Tikslinė finansinė parama aukštosioms mokykloms

Paraiškų teikimo laikotarpis sustabdytas ir naujų paraiškų lauksime kitais metais

 

asd

AB „Ignitis grupė“, siekdama skatinti Grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių - elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos - patrauklumą ir populiarumą, gali skirti paramą aukštosioms mokykloms (valstybiniams universitetams ar valstybinėms kolegijoms), vykdančioms studijų programas šiose studijų kryptyse, kurios atitinka „Ignitis grupė“ Paramos valdymo taisyklėse nustatytus reikalavimus bei paramos skyrimo kriterijus.

Šiais metais „Ignitis grupė“ iš viso planuoja skirti 150 tūkst. eurų paramą 50-čiai stipendijų pirmo kurso studentams. Viena stipendija studentui sudarytų 300 EUR per mėnesį ir būtų skirta 10 mėnesių laikotarpiui.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokią paramą skiria „Ignitis grupė“?

„Ignitis grupė“ skiria finansinę paramą aukštosioms mokykloms (valstybinėms universitetams ir valstybinėms kolegijoms), vykdančioms studijų programas svarbiose studijų kryptyse: elektros inžinerija ir (arba) energijos inžinerija.

Kas reglamentuoja „Ignitis grupė“ paramos skyrimą?

Paramos skyrimą reglamentuoja:

- Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

- Grupės paramos skyrimo politika

- „Ignitis grupė“ paramos valdymo taisyklės

Kodėl „Ignitis grupė“ skiria paramą?

AB „Ignitis grupė“ siekia skatinti Grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių - elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos - patrauklumą ir populiarumą.

Kas gali gauti „Ignitis grupė“ finansinę paramą?

Aukštosios mokyklos (valstybiniai universitetai ir valstybinės kolegijos), vykdančios elektros inžinerijos ir (ar) energijos inžinerijos studijų krypčių studijų programas, ir atitinkančios „Ignitis grupė“ Paramos valdymo taisyklėse nustatytus reikalavimus bei paramos skyrimo kriterijus.

Ar paramos gavėjams taikomi reikalavimai ir paramos skyrimo kriterijai?

Taip, susipažinti su taikomais reikalavimais ir paramos skyrimo kriterijais galima susipažinti „Ignitis grupė“ paramos valdymo taisyklėse (8.1-8.5 punktai).

Kam gali būti naudojama parama?

Parama panaudojama skiriant stipendijas pirmosios pakopos pirmo kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems elektros inžinerijos ir (ar) energijos inžinerijos studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma. Paramos panaudojimo tvarka detalizuojama Paramos sutarties projekte.

Kokio dydžio finansinę paramą galima gauti?

Viena aukštoji mokykla gali gauti ne daugiau kaip 45 000 EUR finansinės paramos (t.y. 15 stipendijų po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui).

Kas ir kaip spręs, ar parama skiriama ir koks jos dydis?

Paraiškų vertinimą atlieka Vertinimo komitetas. Sprendimą dėl paramos skyrimo/ neskyrimo, paramos dydžio priima Bendrovės valdyba.

Galima Paramos suma nustatoma, vadovaujantis šiais principais:

  1. Apskaičiuojamas kiekvieno reikalavimus atitinkančio Pareiškėjo svertinis koeficientas, Pareiškėjo surinktų balų sumą padalinant iš visų reikalavimus atitinkančių Pareiškėjų surinktų balų sumos.
  2. Atsižvelgiant į Pareiškėjų svertinius koeficientus nustatoma maksimali kiekvienam Pareiškėjui galima skirti Bendrovės paramos teikimui paskirtos sumos dalis.
  3. Konkrečiam Pareiškėjui skiriama Paramos suma negali viršyti Paraiškoje nurodytos sumos (45 000 EUR).
Kaip gauti paramą?

Norėdami gauti paramą, pateikite šiuos užpildytus dokumentus:

Dokumentus prašome pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu: [email protected]

Kaip vyksta gautos finansinės paramos paskirstymas studentams?

Bendrovė ir aukštoji mokykla pasirašo paramos sutartį, kurioje aukštoji mokykla įsipareigoja atrinkti studentus, kuriems bus paskirtos stipendijos, pagal šiuos principus:

2.2.1.    studentas, pasirinko ir/ ar studijuoja aukštosios mokyklos vykdomos elektros inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties pirmosios pakopos studijų programos (vykdomos nuolatine forma) pirmame kurse.

2.2.2.    studentui nėra paskirta kita vardinė/ tikslinė stipendija;

2.2.3.    studentas nėra susijęs artimos giminystės ryšiais  su Paramos teikėjo vienasmeniais ir/ ar kolegialiais valdymo organais

2.2.4.    skiriant stipendiją prioritetas teikiamas studentams, kilusiems iš regionų, t. y. kitų Lietuvos miestų nei Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys ar Šiauliai, miestelių ar kaimų;

2.2.5.    skiriant stipendiją prioritetas teikiamas didesnį konkursinį balą surinkusiems studentams;

2.2.6.    skiriant stipendiją prioritetas teikiamas studentams, vykdantiems projektinę ar savanorišką veiklą su energetika susijusiose srityse;

2.2.7.    studentas, kuriam skiriama stipendija, privalo atitikti Sutarties 2.2.1 ir 2.2.3 punktuose nurodytus kriterijus, ir pageidautina, kad atitiktų bent vieną iš Sutarties 2.2.4 – 2.2.6 punktuose nurodytų kriterijų.

Ar už skirta paramą reikės atsiskaityti?

Taip, panaudojusios paramą aukštosios mokyklos Paramos sutartyje numatytais terminais ir tvarka turės užpildyti ir pateikti panaudojimo ataskaitą

Kaip bus viešinamas paramos teikimas?

Bendrovė ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Paramos suteikimo viešai Bendrovės interneto svetainėje skelbia informaciją apie suteiktą Paramą.

Nuo kada ir iki kada galima teikti paraiškas?

Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs ir naujos paraiškos bus laukiamos 2023 metais.

Ar gali būti pratęstas paraiškų teikimo terminas?

Ne, laikotarpis nepratęsiamas.

Kokios yra paramos naudojimo taisyklės?

Susipažinti su visomis paramos teikimo bei panaudojimo taisyklėmis galima čia: Paramos valdymo taisyklės ir Paramos sutarties projektas.

Kas konsultuoja dėl paraiškų pildymo ir kitų susijusių klausimų?

Kilus klausimams dėl paraiškų teikimo ar prašomos pateikti dokumentacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu: [email protected], +370 652 86 228 arba +370 659 40 482.

Ar ir kada bus skiriama parama antro kurso studentų stipendijoms?

Taip, nuo 2023 mokslo metų pradžios parama bus skiriama antro kurso nurodytų studijų krypčių studentų stipendijoms.

Ar bus skiriama parama užsienio universitetuose studijuojančių studentų stipendijoms?

Taip, nuo 2024 metų parama bus skiriama moksleivių, pasirinkusių inžinerinės pakraipos studijas geriausiuose pasaulio universitetuose , stipendijoms.

Ar bus finansuojamos kitos su energetika susijusios veiklos?

Taip, nuo 2023 metų paramą planuojama skirti  kitų Grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių  patrauklumą ir populiarumą skatinančioms iniciatyvoms.

Suteikta parama - informacija ruošiama

Nuotrauka
asd
Pavadinimas
Kontaktai
Aprašymas

Jei kyla klausimų ar reikalinga papildoma informacija, kviečiame rašyti el. paštu [email protected] arba telefono numeriais +37061585204 ir +37061001097.