Santrauka

Siekdami įgyvendinti savo strategiją, 2024–2027 m. laikotarpiu planuojame investuoti 3,0–4,0 mlrd. Eur, iš kurių daugiau nei 85–90 proc. Investicijų turėtų atitikti ES Taksonomijos reglamento reikalavimus.

Planuojame 1,8–2,4 mlrd. Eur (apie 61 proc. visų Investicijų) skirti žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo technologijų plėtrai bei padvigubinti Veikiančius Žaliuosius pajėgumus. Daugiau nei pusė Investicijų į Žaliųjų pajėgumų segmentą 2024–2027 m. laikotarpiu yra susijusios su naujais Veikiančiais Žaliaisiais pajėgumais, kurių veiklos pradžia numatoma po 2027 m.

Planuojame 1,1–1,3 mlrd. Eur, apie trečdalį, Investicijų skirti atsparaus ir efektyvaus elektros skirstymo tinklo, kuris yra vienas svarbiausių elementų vykdant sėkmingą energetikos sektoriaus transformaciją, plėtrai.

Tikimės, kad 2027 m. Grupės Koreguotas EBITDA sieks apie 550–650 mln. Eur (2023 m. siekė 484,7 mln. Eur). Vidutinis Koreguoto ROCE lygis 2024–2027 m. turėtų būti 6,5–7,5 proc. 
 
Taip pat tikimės 2024–2027 m. laikotarpiu išlaikyti „BBB“ ir aukštesnį kredito reitingą. Toliau vykdysime investicijų programą, siekdami išlaikyti mažesnį nei 5 kartai Grynosios skolos / EBITDA santykį.

Toliau laikomės įsipareigojimo kasmet dividendus didinti bent 3 proc., o tai reikštų 7,3–8,0 proc. numanomą dividendų pajamingumą 2024–2027 m. laikotarpiu.  

DM

Mes kryptingai investuojame, siekdami savo ilgalaikio tikslo – iki 2030 m. įrengti 4–5 GW veikiančių Žaliųjų pajėgumų ir toliau išnaudojame žaliosios energetikos plėtros potencialą, kartu prisidėdami prie energetikos sektoriaus pertvarkos ir elektrifikacijos Baltijos šalyse bei Lenkijoje.

Mūsų plėtros ambicijos yra pagrįstos mūsų didelės apimties vystomu Žaliųjų pajėgumų portfeliu. Taip pat plečiame Tinklus, nes tai vienas svarbiausių sėkmingą energetikos sektoriaus pertvarką lemiančių komponentų.
 

Darius Maikštėnas

„Ignitis grupės“ vadovas

JR

Didžioji dalis mūsų 2024–2027 m. investicijų bus skiriama Žaliųjų pajėgumų plėtrai. Tokiu būdu iki 2027 m. padvigubinsime šiuo metu veikiančius pajėgumus. Trečdalį investicijų skirsime Tinklų stiprinimui ir plėtrai. Tai padidins jų atsparumą ir įgalins kitų sektorių elektrifikaciją.

Išskirtinis dėmesys ir toliau bus teikiamas finansinei disciplinai. Toliau nuosekliai laikomės įsipareigojimo kasmet dividendus didinti bent 3 proc., o tai reikštų 8,0 proc. numanomą dividendų pajamingumą 2027 m.
 

Jonas Rimavičius

„Ignitis grupės“ finansų vadovas

Mūsų tikslai

Strateginiai siekiai ir finansinės gairės

Veikiantys žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo pajėgumai:
- 2027 m.2,4–2,6 GW
- 2030 m.4,0–5,0 GW

Koreguotas EBITDA, 2027 m.550–650 mln. Eur
- Tame tarpe tvari dalis1, 2027 m.≥70–75 %

Vidutinis ROCE, 2024–2027 m.6,5–7,5 %

Grynoji skola/Koreguotas EBITDA, 2024–2027 m.< 5x

Solidus investicinis kredito reitingas (S&P), 2024–2027 m."BBB" ir aukštesnis

Dividendų politikaMinimalus 3%
metinis augimas

- Minimalūs dividendai, tenkantys vienai akcijai2, 2027 m.≥1,45 Eur
- Dividendų pajamingumas2, 2024–2027 m.7,3–8,0 %

ŠESD emisijų kiekio mažinimas: 
- 2027 m.: Anglies dioksido išmetimo intensyvumas,
susijęs su 1 ir 2 apimčių ŠESD kiekiu
(20–40 % mažinimas lyginant su 2023 m.)
215–289 g CO₂ ekv./kWh
- 2040–2050 m.: atitinkantis 1,5°C scenarijųNulinis ŠESD emisijų balansas

 

1Tvarus koreguotas EBITDA yra bendro koreguoto EBITDA dalis siejama su kriterijus atitinkančiomis taksonominėmis ekonominėmis veiklomis. Grupė šį rodiklį apskaičiuoja pagal savo nustatytą metodiką, kadangi šis rodiklis nėra aprašytas ES Komisijos deleguotame akte 2021/2178.
2Apskaičiuota pagal akcijų skaičių (72 388 960 paprastųjų akcijų). Planuojamas (metinis) dividendų pajamingumas 2024–2027 metų laikotarpiu apskaičiuotas pagal Ignitis grupės akcijos kainą: 18.14 €/akciją (uždarymo kaina 2024 m., balandžio 25 d.).

Mūsų strateginiai veiklos rodikliai

Investicijos, 2024–2027 m.3,0–4,0 mlrd. Eur
- tame tarpe investicijų dalis,
atitinkanti ES taksonomiją3,2024–2027 m.
≥85–90 %

Žalieji pajėgumai: pagaminta elektros energija (neto),
be Kruonio HAE, 2027 m.
~3,0–4,0 TWh

Elektros SAIFI: vidutiniškai per 2024–2027 m.≤1,05

Elektros energijos tiekimo portfelis, 2027 m.~9,0–11,0 TWh

Vidutinis Rezervinių pajėgumų prieinamumas, 2024–2027 m.>98 %

Sauga darbe 2024–2027 m.:
- Mirtini nelaimingi atsitikimai darbuotojų ir rangovų0
- Bendras nelaimingų atsitikimų skaičius (angl. TRIR)
darbuotojų ir rangovų
≤2,1
≤1,5 ir ≤2,7

Įsitraukę darbuotojai, įvairovė ir įtrauktis darbovietėje:
-Darbuotojų patirties indeksas (eNPS), 2024–2027 m.≥50

Lyčių balanso didinimas tarp aukščiausio lygio vadovų:
-Moterų dalis aukščiausio lygio pozicijose, 2027 m.~30 %

 

3Investicijų dalis, skirta kriterijus atitinkančių taksonominių ekonominių veiklų priežiūrai ar plėtrai. Investicijų ir faktinio CAPEX pagal Taksonomiją (angl. Taxonomy CAPEX KPI ) skaičiavimo metodologijos skiriasi.

2023 m. integruotas metinis pranešimas

2023 m. integruotas metinis pranešimas

Susipažinkite su strateginiais ir finansiniais rezultatais, susijusiomis ataskaitomis ir kita aktualia informacija.

More

Daugiau

Mūsų vertybės
Pagrindinis siekis
SP
Integruotas verslo modelis