„Ignitis grupė“ skelbia ambicingą 2024–2027 m. strateginį planą: sieks padvigubinti žaliuosius pajėgumus didesnėmis investicijomis

Data
2024 m. gegužės 15 d.
Pasidalinti
  • Investicijos: 3,0–4,0 mlrd. Eur 2024–2027 m. laikotarpiu − apie 1 mlrd. Eur daugiau nei praeitą strateginį laikotarpį. 

  • Didžioji dalis investicijų (1,8–2,4 mlrd. Eur) bus skirtos padvigubinti žaliųjų pajėgumų portfelį ir vystyti naujus projektus, kurie veiklą pradės po 2027 m.

  • Trečdalis investicijų bus skirta elektros skirstymo tinklo patikimumui, kokybei ir plėtrai užtikrinti – iki 400 mln. Eur daugiau negu investuota per praėjusius ketverius metus. 

  • 2024 m. 3 mėn. pasižymėjo stipriais rezultatais ir žaliųjų pajėgumų plėtra. 

„Ignitis grupė“ (Grupė), atsinaujinančiai energijai prioritetą teikianti integruota energetikos paslaugų bendrovė, didina investicijas ir planuoja iki 2027 m. padvigubinti žaliuosius pajėgumus. Grupė prisideda prie energetikos sektoriaus pertvarkos ir siekia įgalinti savo klientus Baltijos šalyse ir Lenkijoje naudotis žaliosios energijos technologijų privalumais.

Bendrovė taip pat paskelbė 2024–2027 m. strateginį planą, kuriame akcentuoja toliau didinanti investicijas, tikslingai plečianti žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo pajėgumus bei skirstymo tinklus, siekdama įgalinti energetikos sektoriaus transformaciją ir prisidėti prie kitų sektorių elektrifikacijos.

„Esame istorinės energetikos sektoriaus pertvarkos mūsų rinkose priešakyje ir kartu esame šių pokyčių varomoji jėga. Naudodamiesi visomis atsiveriančiomis galimybėmis, taip pat išliekame įsipareigoję siekti savo tikslo − sukurti 100 proc. žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms. Vadovaudamiesi Grupės strategija, nuolat vystome žaliuosius pajėgumus, kurių plėtra yra itin svarbi siekiant sukurti klimatui neutralią energetikos sistemą“,− teigė „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

Vienas svarbiausių strateginiame plane numatytų tikslų yra reikšmingas investicijų didinimas 2024–2027 m. laikotarpiu. 2027 m. bendros Grupės investicijos turėtų siekti 3,0–4,0 mlrd. Eur ir bus apie 1 mlrd. Eur didesnės investicijos, palyginti su ankstesniu 4 metų strateginiu laikotarpiu. 61 proc. investicijų bus skirtos žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo technologijų plėtrai. 

33 proc. (arba 1,1–1,3 mlrd. Eur) investicijų bus nukreiptos į elektros skirstymo tinklo patikimumą, kokybės užtikrinimą bei plėtrą Lietuvoje. Tai iki 400 mln. daugiau nei investuota per pastaruosius ketverius metus (0,9 mlrd. Eur 2020–2023 m.).

Grupė iki 2030 m. planuoja išvystyti 4–5 GW veikiančių žaliųjų pajėgumų ir didžiausią dėmesį skirti žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo technologijoms, tokioms kaip jūrinio ir sausumos vėjo parkai, energijos kaupimo sistemos (angl. BESS), hidroakumuliacinės elektrinės bei energijos kaupimo ir konvertavimo technologijos (angl. P2X). 

Šiuo metu Grupės vystomų žaliųjų pajėgumų portfelis siekia 7,4 GW, iš kurių 2,9 GW jau užtikrinti. Iki 2027 m. „Ignitis grupė“ siekia bendrai išvystyti 2,4–2,6 GW veikiančių pajėgumų – dvigubai daugiau nei 2023 m. (1,3 GW). 

Didžiausias dėmesys bus skiriamas sausumos vėjo parkų plėtrai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekiant iki 2027 m. išvystyti ne mažiau nei 700 MW pajėgumų. 

Grupė taip pat planuoja tęsti antrinių technologijų, įskaitant saulės elektrines, plėtrą ten, kur jos prideda vertę. Grupės tikslas – iki 2027 m. išvystyti 400 MW veikiančių saulės pajėgumų.

Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, „Ignitis grupė“ planuoja padidinti atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystymo komandą. 2027 m. „Ignitis renewables“ turėti dirbti 3,5 kartus daugiau darbuotojų.

Sparti veikiančių žaliųjų pajėgumų plėtra didina žaliojo lankstumo technologijų poreikį. Todėl, Grupė įgyvendina Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projektą, kuris turėtų būti užbaigtas 2026 m. ir kuris padidins elektrinės galią 110 MW (dabar – 900 MW). Grupė taip pat planuoja iki 2027 m. įvykdyti energijos kaupimo sistemų komercinę plėtrą ir įgyvendinti žaliojo vandenilio bei sintetinio kuro gamybos pilotinį projektą. 

Grupė yra pasirengusi prijungti augantį naujų klientų skaičių prie tinklo, toliau plėsti Lietuvos elektros skirstymo tinklą ir taip įgalinti energetikos sektoriaus pertvarką bei patenkinti augančią elektros paklausą, susijusią su kitų sektorių elektrifikacija.  

Augantis klientų portfelis ir dėmesys žaliosios energijos tiekimui turėtų reikšmingai padidinti Grupės tiekiamos elektros apimtis: nuo 6,7 TWh 2023 m. iki 9,0–11,0 TWh 2027 m. Be to, Grupė kuria pirmaujantį elektromobilių įkrovimo tinklą Baltijos šalyse ir plečiasi viešojo, komercinio ir namų įkrovimo paslaugų srityse. Ateityje Grupės elektromobilių įkrovimo tinklas suvartos reikšmingą dalį žaliosios elektros energijos.

Vienas svarbiausių su Grupės tvaria veikla susijusių tikslų yra anglies dioksido išmetimo intensyvumo, susijusio su 1 ir 2 apimties šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis, sumažinimas (apie 20-40 proc. 2027 m. lyginant su 2023 m.) didinant veikiančius žaliosios galios pajėgumus bei žaliosios elektros energijos, naudojamos Grupės veiklose, dalį.

Didindama elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekimą, Grupė padės klientams sumažinti anglies dioksido pėdsaką. Bendrovė tikisi, kad iki 2027 m. 30 proc. jos tiekiamos elektros energijos bus pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (2023 m. – 17 proc.).

Strateginiame plane numatyta, kad „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA 2027 m. sieks apie 550–650 mln. Eur (2023 m. siekė 484,7 mln. Eur). Vidutinis koreguoto ROCE lygis 2024–2027 m. turėtų būti 6,5–7,5 proc. Taip pat Grupė tikisi išlaikyti „BBB“ ir aukštesnį kredito reitingą 2024–2027 m. laikotarpiu.

Grupė ir toliau laikosi įsipareigojimo kasmet dividendus didinti bent 3 proc., o tai reikštų 7,3–8,0 proc. numanomą dividendų pajamingumą 2024–2027 m. laikotarpiu.

Grupė patvirtino 2024–2027 m. laikotarpio ilgalaikius tikslus, pagal kuriuos nustatoma pagrindinių vadovų kintama atlygio dalis. Išsamesnę informaciją apie atlygį už ilgalaikių tikslų pasiekimą pateikiame strateginio plano prieduose ir mūsų svetainėje (nuoroda).

„Ignitis grupė“ skelbia stiprius 2024 m. 3 mėn. rezultatus ir tolimesnes investicijas į Žaliųjų pajėgumų portfelį

„Ignitis grupė“ publikuoja Tarpinį pranešimą už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį, kuris pridedamas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės koreguotas EBITDA siekė 181,7 mln. Eur (+21,2 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu). Augimas užfiksuotas visuose segmentuose, išskyrus Rezervinių pajėgumų segmentą. Elektros tiekimo privatiems klientams veikla Sprendimų klientams segmente išliko nuostolinga (-8,2 mln. Eur). Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės koreguoto EBITDA dalį (42,4 proc.). 

Grupės investicijos, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, išaugo 73,4 proc. ir siekė 209,5 mln. Eur. Du trečdaliai investicijų buvo nukreipti į Žaliųjų pajėgumų segmentą, 90,5 proc. investicijų skirta Lietuvai. Atitinkamai, investicijos į šį segmentą išaugo tris kartus ir siekė 138,9 mln. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė investicijos į naujus sausumos vėjo parkus.

2024 m. 3 mėn. laikotarpiu „Ignitis grupė“ Žaliųjų pajėgumų portfelį padidino iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW), o veikiančius pajėgumus – iki 1,4 GW (nuo 1,3 GW). Užtikrinti pajėgumai šiuo metu siekia 2,9 GW. 

Tinklų segmente bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius viršijo 836 tūkst.

Sprendimų klientams segmente Grupė toliau plečia elektromobilių įkrovimo tinklą Baltijos šalyse ir užsitikrino reikšmingą skaičių lokacijų, kuriose bus įrengtos 67 elektromobilių įkrovimo prieigos.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur

2024 m. 3 mėn.

2023 m. 3 mėn.

Pokytis

Koreguotas EBITDA 

181,7

149,9

21,2 %

Žalieji pajėgumai2

77,1

70,0

10,1 %

Tinklai

65,5

48,7

34,5 %

Rezerviniai pajėgumai

20,0

28,6

(30,1 %)

Sprendimai klientams

17,4

0,9

n/a

Kitos veiklos ir eliminavimai 3

1,7

1,7

-%

Koreguoto EBITDA marža 

28,1 %

17,0 %

11,1 p. p.

EBITDA 

188,9

195,3

(3,3 %)

EBITDA marža 

28,9 %

21,0 %

7,9 p. p.

Koreguotas grynasis pelnas

112,6

88,7

26,9 %

Grynasis pelnas 

118,7

127,2

(6,7 %)

Grynojo pelno marža

18,2 %

13,7 %

4,5 p. p.

Investicijos

209,5

120,8

73,4 %

Žalieji pajėgumai2

138,9

46,2

200,6 %

Tinklai

63,7

71,6

(11,0 %)

Rezerviniai pajėgumai

0,2

0,3

(33,3 %)

Sprendimai klientams

2,6

0,6

333,3 %

Kitos veiklos ir eliminavimai 3

4,1

2,1

95,2 %

FFO 

169,5

185,3

(8,5 %)

FCF 

5,0

208,0

(97,6 %)

Koreguotas ROE (12 mėn.)

14,2 %

13,9 %

0,3 p. p.

ROE (12 mėn.)

14,2 %

18,4 %

(4,2 p. p.)

Koreguotas ROCE (12 mėn.)

11,1 %

12,1 %

(1,0 p. p.)

ROCE (12 mėn.)

10,7 %

16,7 %

(6,0 p. p.)

Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai 

1,64

1,76

(6,8 %) 

 

2024 m. kovo 31 d.

2023 m. gruodžio 31 d.

Pokytis

Grynoji skola 

1 287,8

1 317,5

(2,3 %)

Grynasis apyvartinis kapitalas 

144,4

175,2

(17,6 %)

Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai 

2,49

2,72

(8,5 %)

FFO (12 mėn.) / Grynoji skola 

28,9 %

29,4 %

(0,5 p. p.)

1 Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.

2 Anksčiau - Žalioji gamyba.

3 Kitos veiklos ir eliminavimai – konsolidavimo koregavimai, susijusių šalių sandoriai ir patronuojančiosios bendrovės finansiniai rezultatai. 

 

Rezultatų pristatymas

Paskelbus 2024–2027 m. strateginį planą ir Tarpinį pranešimą už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį, 2024 m. gegužės 15 d., trečiadienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks rezultatų pristatymas investuotojams.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia:  
https://edge.media-server.com/mmc/go/Ignitis3M2024resultsandstrategicplan2024-2027/ 

Prie pristatymo taip pat galite prisijungti telefonu. Norėdami gauti informaciją apie prisijungimą telefonu, registruokitės čia. Užsiregistravę ekrane matysite informaciją kaip prisijungti telefonu, taip pat gausite informaciją el. paštu. Prisijungti galėsite naudodami pateiktus numerius ir unikalų kodą. Taip pat galite pasirinkti „Paskambinti man“ parinktį. Pateikite sistemai savo telefono numerį ir ji jums automatiškai paskambins kai prasidės pristatymas. 

Visus klausimus Grupės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu. 

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:  

https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai  

Tarpinį pranešimą, tame tarpe ir faktų lentelę (Excel formatu), galite atsisiųsti:  

https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai  

2024–2027 m. strateginį planą galite rasti mūsų svetainėje:  

https://ignitisgrupe.lt/lt/strategija