2023 m. veiklos apžvalga

Sausis

Įgyvendinome du eksperimentus su darbo skelbimais, kuriais siekėme išsiaiškinti, ar įmanoma padidinti moterų kandidačių dalį darbuotojų atrankose, paverčiant darbo skelbimus aktualesniais kandidatėms moterims. Pastebėjome, kad pareigybės galūnę nurodę pirmiausia moteriškos lyties (o vyriškos – skliausteliuose), sulaukėme daugiau moterų susidomėjimo darbo skelbimais. Nusprendėme toliau ieškoti, kokios darbo skelbimų korekcijos paskatintų moteris dažniau sukandidatuoti į atviras darbo pozicijas.

Vasaris

Patvirtinome Grupės smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką. Jos tikslas – numatyti ir įgyvendinti veiksmingas prevencijos priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo smurto ir priekabiavimo bei padėti jiems aiškiai suprasti galimas to apraiškas darbe, atpažinti požymius bei žinoti teisinės gynybos būdus. Kartu su politikos priėmimu pradėjome darbuotojų informavimo kampaniją apie smurto ir priekabiavimo prevenciją, organizavome gyvus mokymus komandoms. 

Kolegialų organų atrankų komisijos nario sąžiningumo deklaracijoje įterpėme įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes atrankos metu. Deklaracijoje taip pat numatytas įsipareigojimas formuoti kuo labiau lyčių požiūriu subalansuotus kandidatų trumpuosius sąrašus, reikalaujant tokio standarto laikymosi ir iš atrankos agentūros.

Kovas

Veiklą pradėję 2022 m., Gerovės mentoriai savo skaičiumi išaugo dvigubai – nuo 18 iki 36. Gerovės mentoriai konsultuoja darbuotojus asmeniškai, veda mokymus komandoms, fasilituoja diskusijas, konsultuoja vadovus. Kolegos, prieš tapdami gerovės mentoriais, praėjo specialią atranką, kelių dienų mokymus, atliko praktiką ir išlaikė egzaminą. Jie toliau gilina savo kompetencijas dalyvaudami mokymuose, supervizijose ir tokiu būdu siekia ir darbuotojų, ir visos organizacijos gerovės.

Balandis

Daugiau kaip 40 Grupės vadovų dalyvavo 8 savaičių dėmesingu įsisąmoninimu (angl. mindfulness) grįstoje streso valdymo programoje, skirtoje ugdyti vadovų dėmesingumą ir sąmoningumą. Įvertinus įgūdžius prieš ir po dalyvavimo programoje nustatyta, kad 84,6 proc. vadovų ženkliai patobulino šiuos įgūdžius, o 53,8 proc. – pagerino jų taikymo rezultatus (tapo kurs kas aktyvesni – besijaučiantys galį padaryti daugiau). 

Tęsėme darbuotojų sąmoningumą skatinančią vizualinę kampanija, kurios metu iliustruotų istorijų forma komunikavome apie lygias galimybes, priekabiavimą, etišką bendravimą, lyčių lygybę, mikroagresiją ir kt. temas. Taip skatiname pagarbaus, empatiško bendravimo kultūrą ir darbuotojų diskusijas žmogaus teisių temomis. Ši kampanija truko 4 mėnesius.

Gegužė

Grupėje antrus metus minėjome Tarptautinę dieną prieš homofobiją. Dieną minėjome suorganizuodami diskusiją su kitų įmonių atstovais, kurioje aptarėme LGBT žmonių įtraukties aspektus. Taip pat sukūrėme el. pašto parašo ženklelį ir MS Teams fonus virtualiems susitikimams – priemones, kuriomis kolegos gali parodyti savo palaikymą ir siųsti žinutę, kad mūsų organizacijoje svarbus yra kiekvienas. Prie pagrindinio biuro šią dieną buvo iškelta ir vaivorykštės vėliava, rodanti atvirumą ir palaikymą LGBT kolegoms. 

Eksperimentinio formato mokymai, kuriuose buvo ugdomas atsparumas perdegimo rizikoms, įgavo naują formą. Ją atradome atlikę 2022 m. mokymuose dalyvavusių vadovų kokybinę apklausą. 2023 metais vadovams pasiūlėme skirtingų sričių ekspertų – GEROVĖS GURU – paskaitas, kuriose į mums įprastus streso ir nuovargio reiškinius buvo žiūrėta per mokslo, filosofijos, sociologijos ir kitų disciplinų prizmę. Šių paskaitų vertinimas 4,6 iš 5 balų.

Birželis

Tęsėme prieš metus pradėtą #EnergiseEquality iniciatyvą. Jos metu diskusijų moderatoriais tapę Grupės darbuotojai vedė diskusijas su Kaune ir Kauno regione dirbančiais kolegomis apie lyčių lygybės ir lygių galimybių svarbą. Renginio metu taip pat vyko vadovybės diskusija ir pokalbis su kviestiniais svečiais. Diskusijose dalyvavo apie 60 kolegų. 

Patvirtinome veiksmų aprašą, kuris padeda siekti lyčių įvairovės užtikrinimo Grupės įmonių aukščiausio lygmens vadovų atrankose sudaromuose trumpuosiuose kandidatų sąrašuose. Veiksmų aprašas konkrečiau apibrėžia, kokius veiksmus turi atlikti talentų pritraukimo specialistai, kad lyčių įvairovės būtų siekiama efektyviau.

Parengėme ir vadovams pristatėme perdegimo rizikos švieslentę – inovatyvų įrankį, skirtą stebėti ir vertinti komandų perdegimo riziką kiekvieną ketvirtį. Nusprendėme, kad sieksime mažinti didesnę perdegimo riziką turinčių komandų skaičių. 2022 m. tokių komandų buvo 9%, 2023 m. – 4,5%. Vadovus skatiname siekti, kad tokių komandų būtų mažiau nei 5%. 

Sukūrėme galimybių analizę ir veiksmų planą, skirtą darbuotojų, grįžtančių iš vaiko priežiūros atostogų, įtraukčiai. Pasiekėme, kad darbuotojų, grįžtančių iš vaiko priežiūros atostogų, atlygis būtų peržiūrimas, kad atostogų metu darbuotojai galėtų išlaikyti papildomas naudas, kad komunikacija su atostogose esančiais darbuotojais tęstųsi, o sugrįžimas būtų sklandesnis.

Liepa

Grupės vadovas Darius Maikštėnas pasirašė Moterų įgalinimo principus (angl. Women‘s Empowerment Principles), kuriems yra įsipareigojusios virš 8 tūkst. organizacijų visame pasaulyje. Grupė tapo devintoji organizacija, pasirašiusi šiuos principus Lietuvoje ir pirmoji energetikos įmonė, priėmusi tokį įsipareigojimą. Šis parašas žymi tai, kad Grupė rimtai vertina lyčių lygybės klausimus ir pasižada dėti dar daugiau pastangų tą lygybę ir lygias galimybes užtikrinti.

Kaip ir praėjusiais metais, organizavome ir dalinai finansavome savaitines darbuotojų vaikų dienos stovyklas. Sudarėme sąlygas šia galimybe pasinaudoti ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų darbuotojams. Vaikų vasaros atostogų metu šiose stovyklose dalyvavo maždaug 200 darbuotojų vaikų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Elektrėnuose.

Rugpjūtis

Grupėje startavo visiems darbuotojams privalomi smurto ir priekabiavimo prevencijos mokymai. Jie padeda geriau susipažinti su 2023 m. pradėjusia galioti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir aiškiau suprasti, kokios gali būti netinkamo elgesio apraiškos darbe, susipažinti su reagavimo būdais ir gynybos priemonėmis. Mokymus baigė 3752 (83%) Grupės darbuotojų.

Rugsėjis

Grupė tapo finalininke tarptautiniuose „ESG įmonių apdovanojimuose“ (angl. “ESG Corporate Awards”), kategorijoje „Geriausia įvairovę, lygias galimybes ir įtrauktį kurianti įmonė“ (angl. “Best Company for Diversity, Equity & Inclusion).

Spalis

Atnaujinome Grupės Atlygio gaires, kuriose nustatėme taisyklę, kad darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, jo ar jos atlygis turi būti peržiūrėtas. Iki šiol ši nuostata buvo tik rekomendacinio pobūdžio. Šis pokytis užtikrina atlygio teisingumą ir mažina darbo užmokesčio atotrūkį tarp moterų ir vyrų. 

Pradėtas ir iki metų pabaigos atliktas tyrimas apie organizacijos kultūrą LGBT darbuotojų atžvilgiu ir LGBT kolegų įtrauktį. Tyrimo metu buvo surinktos įžvalgos tiek apie organizacinį klimatą, tiek apie pačių LGBT darbuotojų patirtis. Įžvalgų pagrindu 2024 m. planuojame atlikti veiksmus, kurie padidintų LGBT darbuotojų įtrauktį ir taip pagerintų lygių galimybių padėtį organizacijoje. 

Spalio 10-ąją minėjome Pasaulinę psichikos sveikatos dieną ir, neapsiribodami viena diena, jai skyrėme visą savaitę. Ta proga socialiniuose tinkluose vyko kampanija #PriimameTaveVisą, kurioje emocinės sveikatos, priėmimo ir atvirumo temomis dalijosi gerovės mentoriai.

Lapkritis

Antrus metus iš eilės Grupės įmonės buvo įvertintos kaip lyderės lygių galimybių atskaitomybės srityje. Lietuvos įvairovės chartija atliko naują tyrimą, kurio metu vertino, kaip 20 didžiausių Lietuvos įmonių yra pasirengusios užtikrinti lygias galimybes. Tirta, ar įmonės turi įvairovės tikslus ir jų siekia, ar praneša apie pažangą ir pan. Dėl metodikos specifikos Grupės įmonės buvo vertintos atskirai. Kaip ir praėjusiais metais, UAB „Ignitis“ užėmė pirmąją vietą. Abi antrąsias vietas užėmė AB „Energijos skirstymo operatorius ir AB „Ignitis gamyba“. 

Kolegų vyrų iniciatyva pirmą kartą mūsų Grupėje įvyko lapkričio – vyrų sveikatos mėnesio – minėjimas. Jo metu keturi vyrai augino barzdas ir dalijosi mėnesio pradžios ir pabaigos nuotraukomis, pasakojo apie savo santykį sveikatos tema ir kvietė kitus vyrus aktyviau rūpintis savimi. Taip pat įvyko gydytojo pravesta paskaita apie vyrų sveikatą, kurios didžiąją dalį dalyvių  – 75 proc. – sudarė vyrai.

 Sukurta nauja Grupės strateginė iniciatyva – programa „Atsparumą kurianti gerovė“. Jos tikslas – paruošti darbuotojus gyvenime ir darbe pasitaikantiems iššūkiams, kad darbuotojai taptų atsparūs ir galėtų prasmingai siekti aukštesnio tikslo – kurti 100 % žalią ir saugią energetikos ekosistemą. Ši nauja programa bus įgyvendinama 2024 m. Programos sėkmės indikatoriai – sumažėjęs komandų perdegimo rizikos rodiklis ir padidėjęs darbuotojų psichologinio atsparumo rodiklis.

 Europos lyčių lygybės institutas atrinko Grupėje vykdomas lyčių lygybės iniciatyvas tarp 20 gerųjų praktikų, integruojančių lyties aspektą Europos žaliojo kurso srityse. Praktikos buvo atrinktos iš 10 Europos Sąjungos valstybių. Įtrauktos šios Grupėje veikiančios iniciatyvos: Įtraukių atrankų programa, #EnergiseEquality iniciatyva ir Energetikos eksperčių matomumo projektas.

Gruodis

Gerovės mentoriai jau antrus metus savo dėmesį skiria darbuotojams, kurie aptarnauja klientus, laikydami juos esant padidintoje distreso ir perdegimo rizikoje. 2023 metais į šias komandas gerovės mentoriai vyko su paskaita apie kognityvinį lankstumą ir su jomis aptardami iššūkius keliančias situacijas. Įvyko 23 tokios sesijos. Beje, per 2023 metus gerovės mentoriai pravedė 155 asmeninius pokalbius (2022 m. – 93) ir 76 veiklas komandoms (2022 m. – 65). 

Aprašytas reagavimo į darbuotojų perdegimą algoritmas, apimantis prevenciją, intervenciją ir postvenciją. Jo praktinis veikimas bus detalizuojamas diskusijose su šalimis, įtrauktomis į algoritmą. 

8 savaičių dėmesingu įsisąmoninimu (angl. mindfulness) grįstą streso valdymo programą baigė dar viena grupė –  virš 30 kolegų. 8 savaičių programoje jie mokėsi keisti savo santykį su stresu, kad atspariau reaguotų įtemptose situacijose. 

Per metus moterų energetikos eksperčių, kurios dirba Grupėje, citavimas žiniasklaidoje paaugo nuo 4% iki 19%. Didindami moterų matomumą žiniasklaidoje, siekiame ne tik suteikti lygias galimybes organizacijos moterims ir vyrams dalintis savo ekspertiškumu, bet ir keisti viešąjį įvaizdį, kad energetika yra „vyrų zona“.