atsakingą energijos vartojimą,
 • Kurdami produktus ir paslaugas siekiame efektyviai naudoti išteklius,
 • Skatiname atliekų rūšiavimą ir racionalų išteklių valdymą bei naudojimą,
 • Plėtojame žaliosios energijos gamybos pajėgumus.
13. Klimato kaitos poveikio švelninimas

Mūsų indėlis imantis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų:

 • Įgyvendiname dekarbonizacijos strategiją,
 • Mažiname veiklos poveikį aplinkai ir siekiame valdyti emisijas, kad ilgainiui taptume CO2 neutralūs,
 • Laikomės aukščiausių aplinkos apsaugos ir ekologinių standartų,
 • Didiname energetinės infrastruktūros atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos poveikių.